Stödmaterial för kombinerade språk- och yrkesutbildningar inom komvux

På uppdrag av Skolverket har vi producerat ett stödmaterial för olika former av yrkesinriktade utbildningar där språk- och yrkesutbildning integreras. Vi vänder oss främst till språk- och yrkeslärare som undervisar vuxna elever med kort utbildningsbakgrund.

Stödmaterialet är framtaget för kombinationsutbildningar men kan användas för olika typer undervisning där kunskaper i språk- och yrke behöver utvecklas samtidigt. Det kan användas av alla som arbetar inom vuxenutbildningen och oavsett tidigare kunskaper och erfarenheter.

Den första presentationen Utgångspunkter för språk- och yrkesintegrerande undervisning är en introduktion till materialet och lämpar sig även för chefer och beslutsfattare som vill förstå hur undervisning för andraspråkselever kan utformas och organiseras för att svara både mot individens och yrkeslivets krav.

 

Materialets upplägg

Stödmaterialet består av sex presentationer med olika teman. Till varje tema finns ett antal inspelade föreläsningar. Filmerna består av föreläsningar och exempel på integrerande undervisning. Vi får också se rektorer och lärare samtala och beskriva undervisning och dilemman.

Det finns ett samtalsunderlag med fördjupande frågor till varje presentation och dess delfilmer. Det är tänkt för gemensam reflektion över innehållet och hur den egna undervisningen kan utvecklas.

Arbeta gärna med stödmaterialet i ordning eftersom principerna förutsätter och samspelar med varandra.

Presentationerna har olika teman

Den första presentationen behandlar utgångspunkter för integrerande undervisning. De övriga utgörs av fem didaktiska principer. Dessa stödjer lärare att utforma undervisning som leder till funktionella kunskaper och färdigheter som elever behöver för att kunna delta och lära vidare på sina framtida arbetsplatser.

Materialet är under utveckling. I nuläget är fem av sex presentationer publicerade. Vi hoppas kunna producera även en sista presentation med fokus på bedömning under kommande år.

 

1. Utgångspunkter för språk- och yrkesintegrerande undervisning

I den första presentationen definieras vad en kombinationsutbildning är och vad som kännetecknar en undervisning som integrerar språk och yrkesmässiga kunskaper och färdigheter. Vi går också igenom vilka former av samarbete som krävs, samt vad forskningen och den beprövade erfarenheten lär oss.

Samtalsunderlag till presentation 1: Utgångspunkter för språk- och yrkesintegrerande undervisning (590 Kb)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. En dialogisk och erfarenhetsbaserad undervisning

I den andra presentationen fokuserar vi två viktiga principer inom andraspråksundervisning, att den är dialogisk och erfarenhetsbaserad och vilket stöd som finns i läroplanerna för en sådan typ av undervisning. Vidare går vi igenom hur vi kan ta med och använda det som sker på APL-platsen i undervisningen i klassrummet.

Samtalsunderlag till presentation 2: Undervisningen är dialogisk och erfarenhetsbaserad (484 Kb)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Undervisningen går från det konkreta till det abstrakta

Här går vi igenom av som kännetecknar en funktionell yrkeskommunikation, och hur vi genom att genom att inleda undervisningen i det som är konkret och känt för eleverna, kan lära ut det som är okänt och abstrakt.

Samtalsunderlag till presentation 3: Undervisningen går från det konkreta till abstrakta (741 Kb)

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4. En kognitivt utmanande undervisning

Även om undervisningen bör ta sin utgångspunkt i det konkreta och kända, måste målet innebära att eleverna klarar mer kognitivt krävande uppgifter. Men hur väljer vi dessa uppgifter, och är allt som är svårt viktigt att lära sig?

Samtalsunderlag till presentation 4: Undervisningen är kognitivt utmanande (607 Kb)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Undervisningen är arbetslivsrelevant

I den här delen pratar vi om vad som utmärker en arbetslivsrelevant undervisning som ger eleverna en handlingsberedskap för att hantera vanliga och viktiga situationer på arbetsplatsen.

Samtalsunderlag till presentation 5: Undervisningen är arbetslivsrelevant (1021 Kb)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidigare utvecklingsarbete

Stödmaterialet bygger på det utvecklingsarbete NC bedrivit sedan 2016. Arbetet sker i tätt samarbete med lärare och rektorer i olika regioner och utifrån erfarenheter av egen undervisning i olika yrkesutbildningar.

 För dig som är intresserad av hur arbetet har utvecklats finns här nedan de rapporter, föreläsningar samt en podd som NC hittills har producerat inom området integrerande språk- och yrkesdidaktik.

Att utveckla en integrerande språk- och yrkesdidaktik

Denna artikel från 2021 beskriver NC:s didaktiska utvecklingsarbete i en vård- och omsorgsutbildning. Här sammanfattas språk- och yrkesintegrerande undervisning samt första versionen av de didaktiska principer som en integrerande undervisning bygger på. Artikeln innehåller konkreta beskrivningar av undervisning och bedömning och lärarens reflektioner över elevers lärande.

Att utveckla en integrerande språk- och yrkesdidaktik (2674 Kb)

Sfi med park och trädgård, en integrerad spåk och yrkesutbildning

Under 2019 att testade NC den didaktiska modell vi hade utarbetat vid Skillebyholms trädgårdsutbildning i samarbete med Botkyrka vuxenutbildning och Boodla Sfi park och trädgård. I denna artikel berättar yrkeslären Dennis och sfi-läraren Elisabet om hur de tillsammans arbetar med att integrera två utbildningar.

