Stockholms universitet

Forskning om sjuklighet och dödlighet får ERC Starting Grant

Matthew Wallace vid Stockholms universitet får det prestigefyllda ERC Starting Grant från Europeiska forskningsrådet, ERC, 2023.

Matthew Wallace, docent vid Stockholms universitets demografienhet och vid Sociologiska institutionen. Foto: Elin Sahlin


Europeiska forskningsrådet har beviljat ERC Starting Grant till 19 svenska forskare 2023, varav en är baserad vid Stockholms universitet. Matthew Wallace, docent i demografi vid Stockholms universitets demografienhet och vid Sociologiska institutionen, får ERC Starting Grant 2023 för projektet ”Living longer in poorer health? Understanding the immigrant morbidity-mortality paradox / PARA-MOR”. Anslaget är på 1,5 miljoner euro och projektet kommer att genomföras under åren 2024–2028.

Matthew Wallaces forskning fokuserar på en rad projekt relaterade till migration, migranters barn, befolkningens hälsa, folkhälsa, demografi och social ojämlikhet. I det aktuella projektet undersöker han fenomenet att migranter lever längre än inrikes födda invånare, men samtidigt lider av fler sjukdomar under hela sin livstid.

 

Migranters hälsa en angelägen fråga

– Internationell migration har under det senaste halvseklet förändrat det demografiska landskapet i Europa. Migranter står nu för en betydande del av befolkningen i Europa och den är mer mångfacetterad än någonsin. Migranter åldras också ”på plats”, det vill säga de blir äldre i det land de flyttar till snarare än att återvända till sitt ursprungsland, och de uppnår en ålder där hälsoproblem och kontakter med sjukvården blir allt vanligare. Med detta i åtanke är det en väldigt angelägen fråga för samhället och sjukvården att migranter lever längre och samtidigt lider av fler sjukdomar. Det väcker frågor om kapaciteten i nationella sjukvårds- och välfärdssystem för att klara migranters unika, mångfacetterade och komplexa hälsobehov. Det väcker debatt om kvaliteten på, och variationen i, migranters personliga livserfarenheter i det land de flyttar till. Det medför förebyggande samhällskostnader som inkluderar högre sjukvårdskostnader, lägre deltagande på arbetsmarknaden och minskade skatteintäkter. Det kan till och med leda till att migranters mänskliga rättigheter inte uppfylls, säger Mathew Wallace.

För att ta itu med denna fråga kommer han att fastställa hur denna paradox mellan migranters sjuklighet och dödlighet ser ut, liksom omfattningen och orsakerna till den. Han kommer att använda spetstekniker för att analysera longitudinella mikronivådata om sjuklighet och dödlighet som hämtas från befolkningsregistren i Danmark, Finland, Norge och Sverige.

– I grunden hoppas jag att vi kan svara på om internationella migranter verkligen lever längre med sämre hälsa. Om det är så, så hoppas jag att vi kan förstå varför. Det här projektet har den spännande potentialen att öka förståelsen för migranternas unika hälsa, det kan sätta en ny standard för hur man kan bedriva forskning inom området och starta helt nya samtal och samarbeten mellan forskare. Projektet kan också peka ut färdriktningen för framtida forskning om migranters hälsa. Jag hoppas att forskningen kan bidra med banbrytande underlag som kan användas för den framväxande sjukvårdspolitiken för migranter i Europa.

Vad betyder detta anslag för din forskning?

– Det här anslaget gör att jag kan ta ett stort steg framåt i min forskning och undersöka sjukligheten och dödligheten för internationella migranter på samma gång. Jag har hittills i min forskning kunnat undersöka sjuklighet ELLER dödlighet bland internationella migranter (och deras barn) i olika länder, men aldrig båda på samma gång. Det finns inte många länder i världen där det är möjligt, men med de nordiska ländernas unika registerdata går det att genomföra.

Europeiska forskningsrådet har olika typer av anslag och syftet med ERC Starting Grant är att uppmuntra begåvade unga forskningsledare i Europa att bli oberoende och bygga sina egna karriärer. I år får 400 forskningsprojekt inom EU dela på totalt 628 miljoner euro.

Läs mer om Matthew Wallace.

Läs pressmeddelandet om ERC Starting Grants.