Stockholms universitet

Högskoleföreningens pris till framstående avhandlingar

Högskoleföreningens pris 2021 för framstående vetenskapliga prestationer går till en avhandling i konstvetenskap, en i kriminologi och en i organisk kemi.

Södra huset
Foto: Ingmarie Andersson


Varje år belönar Högskoleföreningen framstående vetenskapliga prestationer, i form av avhandlingar, vid naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska fakulteterna vid Stockholms universitet. Vart fjärde år delas motsvarande pris ut för doktorsavhandling vid den juridiska fakulteten. Priset, som är på 25 000 kronor, delas ut vid föreningens höstmiddag, där medlemmarna också får höra en kort föreläsning om den forskning som ligger bakom avhandlingen.

Priser för 2021 går till:

 

Humanistiska fakulteten

Carina Rech för sin avhandling i konstvetenskap Becoming Artists: Self-Portraits, Friendship Images and Studio Scenes by Nordic Women Painters in the 1880s.

Utdrag ur beslutsformuleringen:
Carina Rechs avhandling i konstvetenskap analyserar självporträtt, vänporträtt och ateljéinteriörer utförda av nordiska kvinnliga konstnärer under det sena 1800-talet. Avhandlingen bidrar med nyskapande kunskap om hur kvinnliga konstnärer förhandlade och iscensatte den nyvunna professionella identiteten i sina konstnärliga praktiker. Den ger därmed fördjupade insikter om det sena 1800-talets konstfält i Norden och internationellt. Avhandlingens analyser och resultat presenteras i en föredömligt läsarvänlig språkdräkt, kännetecknad av terminologisk precision.

 

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Julia Sandahl för sin avhandling i kriminologi Juvenile Crime in Context. The Significance of School Affiliation.

Utdrag ur beslutsformuleringen:
Sandahls avhandling är påfallande välskriven och bidrar till ökad kunskap om skolans betydelse för ungas delaktighet i allvarligare brottslighet. Tidigare forskning har i huvudsak utgått från analyser på individnivå. Med hjälp av flernivåanalyser visar Sandahl på ett övertygande sätt hur individuella och kontextuella aspekter var för sig och tillsammans har betydelse för de ungas brottslighet. Avhandlingen håller hög kvalitet både teoretiskt och empiriskt, och den utgör ett viktigt bidrag till såväl forskningsfältet som till samhällsdebatten.

 

Naturvetenskapliga fakulteten

Matteo Costantini för sin avhandling i organisk kemi Asymmetric Synthesis using Redox-Active Diazocompounds as Chiral Carbon Atom Precursors.

Utdrag ur beslutsformuleringen:
Organiska molekyler kan uppstå som varandras spegelbilder på samma sätt som den vänstra handen är en spegelbild av den högra, men dessa två spegelbilder har olika bioaktivitet. Cyklopropaner är en familj av molekyler med en ring med tre kolatomer till vilka andra kemiska grupper är bundna. Dessa molekyler är naturligt förekommande bioaktiva substanser och är medicinskt och farmaceutiskt mycket intressanta. Framställningen av enskilda cyklopropaner och deras spegelbilder har hittills varit en komplicerad process.
 
Matteo Costantini har i sin avhandling utvecklat nya, hållbara och effektiva strategier för att tillverka olika cyklopropanföreningar som specifikt får en av deras spegelbilder.

Beslut om utseende av pristagare för framstående vetenskaplig prestation har fattats av Högskoleföreningens styrelse i enlighet med fakultetsnämndernas förslag.

Läs mer om Högskoleföreningen