Stockholms universitet

Inspirerande lärarinternat

Niklas Janz, ordförande i Biologiska sektionens pedagogiska råd, rapporterar från ett uppskattat lärarinternat i augusti.

Under två dagar i augusti träffades ett drygt tjugotal av våra lärare (samt ett par studenter) för ett lärarinternat på Tovetorps forskningsstation. Det är egentligen en gammal tradition som fallit i glömska, men som nu återupplivats av det pedagogiska rådet. Det blev två halvdagar av intensiva diskussioner, god mat, trevlig samvaro (och gullande med de tama hjortarna).

Internatet blev mycket lyckat, och känslan var att alla åkte därifrån med mycket entusiasm. Den allmänna uppfattningen bland dem som deltog var att det var efterlängtat att få träffas på det här sättet och prata om vår undervisning, som annars lätt kan bli en ganska ensam verksamhet.

Vi hade tre schemalagda sessioner: två diskussioner och en workshop där vi fick bekanta oss med Inspera, det nya digitala examinationssystem som SU avropat. Det var värdefullt att få prova på lite i praktiken innan verktyget släpps skarpt på SU.

 

Vad betyder styrdokumenten?

I den första diskussionen utgick vi från några exempel från existerande kurser och diskuterade hur lärandemål, betygskriterier, kursinnehåll och examination egentligen förhåller sig till varandra. Är de skrivna på ett sätt som hjälper lärare och studenter att förstå hur kursen ska läggas upp och examineras? Hur ska vi arbeta med dessa kurskomponenter på bästa sätt? Diskussionerna blev livliga och många av oss fick upp ögonen för hur värdefullt det är att dela erfarenheter och idéer.

 

Vad lär vi ut?

I den avslutande diskussionen ville vi öppna upp för en mer övergripande diskussion om vad biologiämnet egentligen är idag. Vad ska våra studenter kunna? Vi utgick från ett omfattande arbete från USA som utmynnat i ett antal “core concepts and competencies”. Även här blev diskussionen livliga, och även om tanken i första hand var att initiera en diskussion så utmynnade det faktiskt i ett konkret förslag som redan har börjat implementeras.
Ett av problemen som vi såg med att greppa och omfatta vad vi verkligen lär ut är att vi generellt vet för lite om vad andra kurser lär ut. Flera av våra programråd och -kollegier har därför beslutat att bjuda in kursledare för att presentera sina kurser för varandra.

Sammanfattningsvis tycker vi att internatet blev väldigt lyckat, och vi har sporrats att se till att det ska återkomma med en större regelbundenhet framöver. Dock inte nödvändigtvis vid samma tidpunkt och i samma format varje gång!

Röd tvåvåningsbyggnad med vita knutar med gräsmatta och träd i omgivningen.
Tovetorps forskningsstation, kursbyggnaden. Foto: Jan Alvar Lindencrona.