Stockholms universitet

Universitetets arbete med klimat och miljö

Genom att underteckna FN:s avtal om globala hållbarhetsmål för högre utbildning (Climate Emergency Letter) har universitetet förbundit sig att vara koldioxidneutralt senast år 2040.

 

Universitetets väg mot koldioxidneutralitet 2040

Universiteten har en särskild roll i att hantera samhällets klimatutmaningar, genom sitt kärnuppdrag att generera ny kunskap via forskning och förmedla kunskap via utbildning.

Det är av vikt för vår trovärdighet i samhället att universitet och högskolor får ner sina koldioxidutsläpp i linje med det som forskningen visar är nödvändigt.

Stockholms universitet har som målsättning att vara koldioxidneutralt senast 2040. Som ett led i detta har universitetet tagit fram en klimatfärdplan som ger förslag på åtgärder och målformuleringar.

Läs mer i universitetets klimatfärdplan

 

Utbildning och forskning inom miljö och hållbar utveckling

Universitetet strävar efter att vara ledande inom miljö och hållbar utveckling.

Humanvetenskapliga området

Hur människan påverkar världen präglas av kultur, historia, politik och av organisering på lokal och global nivå. Därför är humanvetenskaperna – samhällsvetenskap, humaniora och juridik – som studerar alla dessa aspekter av människans tillvaro, avgörande för uppgiften att förstå, hantera och minska människans negativa påverkan på klimat och ekologiska system. Universitet erbjuder en mängd utbildningsprogram och fristående kurser som direkt tilltalar miljö och hållbarhet ur perspektivet av en rad olika humanvetenskapliga discipliner.

Naturvetenskapliga området

Tänk dig en värld där klimatet är stabilt och rymmer ekosystem som är fyllda med olika växter och djur, där ren energi finns i mängder liksom konsumentprodukter med minimal påverkan på miljön. Helt enkelt en värld som är mer miljövänlig, rättvis och hållbar och bättre för växter, djur, människor, samhället och jorden. Det låter kanske som en dröm, men det är en dröm om framtiden som du kan bidra till. En grundläggande förståelse för omvärlden kräver en bra naturvetenskaplig bakgrund. Vid Stockholms universitet kan du få en sådan utbildning så att du kan gå ut i världen och göra skillnad. 

Här finns ett urval av program och kurser inom de båda vetenskapsområdena: 

  • Stockholm Resilience Center: Stockholm Resilience Center (SRC) är ett internationellt forskningscentrum om resiliens och hållbarhetsvetenskap. Sedan lanseringen 2007 har SRC utvecklats till ett världsledande vetenskapscentrum för att hantera de komplexa utmaningar mänskligheten står inför. 
  • Bolincentret för klimatforskning: Bolincentret för klimatforskningär en multidisciplinär sammanslutning med över 400 forskare i Sverige som bedriver forskning och forskarutbildning relaterad till jordens klimat. 
  • Institutionen för naturgeografi: Institutionen för naturgeografi forskar på naturgeografi, ett brett vetenskapsområde om jordens fysiska och biologiska fenomen, deras egenskaper, processer, mönster och samspel med människan.
  • Institutionen för miljövetenskap: På Institutionen för miljövetenskap arbetar forskare med olika bakgrund inom naturvetenskap med forskningsfrågor som rör bl.a. klimat och luftföroreningar samt spridning och effekter av miljögifter. 
  • Företagsekonomiska institutionen: Institutionen integrerar miljö och hållbar utveckling i alla sina utbildningsprogram. I synnerhet kandidatprogrammet i företagsekonomi, etik och hållbarhet kombinerar företagsekonomiska studier med vetenskap om hållbarhet.
  • Östersjöcentrum: Östersjöcentrum fokuserar på Östersjöns stora utmaningar och ska genom ett tvärvetenskapligt arbetssätt bidra med kunskap till myndigheter och andra organisationers åtgärdsarbete. 
  • Internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier är en tvärvetenskaplig utbildning på avancerad nivå som arrangeras i ett institutionsövergripande samarbete mellan Statsvetenskapliga, Kulturgeografiska och Socialantropologiska institutionerna.  
  • Masterprogrammet i globalisering, miljö och social förändring vid Kulturgeografiska institutionen ger ett tvärvetenskapligt angreppssätt på globala miljö- och samhällsförändringar.
  • Internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier. Programmet tar avstamp i ämnen som statsvetenskap, kulturgeografi och socialantropologi och behandlar hur vetenskap, policyformuleringar och vardagspraktiker samspelar med maktförhållanden.
  • Masterprogram i kulturarvsstudier vid Institutionen för kultur och estetik undersöker kulturarvet och hur konstruktionen av det förflutna används som social, politisk, kulturell och ekonomisk resurs.

Universitetets utbildningskatalog

Universitetets institutioner och centra

Ambitioner och satsningar återspeglas bland annat i den internationella rankningen (QS World University Rankings och Times Higher Education) inom miljövetenskap.

Läs mer om vilka institutioner och centrumbildningar som bedriver forskning och utbildning inom miljö- och klimatområdet:
Läs mer om hur Stockholms universitet rankas inom exempelvis miljövetenskap

 

 

Miljörådet och rektorsråd för miljö och hållbar utveckling

Vid Stockholms universitet finns Miljörådet som är ett rådgivande organ. Rådet har i uppgift att stödja universitetsledningen och verksamheten i klimat- och miljöfrågor. Sedan finns också ett rektorsråd som arbetar strategiskt med hållbar utveckling.

Ordförande för Miljörådet och rektorsråd för hållbarhet är Magnus Breitholtz, professor och prefekt vid Institutionen för miljövetenskap. 

Rektorsråden och deras olika ansvarsområden

 

Samarbete med andra europeiska universitet

Stockholms universitet ingår tillsammans med flera europeiska universitetet i universitetsalliansen Civis som är en del av EU-kommissionens satsning European University Initiative. Som ett led i detta arbete koordinerar Stockholms universitet en ”hub” för samarbete kring klimat, miljö och energi.

Under sommaren undertecknade universitetet dessutom, som första svenska lärosäte, ett upprop inför FN:s Climate Summit. Undertecknarna förbinder sig att mobilisera resurser för klimatforskning och kompetensutveckling för förändring, att nå koldioxidneutralitet under tidsspannet 2030–2050 samt att utveckla miljö- och hållbarhetsutbildningar över disciplingränserna. 

Läs mer om Civis

 

Samarbete med Region Stockholm och Stockholms stad

Universitetet samarbete med Region Stockholm och Stockholms stad syftar till att främja hållbara lösningar som rör kollektivtrafik sam hälso- och sjukvård. 
Läs mer om samarbetet med Region Stockholm och Stockholms stad

 

Universitetets miljöarbete

Magnus Breitholtz, ordförande i Miljörådet och den centrala miljöfunktionen vid Rektors kansli.

E-post: miljo@su.se

På denna sida