Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ceremoni hyllade förtjänta forskare och lärare

Efter ett uppehåll på grund av pandemin kunde 2020 års installations- och promotionshögtid äntligen genomföras i Stockholms stadshus den 31 maj. Vid högtiden uppmärksammades nyblivna doktorer och nya professorer vid Stockholms universitet. Dessutom promoverades jubeldoktorer och det pedagogiska priset Årets lärare delades ut.

Promotionshögtid i Stockholms stadshus
2020 års installations- och promotionshögtid kunde äntligen genomföras i Blå hallen i Stockholms stadshus den 31 maj. Foto: Rickard Kilström

Högtiden samlade omkring 600 inbjudna gäster och kvällen präglades av glädjen att äntligen få genomföra ceremonin på plats i Blå hallen i Stockholms stadshus. På grund av pandemin hade högtiden skjutits fram från september 2020.
– Mänskan är mänskans glädje, heter det i Hávamál i Lars Lönnroths översättning. Det är en glädje som bäst njuts i verkligt sällskap, i promotions- och installationshögtidens symboliska, fysiska gester och i bankettens festglans och gemenskap, sade rektor Astrid Söderbergh Widding i sitt inledande tal, där hon lyfte fram vetenskapens betydelse i en värld som de senaste åren har präglats av århundradets största hälsokris och som nu präglas av den pågående säkerhetskrisen med kriget i Ukraina.

 

Universitetets uppdrag viktigt

– I denna verklighet blir vårt uppdrag som universitet särskilt viktigt: att med långsiktighet och kritiskt tänkande utveckla och främja den vetenskapliga kunskapen, och att öppet dela forskningsresultat och forskningsdata, för att främja transparens och reproducerbarhet.

Hon påminde om vetenskapens bidrag för att få fram ett nytt vaccin på rekordtid under pandemin och hur forskning också kan ge relevanta underlag för att tolka utvecklingen i samtiden – även om vetenskapen sällan ger enkla facit.

– Behovet av kunskap, upplysning och sanningssökande, som är Stockholms universitets kärnvärden, är större än på länge i tider av ofred, där demokratin i en rad länder trängs tillbaka och såväl den akademiska friheten som yttrandefriheten på många håll är under hot.

Doktorspromovering i Stockholms stadshus
Under kvällen promoverades 103 nya doktorer. Foto: Rickard Kilström
 

103 nya doktorer deltog

Under ceremonin i Blå hallen promoverades 103 personer som under 2019-2020 disputerat och tagit ut sin examen vid universitetet och som valt att delta i högtiden. Dessutom installerades 35 nya professorer. Under kvällen promoverades även 16 jubeldoktorer, personer som för 50 år sedan tog sin doktorsexamen vid Stockholms universitet, varav 7 i sin frånvaro.

Jubeldoktorer i Stockholms stadshus
Under kvällen promoverades även 16 jubeldoktorer, personer som för 50 år sedan tog sin doktorsexamen vid Stockholms universitet. Här syns Birgitta Holm, professor emeritus i litteraturvetenskap och konstvetaren Hans Henrik Brummer. Foto: Rickard Kilström
 

Barns rättigheter lyftes fram

Installationsföreläsningen hölls av Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt vid Juridiska institutionen och föreståndare för Barnrättscentrum. Hon gjorde en rättsvetenskaplig betraktelse av hur det står till med barns rättigheter i Sverige i dag och konstaterade att sedan barnkonventionen blev svensk lag för två år sedan har barns rättigheter diskuterats mycket, men samtidigt har budskapet ofta blivit förenklat.
– Vi har en lagstiftning som bygger på föreställningar om vuxenhet och barndom som riskerar att diskriminera barn för att de är just barn, sade Pernilla Leviner och pekade på att rättsakter ofta bär spår av tiden de tillkom i och barnkonventionen arbetades till exempel fram under 1980-talet.

– Jag och andra efterfrågar i vår forskning ställningstaganden om vad barns rättigheter ska innebära i dag i en tid när vi, mycket tack vara barnkonventionen, har en ny syn på barn än den vi hade för en generation sedan, sade hon och berättade att rättsvetenskaplig forskning om barn och unga har en viktig roll i att undersöka hur samhället behandlar barn genom att avtäcka problem i både vår lagstiftning och dess tillämpning.

– Vi ägnar oss åt komplexa problem som sällan har några enkla lösningar, men vi försöker med vår forskning bidra med kunskap om hur rätten kan och bör reformeras. Vi behöver arbeta tillsammans för att skapa förutsättningar för förverkligande och respekt för mänskliga rättigheter för både barn och vuxna.

 

Tre lärare fick pedagogiskt pris

Under högtiden delade också rektor ut det pedagogiska priset Årets lärare för att uppmärksamma goda pedagogiska insatser och deras betydelse för studenters lärande. 2020 års pristagare var Jessica Franzén, Statistiska institutionen, Agneta Norén, Institutionen för biokemi och biofysik samt Niclas Runebou, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik som numera ingår i Institutionen för ämnesdidaktik.

Bankett i Gyllene salen, Stockholms stadshus
Efter ceremonin var det dags för bankett i Gyllene salen. Foto: Rickard Kilström

Ceremonin följdes av en bankett i Gyllene salen. För underhållningen under kvällen stod Stockholms studentsångare, Kungl. Musikhögskolan och Operahögskolan i Stockholm.

Stockholms universitets stora guldmedalj 2020 har delats ut till Kerstin Calissendorff, tidigare ordförande i universitetsstyrelsen.

Rektors tal vid installations- och promotionshögtiden 2020.

Läs mer om de pedagogiska pristagarna Årets lärare 2020.