Sfi med park och trädgård, en integrerad språk- och yrkesutbildning

NC-podden språk och yrke

NC-medarbetarna Malin Dahlström och Lisa Gannå arbetaade under hösten 2018 deltid som sfi-lärare på en undersköterskeutbildning med integrerad sfi för elever på studieväg 2. I podden får vi följa deras arbete med att pröva ut och utveckla en didaktisk modell för hur lärare kan arbeta med nyanlända elever som är nybörjare i språket och går en yrkesutbildning på gymnasial nivå.

NC-podden Språk och yrke

En didaktisk modell för integrering av yrkes- och sfi-undervisning inom YFI-projektet

YFI-projektet (yrkesutbildning för invandrare) syftade till att integrera sfi kurs B, C och D med yrkesutbildningar för nyanlända och projektet drevs inom tre inriktningar; bygg och anläggning, hotell- och restaurang och undersköterskeutbildning. I denna slutrapport från 2018 finns både filmer från undervisning och intervjuer med deltagare inom projektet.

En didaktisk modell för integrering av yrkes- och sfi-undervisning inom YFI-projektet (1563 Kb)

"Här böjer vi inte verb i onödan"

I en artikel i tidskriften Sprogforum nummer 66 2018 beskriver NC-medarbetarna Aina Bigetans, Malin Dahlström, Lisa Gannå och Karin Sandwall projektet YFI, en språkintegrerande yrkesutbildning som startades av Stockholms stad 2015.

“Här böjer vi inte verb i onödan”– om samarbete och lärande inom integrerad yrkes- och andraspråksutbildning

 

Vi erbjuder kompetensutveckling

NC erbjuder kompetensutveckling relaterad till stödmaterialet. Vi kan erbjuda insatser som syftar till att språk- och yrkeslärare får kunskaper om de didaktiska principerna som behövs för en god kvalitet i den integrerade undervisningen samt till att rektorer och lärare får metoder för verksamhetsutveckling genom kollegialt lärande.

Upplägget för kompetensutvecklingen kan se olika ut till innehåll och omfattning och kan erbjudas delvis digitalt. Utmärkande är ett tydligt verksamhetsnära perspektiv, med koppling till forskning och beprövad erfarenhet. 

Introducerande seminarier kring språk- och yrkesintegrerande undervisning

För att skapa möjlighet för en huvudman eller region att starta upp ett utvecklingsarbete kring språk- och yrkesintegrerande undervisning, erbjuder NC kortare introducerande seminarier. Ett introducerande seminarium genomförs ofta som halvdag. Det kan också genomföras under en heldag, med möjlighet till ytterligare fördjupande diskussioner och praktiskt arbete.

Fördjupande seminarier och workshops

Fördjupande seminarier eller workshopdagar kan vara en fortsättning på ett tidigare introducerande seminarium, och genomförs med fördel fysiskt på plats, under en eller ett par halvdagar eller heldagar. Med avstamp i stödmaterial för kombinerade språk- och yrkesutbildningar formas upplägget tillsammans med huvudman. Det kan till exempel handla om att tillsammans se på alla eller någon utvald didaktisk princip, eller om att sätta materialet i relation till de lokala förutsättningarna.

Hör av er så planerar vi ett upplägg som passar!

 

Mer material som stöd i arbetet

Organisera och genomföra kombinationsutbildningar inom komvux

Hos Skolverket finns stödmaterial både i att planera för, och genomföra språk- och yrkesintegrarande undervisning. 

Skolverket: Organisera och genomföra kombinationsutbildningar inom komvux

Att styra, organisera och samarbeta för en integrerad lärsituation för eleverna

Denna rapport beskriver en pilotstudie vid en barnskötarutbildning med språkstöd inom Göteborgsregionen. Arbetet beskrivs konkret i form av arbetsgångarbåde av ledning, lärare beskriver och APL-hanledare. Projektet fick Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk, inrättat av EU-kommissionen.

Att styra, organisera och samarbeta för en integrerad lärsituation för eleverna (966 Kb)

Att stötta språk och yrkeskompetens

I en modul i plattformen Sfiväst möter vi yrkeslärare och språklärare som samplanerar för att stötta sfi-eleverna som läser en yrkesutbildning. Sfiväst är en digital kunskapsresurs för såväl rektor och skolledning som arbetslag med pedagogisk personal. 

Att stötta språk och yrkeskompetens – fördjupningsmaterial hos Sfi Väst

Profiler för grundläggande färdigheter

HK-dir, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse i Norge, har ett material på sin webb som är intressant för de som arbetar med kombinationsutbildningar. De har samlat en rad profiler som beskriver vilka grundläggande färdigheter som krävs inom en rad olika yrken, vad gäller att läsa, skriva, räkna, munliga samt digitala färdigheter. Profilerna grundar sig på vanliga arbetsuppgifter inom yrkena.

Sidan är på norska, men det finns också material på engelska.

Grunnleggende ferdigheter for de ulike yrkene

Så här använder Lidköping NC:s stödmaterial

Läs en intervju med Therese Mouchard, sva-lärare och projektledare från Lidköping som haft stor glädje av stödmaterialet för kombinerade språk- och yrkesutbildningar inom komvux inom projektet Helhetslyftet.

Projektledaren: ”NC:s material täckte alla behov hos lärarna"

 

Kontakt

Ansvarsområde kombinationsutbildningar i vuxenutbildningen
På denna sida