Publikationer

Våra forskare och studenter producerar årligen en mängd publikationer av hög vetenskaplig kvalitet. Sedan 2007 registreras dessa i DiVA, Digitala Vetenskapliga arkivet.

Kartan visar doktorsavhandlingar från Kulturgeografiska institutionen och kulturgeografiska avhandlingar från det tidigare Geografiska institutet.

Doktorsavhandlingar framlagda vid institutionen från och med 2004 finns i DiVA-registret. Registret ger tillgång till spikblad, och ibland även hela avhandlingstexten, i pdf-format.

 

Doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser

Eftersom institutionens avhandlingar inte är systematiskt samlade i en särskild serie har vi upprättat ett kronologiskt register, till hjälp för den som söker en särskild avhandling eller en överblick över institutionens samlade produktion i det hänseendet. Doktors- och licentiatavhandlingar förtecknas var för sig. Avhandlingar fram till och med 1964 lades fram vid det dåvarande Geografiska institutet.

För avhandlingar som ingår i de serier som redovisas i institutionens publikationskatalog (se respektive publikationsserie) ges här bara författarnamn, titel (ibland förkortad), datum och vilken seriepublikation som avses. För övriga avhandlingar ges i möjligaste mån fullständiga bibliografiska upplysningar. Vad avser "gamla" licavhandlingar är listan helt säkert ofullständig.

Anrick, Carl Julius: Karta över Sveriges åkerareal. 27 maj 1921. Särtryck av Sveriges Geologiska Undersökning, serie Ba Nr 10. Norstedts, Stockholm. 77 sidor jämte invikt kartbilaga och två "skolkartor".

Söderlund, Alfred: Befolkningens fordeling i Norge. Bilag til folketetthetskart over Norge. 6 december 1923. Norges geografiske opmåling, Kristiania. 156 sidor samt två kartblad.

William-Olsson, William: Huvuddragen i Stockholms geografiska utveckling 1850-1930. Del II: Ekonomisk-geografisk undersökning av nutida Stockholm med förorter. 28 maj 1937. Medd. från Geografiska institutet vid Stockholms Högskola nr 37. Även Bihang 11, 1937, i Stadskollegiets utlåtanden och memorial. 200 sidor, 4 invikta kartbilagor.

Moberg, Ivar: Gotland um das Jahr 1700. Eine kulturgeographische Kartenanalyse. 28 maj 1938. Medd. från Geografiska institutet vid Stockholms Högskola nr 40. Även Geografiska annaler 1938:1-2. 112 sidor, en kartbilaga.

Hedenstierna, Bertil: Stockholms skärgård. Kulturgeografiska undersökningar i Värmdö gamla skeppslag. 21 maj 1949. Medd. från Geografiska Institutet vid Stockholms Högskola nr 75. Även Geografiska annaler 1948:1-2. 444 sidor + kartbilagor.

Friberg, Nils: Vägarna i Västernorrlands län. 22 september 1951. Första delen: Typiska drag i deras naturgeografiska struktur och äldre utveckling jämte utblickar över det svenska vägväsendet i övrigt, speciellt i Norrland. Stockholm och Härnösand 1951. 398 sidor. Medd. från Geografiska institutet vid Stockholms Högskola nr 80 A. Andra delen: Noter och exkurser. Stockholm 1951. 432 sidor. Medd. från Geografiska institutet vid Stockholms Högskola nr 80 B.

Hölcke, Olov: Varutrafiken över Stockholms hamn mot bakgrunden av hela varuströmmen till och från Stor-Stockholm. 23 maj 1952. Medd. nr 37 från Företagsekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm. Även Bihang nr 55 A 1952 till Stadskollegiets utlåtanden och memorial. xvi + 322 sidor, kartbilagor.

Järhult, Gustav David: Arbetskraftsrekryteringen vid Norrbottens Järnverks AB. En migrationsundersökning. 17 maj 1958. Medd. från Geografiska Institutet vid Stockholms Högskola nr 113. 224 sidor.

Andersson, Hilbert: Parzellierung und Gemengelage. Studien über die ältere Kulturlandschaft in Schonen. 5 mars 1960. Medd. från Geografiska Institutet vid Stockholms Högskola nr 122. 171 sidor.

Helmfrid, Staffan: Östergötland "Västanstång". Studien über die ältere Agrarlandschaft und ihre Genese. 17 maj 1962. Medd. från Geografiska Institutet vid Stockholms Högskola nr 140. Geografiska annaler 44:1-2. 277 sidor + kartbilaga.

Torbrand, Dagny: Johannishus fideikommiss intill 1735. 25 maj 1963. Meddelande från Geografiska Institutet vid Stockholms Högskola nr 147. xii + 383 sidor.

Trotzig, Karl Gustaf: Den kanadensiska massa- och pappersindustrin. Marknadsläge och virkesförsörjning. 19 oktober 1963. Medd. från Geografiska Institutet vid Stockholms Högskola nr 152. 215 sidor, kartbilaga.

Törnqvist, Gunnar: Studier i industrilokalisering. I. Industriutveckling och industrilokalisering i Sverige efter andra världskriget. II. Regionala variationer i industrins lokaliseringsförutsättningar. 26 oktober 1963. Medd. från Geogr. Inst. vid Stockholms Högskola nr 153. Även SOU 1963:49. 392 sidor + invikta kartor.

Claeson, Claes-Fredrik: En korologisk publikanalys. Framställning av demografiska gravitationsmodeller med tillämpning vid omlandsbestämning på koordinatkarta. 28 november 1964. Medd. från Geografiska Institutet vid Stockholms Högskola nr 166. 130 sidor, kartbilaga.

Johnsson, Bruno: Åkerns omfattning vid 1600-talets mitt enligt de geometriska jordeböckerna. Kulturgeografiska studier tillämpade på Västmanlands län. 20 maj 1965.
8 sidor, sammanfattning av en uppsats i Ymer 1965:1-2, en i Geografiska annaler 47 B (1965) nr 1.

Gerger, Torvald: Investigations into Migrations of Manpower. 22 mars 1968. Medd. B9. Sammanfattning av fyra rapporter från Arbetsmarknadsstyrelsens forskningsavdelning och en artikel i Geografiska annaler 1966 B:2.

Lindquist, Sven-Olof: Det förhistoriska kulturlandskapet i ... 17 maj 1968. Medd. B11.

Sahlgren, Nils: Äldre svenska spannmålsmått. 31 maj 1968. Medd. B12. Även Nordiska Museets handlingar nr 69.

Sporrong, Ulf: Kolonisation, bebyggelseutveckling och ... 13 maj 1971. Medd. B23.

Karlsson, Anund: Det frivilliga skyttets spridning ... 1820-1965. 21 april 1972. Medd. B22.

Rønneseth, Ottar: Gard und Einfriedigung. 16 december 1974. Medd. B29.

Lundén, Thomas: Individens rumsliga beteende i ett gränsområde. 18 maj 1973. Medd. B26.

Ersson, Per-Göran: Kolonisation och ödeläggelse på Gotland. 27 maj 1974. Medd. B27.

Forsström, Gösta: Malmberget. 30 maj 1975. KS 2/75. Innefattar även KS 1/75, boken Malmberget: Mining and Settlement (Luleå 1973) samt en artikel i Ymer 1972.

Pallin, Britta: Bälg och bondelag. 23 september 1977. Medd. B34.

Göranson, Ulla: Kulturlandskapsförändring och samhälls... . 18 nov. 1977. Medd. B36.

Östman, Peter: Gård, fält, folk. 9 december 1977. Medd. B37.

Fogelvik, Stefan: Man and Landscape: Methods for Studying ... 11 maj 1978. KS 2/79. Innefattar även KS 9/78 och 1/79.

Hoppe, Göran: Skolutbildning och individbanans utveckling. 19 maj 1978. KS 5/78. KS 5/77 och 1/78 ingår även.

Carlsson, Dan: Kulturlandskapets utveckling på Gotland. 14 december 1979. Medd. B49.

Andræ, Gunilla: Industry in Ghana. 4 juni 1981. Medd. B55.

Widgren, Mats: Settlement and Farming Systems ... 29 april 1983. Acta 3.

Morger, Kersti: Skebo Bruk. Teknisk och social förändring vid ett järnbruk under 1870-talet. 11 oktober 1985. ISBN 91-7146-454-9. Egen distribution.

Ljungberg, Sven-Åke: Flygtermografi – ett hjälpmedel vid kommunal energiplanering. En metodstudie. 3 oktober 1986. Statens institut för byggnadsforskning, Meddelande M:2.
ISBN 91-540-9253-1. 304 sidor + bilagor.

Wigren, Anders: Från fyrk till urna. 25 november 1988. Medd. B67.

Garcia, Rigoberto: Incipient Industrialization ... 3 mars 1989. Medd. B68.

Nyström, Jan: Stockholms stadsland. 2 november 1990. Medd. B72.

Svallhammar, Stig: En spårlös järnvägssatsning? 5 juni 1991. Medd. B75.

Park, Heon-Joo: Housing Land in Government Intervention. 13 sept. 1991. Medd. B76.

Roeck Hansen, Birgitta: Township and Territory. 20 september 1991. Acta 6.

Persson, Christer: Jorden, bonden och hans familj. 22 maj 1992. Medd. B79.

Gerger, Christina: Där nöden var som störst. 16 oktober 1992. Medd. B82.

Wåhlin, Lars: Back to Settled Life? 29 april 1994. Medd. B89 samt B87-88, KS 3/82, 3/93, 4/93.

