Organisation

Ett centrum för Östersjön

Östersjöcentrums organisation

Östersjöcentrums organisation

Östersjöcentrum är placerad under Stockholms universitets Naturvetenskapliga fakultet och har en styrelse utsedd av rektor. Styrelsen består av både externa och interna ledamöter som tar beslut om budget, verksamhetsplan och andra frågor av strategisk karaktär, såsom rekryteringar.

Det operativa ansvaret har föreståndaren tillsammans med vetenskapligt ansvarig. Till deras stöd finns en ledningsgrupp med företrädare för centrets olika verksamhetsdelar och ekonomiansvarig. För våra resurser inom Infrastruktur finns en stationschef för Askölaboratoriet och en sjökapten, ansvarig för fartygsfrågor. Administrationen består av ekonomiansvarig och en personalansvarig (HR).

Östersjöcentrums tre verksamhetsområden:

Vetenskap och kommunikation i unik kombination

Ett stort gemensamt kommunikationsteam leds av en kommunikationschef. De arbetar intimt med en grupp omvärldsanalytiker; tre stycken inklusive en chef för omvärldsanalys. Läs mer

Policyverksamhet

Våra forskare arbetar både inom definierade projekt men följer och reagerar också på omvärldshändelser. Detta sker förstås i nära samverkan med våra omvärldsanalytiker.

Beslutsstödssytem

En annan del av våra experter är däremot mer fokuserade på modell- och beslutstödssystemet Nest, delvis finansierat av HaV för att stödja Helsingforskommissionen med vetenskapligt underlag framförallt inom övergödning.

Miljöanalys

Den tredje gruppen forskare arbetar mest med projekt knutna till kustnära miljöanalys och arbete med miljöövervakningsdata.

Mångårig erfarenhet samlad

Stockholms universitets Östersjöcentrum bildades 2013 genom att sammanföra två befintliga organisationer vid Stockholms universitet; Stockholms universitets marina forskningscentrum (SMF) med Askölaboratoriet och Baltic Nest Institute (BNI). 2013 ingick centrumet ett strategiskt partnerskap med BalticSea2020 och Baltic Eye bildades. Arbetssättet som byggdes upp under fem år genomsyrar idag alla våra verksamhetsområden. 

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Viktiga dokument

Ladda ner och läs universitetsstyrelsens beslut gällande inrättande av Stockholms universitets Östersjöcentrum och Östersjöcentrums nya stadgar från november 2018: