Stockholms universitet logo, länk till startsida

Vad blev resultatet av granskningarna?

Rekommendationer men inga nödvändiga åtgärder - det blev resultatet av den interna granskningen av fem av BIG:s utbildningsprogram.

Under det gångna läsåret har fem av BIG:s utbildningsprogram granskats: kandidatprogrammen i Biologi, Marinbiologi och Molekylärbiologi samt masterprogrammen i Mikrobiologi och Molekylära livsvetenskaper. Granskningsgruppen lämnade sina synpunkter i en rapport i mars.

Granskningsrapporten har sedan behandlats av det naturvetenskapliga områdets åtgärdsgrupp som i sin tur lämnat förslag till beslut till Områdesnämnden. Den 2 juni beslöt nämnden slutligen om ett antal rekommendationer till BIG. I enlighet med åtgärdsgruppens förslag blev det däremot inga krav på nödvändiga åtgärder för något av programmen. ”Godkänt”, med andra ord.

 

Rekommendationerna

Två av rekommendationerna är gemensamma för alla de fem programmen. Den ena är att ”genomföra programvärderingar (eller liknande) för att samla in studentsynpunkter på hela utbildningarna”. Den andra gemensamma rekommendationen lyder ”se över om man kan åtgärda könsbalansen bland lärare (t ex genom att använda sig av kvinnliga gästlärare i större utsträckning) där obalans råder”.

För de tre kandidatprogrammen rekommenderar nämnden också BIG att ”göra kursen Biologer i samhället obligatorisk samt överväga om den även bör öppnas för andra än programstudenter”.

För masterprogrammen beslöts om tre rekommendationer utöver de två gemensamma. BIG rekommenderas att ”se över informationen till internationella studenter gällande valbara kurser och vid behov förbättra denna”, att ”se över och vid behov sätta upp en rutin för att följa upp studenternas prestation på programmen” samt att ”se över behovet av och vid behov inrätta en rutin för att följa upp de studenter som gör långa självständiga arbeten”.

Senast den 30 juni 2023 ska BIG ”redogöra för vilka överväganden och eventuella förändringar av utbildningen som ovanstående rekommendationer föranlett”.

 

Vad händer nu?

Rekommendationerna har nu gått vidare till programråden och berörda programkollegier. Några punkter har redan lett till livliga diskussioner, som förslaget om fler kvinnliga gästföreläsare och att göra Biologer i samhället till en obligatorisk kurs. Förslaget att genomföra programvärderingar kommer dock inte att vålla så mycket diskussion får sådana började göras på BIG redan för ett år sedan.

En principiellt viktig fråga som granskningsgruppen tog upp var den stora andelen valfria och valbara kurser inom masterprogrammet i molekylära livsvetenskaper, något som skulle kunna leda till problem att uppnå alla examensmål. Liknande farhågor framfördes vid granskningen av masterprogrammet i biologi och föranledde då att en fördjupad extern granskning påbörjades. Den är dock inte avslutad ännu och Områdesnämnden avvaktar resultatet av den granskningen innan man tar ställning till frågan om det kan säkerställas att examensmålen uppnås i molekylära livsvetenskaper.

Klubba med svart huvud och träskaft slås ned mot träbord.
Ordförandeklubba. Foto: Margareta Ohné.