Bodström, Kerstin: Marken, makten och bostäderna. 25 maj 1994. Medd. B85.

Windelhed, Bengt: Barknåre by. 22 april 1995. Medd. B92.

Mung’ong’o, Claude Gasper: Social Processes and Ecology ... 6 juni 1995. Medd. B93.

Loiske, Vesa-Matti: The Village that Vanished. 9 juni 1995. Medd. B94.

Renting, Arnold: I skuggan av Lövsta Bruk. 31 maj 1996. Medd. 96.

Kinlund, Peter: Does Land Degradation Matter? 14 november 1996. Acta 7.

Akyeampong, Oheneba Akwesi: Tourism and Regional... 22 nov. 1996. Medd. 98.

Nordin, Urban: Skärgården i storstadens skugga. 12 december 1997. Medd. 102, samt Medd B86 och 100.

Jansson, Ulf: Odlingssystem i Vänerområdet. 20 maj 1998. Medd. 103.

Bergman, Maria: Hamnen och godset. 25 mars 1999. Medd. 106.

Peil, Tiina: Islescapes: Estonian Small Islands and Islanders ... 23 april 1999. Acta 8.

Tollin, Clas: Rågångar, gränshallar och ägoområden. 22 oktober 1999. Medd. 101.

Lourenço-Lindell, Ilda: Walking the tight rope: informal livelihoods and social networks in a West African city. 3 juni 2002. Acta 9.

Andersson, Agnes: The Bright Lights Grow Fainter: Livelihoods, migration and a small town in Zimbabwe. 7 juni 2002.

Wennersten, Elisabeth: Släktens territorier. En jämförande studie av sociala regelverk i det förindustriella bondesamhället i Dalarna och Hälsingland 1734 – 1826. 25 oktober 2002.

Hall, Ola: Landscape from Space. Geographical aspects on scale, regionalization and change detection. 31 januari, 2003.

Liwenga, Emma: Food Insecurity and Coping Strategies in Semiarid Areas: The Case of Mvumi in Central Tanzania. 21 mars, 2003.

Berg, Johan: Gods och landskap. Jordägande, bebyggelse och samhälle i Östergötland 1000-1562. 28 maj, 2003.

Nnumduma, Bakar J: Structure and Behaviour of Food Trading Networks. The case of collecting wholesalers in Dar-es-Salaam and Arusha, Tanzania. 2 oktober, 2003.

Antonson, Hans: Landskap och ödesbölen. Jämtland före, under och efter den medeltida agrarkrisen. 14 maj, 2004.

Gräslund Berg, Elisabeth: Till prästens bruk och nytta. Jord till prästgårdar i Sverige under medeltid och tidigmodern tid. 7 maj, 2004.

Franzén, Kristina: Att flytta Axis Mundi. Om det kyrkliga landskapets struktur och förändring i Strängnäs och Växjö stift 1780-1880. 7 maj, 2004.

Wästfelt, Anders: Continuous Landscapes in Finite Space. Making Sense of Satellite Images in Social Science. 28 maj, 2004.

Nyberg, Helen: "At Least There is Something!" Strategic Decision-making by Female Farmers in Western Kenya. 4 juni, 2004.

Eriksson, Emelie: Stockholm med modernismen i centrum. Cityomdaningen ur ett aktörs- och ett mediaperspektiv. 7 juni, 2004.

Börjeson, Lowe: A History under Siege. Intensive Agriculture in the Mbulu Highlands, Tanzania, 19th Century to the Present. 17 september, 2004.

Vestbö Franzén, Aadel: Råg och rön. Om mat, människor och landskapsförändringar i norra Småland, ca 1550-1700. 11 mars 2005. Medd 132.

Borén, Thomas: Meeting-places of Transformation: Urban Identity, Spatial Representations and Local Politics in St Petersburg, Russia. 15 April 2005. Medd 133.

Velásquez A., Juan: Förankring och dialog. Kraftspelet mellan planering och demokrati. 29 april 2005. Medd 134.

Byerley, Andrew: Becoming Jinja: The Production of Space and Making of Place in an African "Industrial" Town. 16 September 2005. Acta 13.

Bonow, Madeleine A.: Gård, gräns, giftermål. Familjestrategiers betydelse för markens och landskapets utformning i Norra Åsarps socken, Västergötland ca 1640–1880. 11 november 2005. Medd 135.

Cadstedt, Jenny: Influence and Invisibility. Tenants in housing provision in Mwanza City, Tanzania. 8 juni 2006. Acta 14.

Bylund, Jonas R.: Planning, Projects, Practice: A Human Geography of the Stockholm Local Investment Programme in Hammarby Sjöstad. 9 juni 2006. Medd 136.

Kjellén, Marianne: From Public Pipes to Private Hands: Water Access and Distribution in Dar es Salaam, Tanzania. 22 september 2006. Acta 15.

