Profiles

Bengt Novén

Professor

View page in English
Arbetar vid Romanska och klassiska institutionen
Telefon 08-120 767 75
E-post bengt.noven@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Rum C 598
Postadress Romanska och klassiska institutionen 106 91 Stockholm

Undervisning

Jag undervisar och handleder inom hela området fransk och franskspråkig litteratur.

Forskning

Min forskning är orienterad mot metodologiska problem i studiet av litterära texter, och man kan säga att min profil består i att förena litteraturteoretiska perspektiv med närläsningar av litterära texter. I flera studier har jag skärskådat förhållanden mellan läsart och textteori i syfte att kasta ljus över den övergripande problematik som är förknippad med begreppet tolkning. Motsättningen mellan hermeneutisk tradition och strukturalistiska resp. poststrukturalistiska perspektiv är en exponent för denna problematik.

Inom området franskspråkig litteratur utanför Frankrike har jag fr. a. skrivit om den marockanske författaren Tahar Ben Jelloun (född i Fès 1944). Jag vill visa att skrivandet hos Ben Jelloun är ett socialt, politiskt och etiskt vittnesbörd vilket kan beskrivas som en schizofren process. Schizofreni omfattar formella, språkliga, och berättartekniska särdrag men det är även – enligt Gilles Deleuze och Félix Guattaris tänkande – en psykiskt process och en politisk subversiv kraft som verkar i ett specifikt kulturellt sammanhang.

Min studie av René Chars diktning vill både ge en bild av Chars författarskap samt en diskussion av Charforskningen. Genom närläsningar av valda dikter och texter söker jag producera läsarter som problematiserar den hävdvunna förståelsen av Chars texter. Den kritiska udden vänds mot ett dominerande filosofiskt perspektiv i Charkritiken. Mina retoriska analyser vill visa att Chars språk visserligen kan använda begrepp hämtade från filosofisk tradition, men att dikterna inte för den sakens skull är diskursiva. Chars poesi är svår, men de mest lättillgängliga diktkommentarerna som söker förklara ordens betydelser, klanger och rytmer är i många fall de mest användbara för läsaren.

Just nu söker jag definiera ett forskningsfält som befinner sig inom området språk- och kulturforskning. Migrations- och minoritetslitteratur är uttryck för vår aktuella ”världslitteratur”. Möten mellan kulturer, spänningar mellan majoritets- och minoritetskulturer eller mellan subkulturer inom en given kultur, dessa är företeelser som tycks alstra skönlitterär produktion som om litteraturen hade en viktig funktion att fylla i detta slags kontexter. Det forskningsprogram jag arbetar med kan bidra till ökad förståelse för hur det egna perspektivet hänger samman med det egna kultursammanhanget, vilket i sin tur kan ge positiva effekter som tolerans och kulturell mångfald.

Senast uppdaterad: 14 september 2018

Bokmärk och dela Tipsa