Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ta del av Sveriges ledande klimatforskning på Swedish Climate Symposium

Vad är det som händer med klimatet och vilken roll har klimatforskningen för samhället? Under tre dagar samlas Sveriges största aktörer inom klimatforskning i Norrköping för att dela och diskutera forskning om klimatförändringen, en av vår tids stora samhällsutmaningar. Dag tre är öppen för allmänhet och journalister.

grafik för Swedish Climate Symposium träd i olika färger
Bild: Swedish Climate Symposium

Tid: Onsdag den 18 maj 2022.
Plats: Digitalt online och på Louis De Geer Konsert & Kongress, Norrköping
OBS förlängd anmälan till den 13 maj för anmälan till kurs och seminarier

– Konferensen är ett nytt forum där klimatforskare från hela landet kan utbyta kunskap och erfarenheter, både med varandra och med det omgivande samhället. Tanken är också att visa den forskning som bedrivs i Sverige och stärka forskningens roll. Konferensen tar också upp betydelsen av vetenskapligt underlag för policybeslut som rör minskad klimatpåverkan och klimatanpassningsåtgärder för att begränsa klimateffekter, säger Erik Kjellström, SMHIs professor i klimatologi, som ingår i organisationskommittén för symposiet.

Sveriges tyngsta klimatforskningsaktörer

Bakom konferensen står SMHI tillsammans med tre av Sveriges tyngsta klimatforskningsorganisationer Bolincentret för klimatforskning, MERGE och BECC (läs mer om organisatörerna nedan).

Möte mellan forskare och allmänhet

Symposiets tredje dag, den 18 maj, har mottot "Connecting science and people". Här finns sessioner där media, politiker, samhällsaktörer och forskare kommer att kunna träffas och interagera, med tonvikt på klimatet i ett svenskt sammanhang.

Hitta program för dag tre här

Kostnadsfri webbkurs om klimatet

Den 18 maj ordnas också en kostnadsfri webbkurs ”Kunskap om klimatet” med Alasdair Skelton, professor i geokemi och petrologi vid Stockholms universitet och Gustav Strandberg, klimatforskare vid SMHI. Kursen riktar sig till journalister, lärare och andra som behöver en grund för att kunna förklara klimatförändringen för andra.

Hitta kursen här

Se en film med Alasdair Skelton ”Att förstå geologisk tid är allt som krävs för att se allvaret i klimatkrisen”

Forskning kopplad till IPCC-rapporter

Symposiet, som tar avstamp i slutsatserna från FN:s klimatpanel IPCC, har fokus på klimatförändringens konsekvenser för Sverige. Forskarna på plats representerar svensk världsledande expertis inom olika klimatvetenskapliga områden, med kunskaper om allt från den naturvetenskapliga grunden till effekterna av klimatförändringen, till vilka anpassningar som behöver göras för att hantera den och hur den kan begränsas.


På webbplatsen för Swedish Climate Symposium finns mer information

 

Om arrangörerna

Swedish Climate Symposium den 16 – 18 maj 2022 i Norrköping arrangeras av:


Bolin Centre for Climate Research

Bolincentret är ett multidisciplinärt konsortium med över 400 forskare i Sverige som utför forskning och utbildning om jordens klimat. Centret bildades 2006 av Stockholms universitet. 2010 anslöts Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och SMHI.
Läs mer mom Bolincentret


BECC – Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate

BECC är en tvärvetenskaplig strategisk forskningsmiljö med över 220 forskare från Lunds och Göteborgs universitet, med syfte att bättre förstå hur markanvändning och klimatförändringar inverkar på biologisk mångfald och ekosystemtjänster på lokal, regional, nationell och global nivå. BECC koordineras av Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) vid Lunds universitet.
Läs mer om BECC


MERGE – ModElling the Regional and Global Earth System

MERGE är ett strategiskt forskningsområde med över 150 forskare som bedriver forskning inom klimatmodellering på regional och global nivå. MERGE koordineras av Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) vid Lunds universitet. Partners är Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Chalmers, KTH och SMHI (Rossby Centre).
Läs mer om MERGE


SMHI – Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

SMHIs forskning och utveckling skapar samhällsnytta i Sverige och internationellt genom vetenskapligt förankrad kunskap om väder, vatten och klimat. På SMHI finns en av Sveriges största forskargrupper som fokuserar på forskning om ett förändrat klimat och hur det påverkar naturmiljö och samhälle. SMHIs forskare utvecklar modeller, beräknar förändringar och skapar vetenskapligt underbyggd kunskap om hur klimatet förändras och vilka effekter det för med sig. Vid SMHI finns också Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning som samlar olika aktörer i arbetet med att rusta samhället för ett klimat i förändring.
Läs mer om SMHI