Cele, Sofia: Communicating Place: Methods for Understanding Children's Experience of Place. 27 oktober 2006. Acta 16.

Hassanen, Sadia: Repatriation, Integration or Resettlement: The Dilemmas of Migration among Eritrean Refugees in Eastern Sudan. 2 april 2007.

Adama, Onyanta: Governing from Above: Solid Waste Management in Nigeria's New Capital City of Abuja. 12 juni 2007. Acta 17.

Smas, Lukas: Transaction Spaces:Consumption Configuration and City Formation. 25 april 2008. Acta 18.

Jönsson-Brydsten, Monika: IT i boendet: - en infrastruktur för vardagslivet. 16 januari 2009. Medd 139.

Wall Reinius, Sandra: Protected Attractions: Tourism and Wilderness in the Swedish Mountain Region. 2 oktober 2009. Medd 140.

Kateka, Adolphine G: Co-management Challenges In The Lake Victoria Fisheries: A Context Approach. 11 februari 2010. Acta 19.

Björklund, Annika: Historical Urban Agriculture: Food Production and Access to Land in Swedish Towns before 1900.15 oktober 2010. Acta 20.

Årlin, Camilla: Becoming Wilderness: a topological study of Tarangire, Northern Tanzania 1890-2004. 15 juni 2011. Acta 21.

Lagerqvist, Maja: Torpets transformationer: Materialitet, representation och praktik från år 1850 till 2010. 14 oktober 2011. Medd 141.

Strandin Pers, Annika: Mark i marginalen: Drivkrafter, pionjärer och myrodlingslandskap. 12 juni 2012. Medd 142.

Axelsson, Linn: Making Borders: Engaging the threat of Chinese textiles in Ghana. 12 oktober 2012. Acta 22.

Dubois, Alexandre: Managing Distance: Small Firm Networks at the Geographic Margins. 30 maj 2013. Medd 143.

Westermark, Kristina: Proximity and Learning in Internationalisation: Small Swedish IT firms in India. 3 oktober 2013. Acta 23.

Malm, Charlotta: A place apart? Debating landscapes and identities in the Shetland Islands. 13 december 2013. Acta 24.

Trygg, Kristina: Arbetets geografi. Kunskapsarbetets organisation och utförande i tidrummet. 28 mars 2014. Medd 144.

Balogh, Péter: Perpetual borders: German-Polish cross-border contacts in the Szczecin area. 9 maj 2014. Medd 145.

Wimark, Thomas: Beyond Bright City Lights: The Migration Patterns of Gay Men and Lesbians. 5 juni 2014. Medd 146.

Meinild Nielsen, Michael: Inferring Land Use from Remote Sensing Imagery ‒ A context based approach. 11 juni 2014. Medd 147.

Zhang, Qian: Pastoralists and the Environmental State: A study of ecological resettlement in Inner Mongolia, China. 12 maj 2015. SSHG 25.

Andersson, Ida: Geographies of Place Branding: Researching through small and medium sized cities. 22 maj 2015. Medd 148.

Hennerdal, Pontus: Education through Maps: The Challenges of Knowing and Understanding the World. 23 oktober 2015. Medd 149.

Caretta, Martina Angela: East African hydropatriarchies: An analysis of changing waterscapes in smallholder irrigation farming. Medd 150. 6 november 2015.

Gemechu Ango, Tola: Ecosystem Services and Disservices in an Agriculture-Forest Mosaic: A Study of Forest and Tree Management and Landscape Transformation in Southwestern Ethiopia. Medd 151. 20 maj 2016.

Webster, Natasha Alexandra: Gender and Social Practices in Migration: A case study of Thai women in rural Sweden. Medd 152. 2 december 2016.

Kuns, Brian: Peasants and Stock Markets: Pathways from Collective Farming in the Post-Soviet Grain-Belt. Medd 153. 27 oktober 2017.

de Bont, Chris: Modernisation and farmer-led irrigation development in Africa: A study of state-farmer interactions in Tanzania. Medd 154. 14 juni 2018.

Borg; Ida: Housing, poverty and the welfare state: Spatial distribution of tenure types and its effects on housing deprivation, unemployment and residualisation. Medd 155. 12 oktober 2018.

Pas Schrijver, Annemiek: Pastoralists, Mobility and Conservation. Shifting rules of access and control of grazing resources in Kenya's northern drylands. Medd 156. 10 januari 2019.

Fält, Lena: New urban horizons in Africa: A criticalanalysis of changing land uses in the Greater Accra Region, Ghana. Medd 157. 6 mars 2020.

Vogiazides, Louisa: Pathways and destinations:Spatial mobility and socioeconomic integration of international migrants in Sweden. Medd 158. 27 mars 2020.

Laszlo Ambjörnsson, Emmeline: Gendered Performances in Swedish Forestry: Negotiating Subjectivities in Women-Only Networks. Medd 159. 10 juni 2021.

