Stockholms universitet

Tre anslag till forskning inom AI och autonoma system

Två Wallenbergstiftelser beviljar närmare 70 miljoner till 10 forskningsprojekt om AI och autonoma system. Tre av dessa går till forskare vid Stockholms universitet.

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond initierade år 2019 det nationella forskningsprogrammet WASP-HS. Inom programmet ska forskare undersöka möjligheter och utmaningar relaterade till digitalisering, automation och artificiell intelligens. Stiftelserna satsar totalt 660 miljoner kronor under tio år på WASP-HS. I årets anslagsomgång har tio projekt beviljats anslag av de två stiftelserna om sammanlagt 69,8 miljoner kronor. Tillsammans med fjolårets 16 projekt omfattar WASP-HS programmet nu 28 forskningsprojekt.


Tre av de forskningsprojekt som i år beviljas anslag finns vid Stockholms universitet. Dessa projekt beviljas sex miljoner kronor var.

 

Studie av autonoma fordon i en social värld

Foto: Anna-Karin Landin
Foto: Anna-Karin Landin

Barry Brown, professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap, beviljas anslag till projektet “AI in motion: Studying the social world of autonomous vehicles”.

Så här beskriver han projektet:      
I takt med att autonoma och halvautonoma fordon blivit alltmer avancerade har de också blivit allt vanligare på våra vägar. Detta projekt avser dokumentera hur människors förväntningar och beteenden i förhållande till AI-styrda fordon kan komma att förändras över tid, och hur denna förändring påverkar andra trafikanter. Utifrån näranalyser av dessa data lär vi oss om hur morgondagens trafikinteraktion – där AI är i ständigt samspel med människor och där båda sidor anpassar sig till varandra i realtid – kan komma att se ut.

I projektet ingår även forskare vid Linköpings universitet.
Läs mer om Barry Browns forskning.

 

Etiska och juridiska utmaningar med AI-drivna praktiker inom högre utbildning

Teresa Cerratto Pargman

Teresa Cerratto Pargman, docent vid Institutionen för data- och systemvetenskap, beviljas anslag till projektet “Ethical and Legal Challenges in Relationship to AI-driven Practices in Higher Education”.

Så här beskriver hon projektet:
AI-tekniker är kraftfulla men har också en stor disruptiv potential. Detta projekt adresserar grundläggande etiska och juridiska utmaningar som AI-tekniker medför för lärande och undervisning inom den högre utbildningen. Genom att sammanföra direkta och indirekta utbildningsintressenter undersöker projektet värderingar och etiska frågor i praktiken. Projektet bidrar till att höja medvetenheten om ansvarsfull användning av AI genom att etablera det Svenska etiska observatoriet för AI i den högre utbildningen.

Förutom forskare inom data- och systemvetenskap ingår även forskare inom juridik och pedagogik vid Stockholms universitet.
Mer om Teresa Cerratto Pargmans forskning.

 

Den globala styrningen av artificiell intelligens

Jonas Tallberg

Jonas Tallberg, professor vid Statsvetenskapliga institutionen, beviljas anslag till projektet “The Global Governance of Artificial Intelligence”.

Så här beskriver han projektet:
Artificiell intelligens (AI) utgör en teknologisk omvälvning med potential att förändra samhället i grunden och ses därför i ökad utsträckning av regeringar och internationella organisationer som ett område av strategisk vikt. Detta forskningsprojekt undersöker den framväxande globala regleringen av AI genom en kombination av rättslig, politisk och normativ analys. Vilka är de huvudsakliga regler, normer och principer som reglerar AI på internationell nivå? Vilka politiska och ekonomiska aktörer har varit inflytelserika i att forma dessa framväxande regelsystem? Vad är konsekvenserna av dessa regelsystem för rättvisa och demokrati?

Förutom statsvetare vid Stockholms universitet ingår även Mark Klamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet i projektet.
Läs mer om Jonas Tallbergs forskning.

 

WASP

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges enskilt största privata forskningssatsning. Målsättningen är att lyfta Sverige till en internationellt ledande position inom områdena mjukvara, autonoma system och AI. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses satsning uppgår totalt till 4,2 miljarder kronor under åren 2015-2029. Tillsammans med medfinansiering från de ingående universiteten samt svenska industriföretag omfattar hela satsningen 5,5 miljarder kronor. Läs mer

 

WASP-HS

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society, WASP-HS, inkluderar en nationell forskarskola med upp till 70 doktorander, inrättandet av minst tio nya forskargrupper i hela Sverige, stöd för tolv gästprofessorer för att stärka svensk forsknings- och nätverksverksamhet samt ett antal forskningsprojekt. Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond satsar totalt 660 miljoner kronor under perioden 2019 – 2028.
WASP-HS är ett oberoende och parallellt program till WASP. Läs mer