Stockholms universitet

Vrak av flaggskepp ger pusselbitar om militär revolution till sjöss

Nya insikter om örlogsskepps stridsplattformar och en unik vapenkista från senmedeltid. Det är några nya resultat från studier av det danska flaggskeppet Gribshunden/Gripen som sjönk i Blekinge skärgård år 1495.

 

Video med 3D modell av vapenkistan, en sk Zeuglade. Video: Florian Huber

Förra våren dök marinarkeologer från Stockholms universitet och Södertörns högskola på danska kung Hans flaggskepp Gripen (även känd som Griphund eller Gribshunden) vid Stora Ekön i Blekinge skärgård. Flaggskeppet sjönk tillsammans med ett hundratal tyska legosoldater efter en eldsvåda ombord under en resa till Kalmar år 1495. Även om vraket delvis är sönderfallet är vrakdelarna på botten mycket välbevarade. Här finns även timmer som förmodas ha tillhört skeppets överbyggnad, inklusive delar från kastellen, vilka fungerat som upphöjda stridsplattformar på skeppet.

 

Studie av krigsfartyg

Författarna vid aktern av vraket
Författarna vid aktern av vraket där de stående bottenstockarna och akterstäven ses stickande upp från havsbotten, sett från styrbordssida. Foto: Florian Huber

Sedan 2013 har undersökningar bedrivits på vraket av Södertörn högskola. Förra årets dykningar fokuserade på Rolf Warmings pågående avhandlingsprojekt vid Centrum för maritima studier (Cemas) och Stockholms universitet. I studien ”Soldiers at Sea”, undersöker han vapenteknologi kopplad till de ombordvarande soldaterna och överbyggnaden på krigsfartyg under perioden 1450–1650 e.Kr.

 

Ny rapport utifrån förra årets dykningar

Rolf Warming
Rolf Warming

I dagarna publiceras en rapport av Rolf Warming och Johan Rönnby, professor i marinarkeologi vid Södertörns högskola, om fynden vid dykningarna förra året. Undersökningen har gett nya data till det pågående arbetet med att rekonstruera och analysera skeppets överbyggnad. Resultatet kompletterar därmed den nuvarande skepparkitektoniska kunskapen om vraket och den övergripande ambitionen om att rekonstruera skeppet. Vidare ger resultaten en mer detaljerad inblick i soldaternas beväpning och närvaro ombord. Dessutom ges nya insikter i hur vrakplatsen har påverkats och förändrats genom åren.

Efter en kartering av timmer på vrakplatsen kan forskarna konstatera att en stor mängd av överbyggnaden finns bevarad, även om de olika timren ligger avskilda och spridda på havsbottnen. Dessa timmer kommer från kastellen och den övre däcket – skeppets stridsplattformar. Timren kan ge forskarna viktiga insikter i hur överbyggnaden har sett ut och därmed örlogsskeppets stridsförmåga.

 

Unik vapenlåda från tyska legoknektar

Vapenkista med innehåll.
Vapenkista med innehåll. Den oavbrutna linjen anger kistans ena avlånga sida; de prickade linjerna anger den uppskattade placeringen av kistans sidor. Innehållet: (1) blyplåtar, (2-3) gjutformar, (4) kistans avlånga sida med fals och järnkorrosion (från lås och beslag?), (5) cylindriska ’burkar’ (eventuellt krutbehållare) och (6) gjutform. Foto: Florian Huber, med konturer och anteckningar av Rolf Warming.

Forskarna har också identifierat och dokumenterat två kanonlavetter och en unik vapenlåda.
– Vapenkistans innehåll är onekligen ett av de viktigast fynden. Kistan har varit känd sedan dykningar 2019 men nu har vi dokumenterat innehållet noggrant med 3D. Den innehåller bland annat flera olika gjutformar och blyplåt till tillverkning av blykulor till tidiga handeldvapen. Det är en ammunitionsverktygslåda – förmodligen tillhörande de tyska legoknektarna som var ombord vid förlisningen, säger Rolf Warming.

 

Brynja med 150 000 ringar

Prydnadskant med nitade mässingringar
Prydnadskant med nitade mässingringar till en ringbrynjeskjorta (sk hauberk) som analyserades i samband med dykningarna. En ringbrynja av den här kvalitén kan bestått av upp till 150 000 ringar. Foto: Rolf Warming.

Forskarna har även gjort en omfattande analys av de ringbrynjefragment som har hittats på vrakplatsen vid tidigare undersökningar. Dessa fragment kommer antagligen från en eller flera ringbrynjeskjortor. Analysen, som företogs tillsammans med professor Kerstin Lidén vid Stockholms universitet, visar att ringväven innehöll flera olika trådar och konstruktionstekniker, som tyder på att det har reparerats vid flera tillfällen. Baserat på dimensionerna på de bevarade ringarna kan sådana ringbrynjeskjortor ha innehållit 150 000 ringar.

 

Viktig militärhistorisk pusselbit

Arbetet med att rekonstruera Gripen/Griphund har pågått sedan 2013. Just nu fokuseras insatserna på överbyggnaden. I sin doktorsavhandling arbetar Rolf Warming dessutom på att klarlägga skeppets stridsförmåga och soldaternas roll ombord.

– Skeppet är en viktig pusselbit i den ”militära revolutionen till sjöss” i tidigmodern tid där den primära taktiken övergick från närstrid till det svåra sjöartilleriet. Skeppet kommer därför även att jämföras med andra viktiga örlogsskepp för att förstå utvecklingen, till exempel Mars (1564) och Vasa (1628), säger Rolf Warming.

 

Undervattenskameror och 3D-teknik

Johan Rönnby dyker
Johan Rönnby (MARIS/Södertörns högskola) besiktar och dokumenterar delar av överbyggnaden. Foto: Florian Huber

Dokumentationen utförs med hjälp av undervattenskameror och fotogrammetrisk 3D-teknik. Detta sker i samarbete med ett internationellt team av specialister från National Museum of the Royal Navy (Portsmouth), University of Southampton och University of Connecticut som deltar i projektet. Fältinsatsen genomfördes med stöd från stiftelsen Voice of the Ocean och Cemas.

Läs rapporten Grifun/Gribshund (1495) Marinarkeologisk dokumentation av ett senmedeltida kravellskepp, som ingår i Södertörn arkeologiska rapporter och studier samt Stockholm Studies in Archaeology.

Läs även Marinarkeologer utforskar vraket av Gribshunden (publicerad maj 2023) 

Läs om Centrum för maritima studier (Cemas), ett samarbete mellan Stockholms universitet och Statens maritima och transporthistoriska museer.

Läs om Rolf Warmings forskning