Jongh, Lennert: Governing street and market vending in Kitwe, Zambia: Shifting rationalities and vendors' individual and collective agency. Medd 160. 3 december 2021.

Levy, Joshua: Homeless in 'The People's Home': Exploring the experiences of 'vulnerable EU citizens' in Stockholm, Sweden. Medd 161. 24 februari 2022.

Gustafsson, Jennie: The state of tenancy: Rental housing and municipal statecraft in Malmö, Sweden. Medd 162. 4 mars 2022.

Mbande, Victor: Accumulation from Below: Smallholders and public irrigation investments in Kilombero Valley, Tanzania. Medd 163. 23 september 2022.

Adolfsson, Johanna: A new storm over the Naqab: The temporality of space in Israeli settler colonialism. Medd 164. 27 januari 2023.

Jacobsson, Oscar: När floden märkte marken: Om bruket av översvämningsmark längs med Emån och Ätran 1500–1910. Medd 165. 10 februari 2023.

Avhandlingar för "äldre" licentiatexamen publicerades vanligen ej. Inledningsvis en lista över personer utan känd tidpunkt för examen. I kronologiska listan finns ett antal poster utan känd avhandlingstitel. Kompletteringar och korrigeringar av listan mottas tacksamt; mejla till anna.andreasson@humangeo.su.se.

Anrick, Carl Julius:

Hedenstierna, Dagny:

Moberg, Ivar:

Söderlund, Alfred:

Walldén, Gösta:

Åberg, Fritz:

William-Olsson, William: Okänd titel. 1934.

Friberg, Nils: Okänd titel. 1935.

Hedenstierna, Bertil: Okänd titel. 1941.

Hölcke, Olov: Studier i de svenska textila industriernas lokalisering. Vt 1947.

Kristiansson, Anna Lisa: Kulturgeografiska studier i Stockholms norra skärgård. Vt 1947. Geografiska annaler 1947:1-2 sid 48-127.

Garland, Sven Olof: Världens industri med dess råvaru- och energiförsörjning. Ht 1947. Världens länder och folk efter andra världskriget, band II sid 757-844. Stockholm 1948.

Kritz, Lars-Bruno: Förenta Staternas skogstillgångar 1920-38. Ht 1951.

Järhult, David: Titel? Handlar om Arbogas inre o yttre flyttningsrörelser, handelsområde, näringsliv 1900-1950, yttre och inre differentiering. Ht 1952.

Andersson, Hilbert: Studier i det gamla kulturlandskapet i sydöstra Skåne. Ht 1957. 130 sidor + 30 kartbilagor.

Helmfrid, Staffan: Östergötland "Västanstång". Studier över det äldre kulturlandskapet och dess genes. Vt 1958. 251 sidor.

Laring, Gunnar: Till frågan om de äldre svenska stadsplanerna. 3 mars 1958. 241 s. Opp. Staffan Helmfrid.

Norrbom, Claes-Eric: Strukturomvandlingen i jordbruket samt befolkningsutvecklingen inom norra Roslagen i Stockholms län. Ht 1959. 98 sidor + bilagor.

Torbrand, Dagny: Johannishus fideikommiss intill 1734. I. Arbetsorganisation, administration och arbetsliv. II. Bebyggelse, boskapsskötsel. 1959. 180 + 84 + 65 sidor.

Claeson, Claes-Fredrik: Lokal och publik. Undersökningar kring lokalisering och dimensionering av allmänna samlingslokaler. Vt 1960.

De Geer, Eric: Migrationsstudier i Finland och Sverige. I. Migration in the Archipelago of Southwestern Finland during the Last Hundred Years. II. Emigrationen i Västsverige i slutet av 1800-talet. Vt 1960.

Trotzig, Karl-Gustaf: Den kanadensiska massa- och pappersindustriens vedförsörjning. Vt 1960. 233 sidor + bilagor.

Törnqvist, Gunnar: Studier i industrilokalisering. Metodstudier på empiriskt material. Vt 1962. 243 sidor + bilagor.

Johnsson, Bruno: Åkerarealen i Västmanlands län omkring år 1650. Metodstudier och undersökning på empiriskt material. Vt 1963. 153 sidor + bilagor.

Sahlgren, Nils: Äldre västgötska spannmålsmått – en historisk-geografisk förundersökning. Vt 1963. ii + 201 sidor + bilagor.

Lindquist, Sven-Olof: Det förhistoriska landskapet i östra Östergötland. Ht 1963.

Backlund, Lars: Norrlands industri 1960. En kartering av den industriella sysselsättningen i Norrland. SOU 1963:62 sid 5-54. Ht 1963.

Karlsson, Anund: Den frivilliga gymnastikens utveckling och spridning i Sverige 1805 – 1960 jämte prognos för åren 1970 och 1975. Vt 1964. 210 sidor.

