Stockholms universitet logo, länk till startsida

Nytt centrum stärker forskning inom hållbar kemi

Ett nytt centrum ska synliggöra och utveckla forskning och utbildning inom hållbar kemi vid Stockholms universitet. Hit kommer även forskning utanför Kemisektionen samt aktörer utanför universitetet att knytas.

Forskning i mörkt labb
Anja Verena-Mudring forskar om jonvätskor som bland annat kan användas vid återvinning av elektronikskrot, smörjmedel för elfordon och till energieffektiva ljuskällor. Foto: Niklas Björling

Kemi är ett forskningsområde med stor potential att hitta lösningar för att skapa ett mer hållbart samhälle. Intresset för hållbar kemi, eller grön kemi som området även kallas, har ökat kraftigt de senaste tjugo åren och flera viktiga genombrott har skett. Grön kemi har lärt oss att det med en genomtänkt design på förhand är möjligt att tillverka nya kemikalier, produkter och teknologier som är säkra för människor och miljö. Grön kemi har även inspirerat innovativ forskning och principerna har generellt antagits av kemiindustrin.

Vid Stockholms universitet finns sedan många år forskargrupper inom grön kemi vid Kemisektionen. Men även på andra håll inom universitetet forskas om hållbarhet och cirkulära system, till exempel vid Stockholm Resilience Centre (SRC). 

 

Synliggöra och visa bredden

Berit Olofsson
Berit Olofsson är sektionsdekan och styrelseordförande för SUCCeSS. Foto: Rickard Kilström

Nu tar universitetet ett bredare grepp om den forskning, och utbildning, som kan kopplas till grön kemi. Nyligen beslutade rektor att inrätta Stockholms universitets centrum för cirkulära och hållbara system (SUCCeSS). Tanken är att synliggöra och visa den bredd som finns inom universitetet på detta område och samtidigt utveckla forskningen och utbildningen.
– Genom satsningen tydliggör vi kopplingen mellan hållbar kemi och andra forskningsområden inom cirkulära system, vilket behövs för att adressera den stora samhällsutmaningen att styra om till cirkularitet för att klara klimatmålen, säger Berit Olofsson som är professor i organisk kemi och sektionsdekan för kemi vid universitetet samt styrelseordförande i SUCCeSS.

Hon tror att satsningen kan locka nya forskare till universitetet, och att centrets forskare kan vara framgångsrika med att attrahera stora externa forskningsmedel både nationellt och internationellt. Universitetets satsning på SRC höjde universitetets profil på hållbarhetsområdet, och SRC:s föreståndare Line Gordon ingår i styrelsen för SUCCeSS. Förutom de naturvetenskapliga företrädarna sitter statsvetarprofessor Andreas Duit i styrelsen (även han knuten till SRC) och strävan är att inkludera än fler forskningsområden i SUCCeSS verksamhet.

 

Kemi kan bidra till ett hållbart samhälle

Föreståndaren vid en stol.
SUCCeSS första föreståndare Anja Verena-Mudring. Foto: Niklas Björling

Anja-Verena Mudring, professor vid Institutionen för material- och miljökemi, var första föreståndaren för centret (Professor Aji Mathew tog över som föreståndare i slutet av maj 2021.) Enligt henne finns det vid Stockholms universitet en ”kritisk massa” av forskare och kompetens inom grön kemi.
– Kemi kan ses som ett verktyg för att bidra till ett mer hållbart samhälle. I det arbetet får vi inte tänka i form av stuprör utan bör arbeta tillsammans för att hitta lösningar. Det tror jag kan ske inom SUCCeSS. SUCCeSS kan vara en plattform där forskare arbetar tillsammans men även en plattform för utbildningar om hållbar kemi, säger Anja-Verena Mudring.

Tanken är att även näringslivsaktörer ska ingå i denna plattform. Flera av forskarna inom SUCCeSS har redan kontakter med företag och forskningsinstitut. En näringslivsrepresentant finns redan från början med i styrelsen, han kommer från Goodpoint som är en konsultbyrå inom hållbarhet. Däremot har man ännu inte aktivt kontaktat näringslivet för att involvera flera aktörer.

Beslutet att bilda SUCCeSS togs i slutet av 2020 så verksamheten är i en uppstartsfas.  Under våren kommer uppstartsaktiviteter att planeras, och ett externt vetenskapligt råd av ledade internationella forskare ska tillsättas. Rådet kommer att ge vägledning i frågor av strategisk betydelse och utvärdera ansökningar till SUCCeSS egna utlysningar.

 

Både extern och intern finansiering

Forskargrupperna inom området hållbar kemi har sedan tidigare anslag från externa finansiärer, främst de stora statliga forskningsfinansiärerna, men i flera fall från näringslivsanknutna forskningsinstitut och myndigheter. Extern finansiering kommer framöver även vara den viktigaste. Till detta knyts finansiering från Naturvetenskapliga området. SUCCeSS har beviljats 14 miljoner kronor från området för att starta verksamheten.

 

Flera gästprofessorer

De senaste åren har Stockholms universitet haft flera gästprofessorer inom grön kemi. En av dem är Paul T. Anastas som häromåret innehade Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap. Paul T. Anastas är direktör för Center for Green Chemistry and Green Engineering vid Yaleuniversitetet i USA och räknas som en av grundarna av den gröna kemin. I år knyts Julie B. Zimmerman, även hon vid Yaleuniversitetet, hit som gästprofessor och Jamie Fergusson vid amerikanska Emeroy & Henry College.

 

Nytt masterprogram i hållbar kemi

Satsningen på hållbar kemi innefattar även utbildning. Till hösten startar ett nytt masterprogram i hållbar kemi med en introduktionskurs i grön kemi. Universitetets kandidatprogram i kemi kommer dessutom att väva in olika aspekter av hållbar kemi i flertalet kurser. Stockholms universitet har dessutom, genom Institutionen för material- och miljökemi, blivit medlem i Beyond Benign. Det är en plattform för utbildning och kunskapsspridning inom grön kemi med säte i USA och som har drygt 50 lärosäten på olika håll i världen som medlemmar. Globala utmaningar kräver globala samarbeten inom utbildning och forskning. SUCCeSS kommer att vara en viktig del av detta.

Läs artikel på engelska om det nya masterprogrammet: New master’s programme in sustainable chemistry