Kindahl, Jan: Industrins lokalisering ur tidsmässigt perspektiv. Studier i industriell utveckling. Ht 1964. 135 sidor.

Lundgren, Jan: Utvecklingen i ett antal europeiska stålindustriorter från mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet. En jämförelse. Ht 1964. 151 sidor + bilagor.

Bonnesen, Gunhild: Befolkningsgeografiska elementarprocesser. Mikrogeografiska undersökningar angående befolkning, lokalisering och migration i Örberga, Östergötlands län. I: 1835-1845. Vt 1965. iii + 144 sidor + bilagor.

Boye, Yngve: Turplaneringsmetoder vid distribuering och uppsamling. Studier på basis av transportdata från Västra Sveriges Slakteriförening. Vt 1965. vi + 153 sidor.

Tandberg, Olof G: Något om den indiska befolkningsgruppen och dess ställning i Kenya, med speciell hänsyn tagen till duka-wallahs fram till 1960. Vt 1965. 116 sidor + bilagor.

Gerger, Torvald: Västervik, en flyttningsundersökning. Ht 1965. 123 sidor + bilagor.

Lundholm, Ingrid: Spånadslinodlingens geografiska läge 1940-1965 i Sverige. Vt 1966. 157 sidor + bilagor.

Stattin, Jan: Godstransporter och trafiktillväxt på de norrländska järnvägarna 1948-1963. Vt 1966. 101 sidor + tabellbilaga.

Andræ, Gunilla: Manufacturing Industry in Ghana in the Beginning of the 1960s: A Study of Regional and Urban Characteristics, based on recent published Official Employment Statistics. Vt 1967.

Lundgren, Jan-Christen: Nationella flyttningar till en lokal arbetsmarknad. Ht 1967. 92 sidor.

Pallin, Britta: Några drag i hemmansvärdering, jordfördelning och byutveckling i Floda socken, Västerdalarna, 1610-1806. Ht 1967? 92 sidor + bilagor.

Sporrong, Ulf: Det äldre kulturlandskapets utveckling i NV delen av Länna socken i Uppland. Ht 1967. FARS medd. 6 (ändrad titel).

Lundén, Thomas: Centralorter, omland och inköpsvanor. Studier av regionala system i Örebro län. Vt 1968. FARS medd. 7, 11, 12 samt en opublicerad rapport.

Sannel, Bertil: De fria fakulteternas regionala studentrekrytering under perioden 1956-1962. Vt 1968. 96 sidor, tabellbilaga 182 s, kartbilaga 89 s.

Seger, Bruno: Liberia. Ekonomisk-geografiska studier. Vt 1968. 66 sidor.

Thor, Lars: De administrativa gränsdragningarna i södra delen av Kalmar län intill 1500-talets mitt. I. Översikt. Ht 1968. vii + 96 sidor.

Almbrand, Björn: Mjölby, en nod i samhällets rumsliga system. 151 sidor + bilagor.
Vt 1970.

Werkö, Carl-Göran: Befolkningsutveckling och agrarstruktur. I. Ervalla socken. Vt 1970. 141 sidor.

Marsh, Folke: Interurbana resors rumsliga struktur. Ht 1970. 139 sidor + bilagor.

Östman, Peter: Strukturella förändringar inom lantbruket 1951-69. Vt 1971.

Ersson, Per-Göran: Gotlands agrarbebyggelse från medeltiden till 1600-talet. Ht 1971.

Augustsson, Siv: Örbyhus län. Studier i kulturlandskapets utveckling före skiftena. Vt 1972. FARS medd. 26.

Fischer, Gerhard: Pendlingsmönster i Wien 1969. Studier i två storföretags arbetskraftspendling. Vt 1972.

Forsström, Gösta: Gällivare malmberg – malmbrytning och bebyggelse. Vt 1972. 221 sid.

Lindén, Hilding: Fiske och fiskelägen i Blekinge. Vt 1972. 371 sidor.

Vallas, Ago: Pendlingsmönstret i Stor-Stockholm år 1965. Vt 1972. 92 sidor + kartbilagor.

Tonell, Lennart: Stadsgeografiska strukturstudier över Stockholmsområdet. Ht 1972. 221 sidor.

Francke, Anita: An Impact Study of the Kibala Farmer’s Training Centre in Tanzania’s Coast Region. Ht 1973.

Isaksson, Hans: Jordbruks- och skogsbruksutvecklingen 1944 – 1966 i Laxsjö församling, Föllinge kommun, Jämtlands län. Ht 1973.

Wåhlin, Lars: Diffusion of Education in Rural Jordan. 16 maj 1986. KS 3/82 + två artiklar.

Mascher, Catharina: Förhistoriska markindelningar och ... 13 maj 1993. KS 2/93.

Nordin, Urban: Fritidsbebyggelse för skärgårdsbor? 25 mars 1994. Medd. B86.

Tollin, Clas: Nydala klosters äldre jordinnehav. 29 maj 1996. Opublicerad.

Lindström, Bjarne: Den territoriella utmaningen. 12 december 1996. KS 6/96.

Berencreutz, Magnus: Gods och landbönder i västra Estland. 12 november 1997. KS 5/97.

Berg, Johan: Forskningsprojektet "Gods och landskap i Östergötland 1000 – 1800". Delstudie medeltid och 1500-tal. 7 december 2000. Opublicerad. 112 sidor + bilagor: 15 kartor, 9 släkttabeller.

Hall, Ola: Rediscovering Regionalization: A Regionalization Method for Landscape Monitoring. 14 december 2000. Opublicerad. Sammanlagd: 11 + 19 + 12 sidor. "Summary".

Antonson, Hans: Efter den medeltida agrarkrisen. En landskapsstudie i Jämtland. 14 december 2000. Opublicerad. 163 sidor.

Börjeson, Lowe: Geography and History of an Intensive Farming System in Tanzania. 4 April 2001. Opublicerad. 8 + 52 + 40 sidor.

Oderth, Reidar: Migration and ‘Brain Drain’: The Case of Malawians Abroad, in Particular the Extent and Factors Behind the Migration of Graduates and Students to the UK in the 1990s. 8 juni 2001. Opublicerad. 141 sidor + bilagor.

Eriksson, Emelie: En modernismens budbärare i svensk stadsplanering. En tidsgeografisk biografi över arkitekt SAR Torsten Westman. 12 juni 2001. 125 sidor + 1 bilaga.

Bonow, Madeleine: Landscape and property rights in Norra Åsarp parish, western Sweden. 21 maj 2002. Opublicerad.

Kjellén, Marianne: From Public Pipes to Private Hands. Water Provisioning in Dar es Salaam, Tanzania. 2 oktober 2003. Opublicerad, iii + 52 + 12 + 23 + 17 + 16 sidor.

Smas, Lukas: Konsumtion, det urbana livet och stadens morfologi. Transaktioner ur ett tidrumsligt perspektiv. 20 december 2004. Opublicerad, 108 sidor.

Adama-Ajonye, Onyanta: The Specificity of Governance: Solid Waste Management in Abuja, Nigeria. 2 June 2005. Unpublished, 87 pp.

Reuterswärd, Karin: Forest management in the West Usambara Mountains. Linking social and biological perspectives. 13 maj 2008. Opublicerad, 44 + 23 + 45 sidor.

Björklund, Annika: Urban Farming in Rural Towns. Cultivation and livestock keeping in Uppsala before 1900. 12 februari 2008. Opublicerad, 110 sidor.

Appelblad, Jenny: The Provision and Politics of Public Services- Urban Water Governance in Uganda, 11 November 2008, Opublicerad, 45+29+27 sidor.

 

Digitala publikationer

Publikationer inom institutionens serier, doktorsavhandlingar, licentiatuppsatser, examensarbeten för masterexamen och examensarbeten för kandidatexamen från senare år finns vanligen även tillgängliga genom DiVA.

 

Publikationsserier

Institutionen har tre publikationsserier: "Meddelanden", "Kulturgeografiskt seminarium" och "Stockholm Geographical Reports". Tidigare fanns även ”Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in Human Geography”.

Alla tryckta publikationer finns tillgängliga i universitetsbiblioteket. Många finns även digitalt (pdf) i DiVA. Skrifter kan köpas vid institutionen eller beställas via e-post anna.andreasson@humangeo.su.se eller telefon 08-16 48 33, och sändas per post. Detta gäller dock inte Acta Universitatis Stockholmiensis, se denna. Moms och portokostnader tillkommer till angivet pris.

Meddelandeserien har sitt ursprung i den serie som Geografiska Institutet vid Stockholms Högskola startade i början av 1930-talet. När Geografiska institutionen i tidigt 1960-tal delades i två delades även meddelandeserien upp och gavs en ny nummerföljd, kallad Serie B.

Dagens ”Meddelanden” innehåller såväl större arbeten, doktorsavhandlingar (från och med 2008 alla sammanläggningsavhandlingar och alla svenskspråkiga avhandlingar) och forskningsrapporter av mera definitiv karaktär, som smärre skrifter, exempelvis särtryck från vetenskapliga tidskrifter. Med början 1996 (nr 96) slopas beteckningen ”serie B” och seriens fullständiga namn blir därefter ”Meddelanden från Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet”.

ISSN 0585-3508.

Serien säljs genom Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, e-post anna.andreasson@humangeo.su.se.

Senaste publikationer

Vogiazides, Louisa (2020) Pathways and destinations: Spatial mobility and socioeconomic integration of international migrants in Sweden. Meddelanden 158, DiVA.

Fält, Lena (2020) New urban horizons in Africa: A critical analysis of changing land uses in the Greater Accra Region, Ghana. Meddelanden 157, DiVA.

Pas Schrijver, Annemiek (2019) Pastoralists, Mobility and Conservation: Shifting rules of access and control of grazing resources in Kenya's northern drylands. Meddelanden 156, DiVA.

Borg, Ida (2018) Housing, poverty and the welfare state: Spatial distribution of tenure types and its effects on housing deprivation, unemployment and residualisation. Meddelanden 155, DiVA.

de Bont, Chris (2018) Modernisation and farmer-led irrigation development in Africa: A study of state-farmer interactions in Tanzania. Meddelanden 154, DiVA.

Publikationsförteckning: Meddelanden (Serie B) (99 Kb)

 

Publikationsserien Kulturgeografiskt seminarium var från början avsedd för enklare rapporter, diskussionsinlägg och bättre uppsatser från grundutbildningen. Efter hand har även del- och slutrapporter från forskningsprojekt utgivits i serien, och flera har fått en något mer påkostad typografisk utformning.

Idag omfattar Kulturgeografiskt seminarium arbetsdokument (working papers), forskningsrapporter och vetenskapliga diskussionsinlägg från Kulturgeografiska institutionen. Publikationer i serien skall citeras som tryckt skrift.

Redaktör: Bo Malmberg.

ISSN 0347-9552.

Serien säljs genom Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, e-post anna.andreasson@humangeo.su.se.

Senaste publikationerna

Webster, Natasha A. & Zhang, Qian (red.) (2023) Thinking through digital mediations and spatialities of platform based work: A roundtable reflection. DiVA

Haandrikman, Karen & Strömblad, Per (2022) Neighbourhood Survey 2020: Design and Realisation. Kulturgeografiskt seminarium 2022:1. PDF

Kawalerowicz, Juta & Malmberg, Bo (2021) Multiscalar Typology of Residential Areas in Sweden. Kulturgeografiskt seminarium 2021:2. DiVA

Vogiazides, Louisa, Bengtsson, Henrik & Axelsson, Linn (2021) Geographies of occupational (mis)match: The case of highly educated refugees and family migrants in Sweden. Kulturgeografiskt seminarium 2021:1. DiVA.

Haandrikman, Karen & Webster, Natasha (2020) Migrant, woman and business owner: A heterogeneous group with diverse needs. Kulturgeografiskt seminarium 2020:1. DiVA.

Strandin Pers, Annika & Björklund, Annika (2019) Skolvägens historiska geografi: metodutveckling med fokus på kartering och skildringar av skolvägar efter allmänna folkskolans införande 1840. Kulturgeografiskt seminarium 2019:1. DiVA.

Wimark, Thomas (red.) (2017) Metoder och verktyg för sociala nyttoberäkningar i kollektivtrafiken. Kulturgeografiskt seminarium 2017:1, pdf, DiVA.

Publikationsförteckning: Kulturgeografiskt seminarium (40 Kb)

En serie, inledd 1999, för arbeten inom det för natur- och kulturgeografiska institutionerna gemensamma geografkurserna.

ISSN 1403-9362.

Beställs liksom Meddelanden och Kulturgeografiskt seminarium från Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, e-post anna.andreasson@humangeo.su.se, eller från Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet, se www.su.se/institutionen-for-naturgeografi.

Publikationsförteckning: Stockholm Geographical Reports (436 Kb)

 

Examensarbeten för kandidatexamen i kulturgeografi och samhällsplanering och examensarbeten för masterexamen i kulturgeografi, samhällsplanering och geografi (vid Kulturgeografiska institutionen) finns i DiVA. Registret ger tillgång till kort information, abstract och för examensarbeten för masterexamen vanligen även hela texten i pdf-format.

Ett fåtal av de studentuppsatser som är framlagda vid institutionen från och med vårterminen 2006 (inom ramen för fördjupningskursen, D-nivå, nu examensarbete på avancerad nivå) respektive höstterminen 2006 (inom ramen för påbyggnadskursen, C-nivå, nu examensarbete på grundnivå) finns i DiVA medan registret sedan omkring 2009 är mer komplett.

Alla uppsatser kan köpas från institutionen, e-post anna.andreasson@humangeo.su.se. Ett fåtal uppsatser finns utgivna i institutionens publikationsserier.

Examensarbeten för kandidatexamen i DiVA
Examensarbeten för masterexamen i DiVA

 

Stockholms universitetsbibliotek

Genom Stockholms universitetsbibliotek får du som har ett universitetskonto bland annat tillgång till databaser och Nationalencyklopedien men även fulltextartiklar i väldigt många e-tidskrifter.

Sök i bibliotekskatalogen, gå självstudiekurs i informationssökning och mycket mera.

Stockholms universitetsbibliotek

Våra publikationer i DiVA

I DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) finns alla publikationer av Stockholms universitets forskare och lärare från och med 2007.

På denna sida