Stockholms universitet

Danielle Ekman LadruUniversitetslektor

Om mig

Universitetslektor, Avdelningsföreståndare

Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap

Danielle Ekman Ladru är föreståndare för avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap, lektor i Barn- och ungdomsvetenskap samt docent i kulturgeografi.

Hon undervisar på masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap samt handleder doktorander.

Hennes huvudsakliga forskningsintresse ligger inom barndomsgeografin, i skärningspunkten mellan barndomsstudier och social och urban geografi med ett särskilt fokus på barns, ungdomars och familjers vardagliga mobilitet, boende och delaktighet i det urbana rummet samt i institutionella kontexter som förskolan. 

Hennes nuvarande forskningsprojekt handlar om konsekvenser av stadens förtätning. Projektet Hållbara vertikala barndomar? Familjers lägenhetsboende och barns mobilitet och lek (Formas 2019-01913) handlar om konsekvenser av vertikalt boende för barnfamiljers organisering av barns vardagsmobilitet och lek. Projektet Hela staden som förskolegård? Möjligheter och utmaningar för innerstadsförskolors mobilitet och plats för lek i täta urbana miljöer (Formas 2019-01929) handlar om hur förskolor utan egen gård i Stockholms innerstad organiserar och förhandlar barns mobilitet och lek.

Undervisning

Danielle undervisar på masterprogrammet i Barn- och ungdomsvetenskap samt handleder doktorander.

Handledning av doktorander

Johanna Wallin (huvudhandledare)

Linda Fridén Syrjäpalo (huvudhandledare)

Karin Litsner (bihandledare)

Carina Berkhuizen (disputerade 2021, bihandledare)

Sara Forsberg (disputerade 2018, bihandledare) 

Forskning

Senaste publikationer

Ekman Ladru, D., Gustafson, K., & Joelsson, T. (2021). Children’s prosthetic citizenship as ‘here-and-now’,‘not-yet’and ‘not-here’. the case of the mobile preschool. Social & Cultural Geography, 1-19.

Joelsson, T., & Ekman Ladru, D. (2021). Cracks in the well-plastered façade of the Nordic model: reflections on inequalities in housing and mobility in (post-) coronavirus pandemic Sweden. Children's Geographies, 1-9.

Joelsson, Tanja och Ekman Ladru, Danielle (2021), «Den flertydiga tryggheten: risker, platser och mobilitet i barns och ungas vardagsliv». I (O)tryggt. Texter om makt, plats och motstånd, (red. Rönnblom, M., Sandberg, L. och Linander, I.), Premiss förlag.

Gustafson, K., Ekman Ladru, D., & Joelsson, T. (2020). Säkerhet samt upplevelsebaserat lärande i en variation av lärmiljöer–två centrala policyer i mobila förskolor. Nordic Studies in Education40(3), 229-248.

Ojala, M., Ekman Ladru, D., & Gustafsson, K. (2020). Parental reasoning on choosing the mobile preschool: Enabling sustainable development or adjusting to a neoliberal society?Early Childhood Education Journal.

Gustafson, K. & Ekman Ladru, D. (2020): Children’s socialization into the mobile preschool: a priming event collectively performed by novice children, ‘oldtimers’, and pedagogues, European Early Childhood Education Research Journal, DOI: 10.1080/1350293X.2020.1755496

Ekman Ladru, D, Gustafson, K. Children's collective embodiment—Mobility practices and materialities in mobile preschools. Popul Space Place. 2020;e2322. 

Harju, A., Balldin, J., Ekman Ladru, D. & Gustafson, K. (2020). Children’s education in ‘good’ nature: Perceptions of activities in nature spaces in mobile preschools. Global studies of childhood.

Ladru, Danielle Ekman, & Katarina Gustafson. "‘Yay, a downhill!’: Mobile preschool children’s collective mobility practices and ‘doing’space in walks in line.Journal of Pedagogy 9.1 (2018): 87-107.

Forskningsprojekt

Hållbara vertikala barndomar? Familjers lägenhetsboende och barns mobilitet och lek, finansierad av Formas (dnr. 2019-01913). Projektledare: Danielle Ekman Ladru. I projektet studeras förtätningens konsekvenser för barnfamiljer. Förtätning ses som en viktig del i stadsplanering för att åstadkomma smartare städer och detta har bland annat resulterat i att fler familjer bor i flerbostadshus. Forskning visar samtidigt att det finns samband mellan förtätning, tung trafik, brist på öppna gröna ytor och minskning av barns mobilitet i termer av resor till fots och med cykel samt utomhuslek, som i sin tur är knutet till en ökad oro för barns hälsa och välbefinnande. Trots detta utesluts fortfarande barns och familjers erfarenheter i den urbana planeringen och kunskapen om hur familjer med barn upplever flerbostadsboende är ytterst sparsam. Särskilt familjers vardagliga organisering av barnens rörlighet och lek är ett underbeforskat område. Hur påverkar "vertikala liv” organiseringen av barns vardagsmobilitet och lek? Behovet av kvalitativ kunskap om hur familjebakgrund, mångfald i stadsdelar och områdesstruktur påverkar familjers organisering av barns rörlighet och lek är stort.


Hela staden som förskolegård? Utmaningar och möjligheter för innerstadsförskolors mobilitet och plats för lek i täta urbana miljöer (2019-01929). Projektledare: Katarina Gustafson


Mobilitet, informellt lärande och medborgarskap i mobila förskolor, finansierad av Riksbankens Jubileumsfond, 2015-2019 (dnr. P15-0543:1). Projektledare: Danielle Ekman Ladru. 
Barns levnadsvillkor och mobilitet har förändrats i våra städer samtidigt som utrymmet för barn minskar. Ett aktivt deltagande i staden är dock väsentligt för barn och då inte enbart utifrån att vara fysiskt aktiva utan även för att kunna få tillgång till staden och erhålla rumslig kompetens genom att navigera i stadens olika delar och lära sig att möta såväl olika människor som platser. Detta är särskilt viktigt eftersom den ökade skol- och boendesegregationen har lett till delade städer där barn från olika bakgrunder sällan möts. Numer erbjuder lokala skolmarknader ytterligare ett nytt fenomen och valmöjlighet vid val av förskola, nämligen den mobila förskolan. Hittills finns emellertid lite kunskap om förskolebarns mobilitet samt om hur yngre barn erfar och kan utöva sin medborgerliga rätt till staden. Den mobila förskolan är en verksamhet på en buss som dagligen åker till olika platser i och kring staden, där nya lärmiljöer erbjuds. För att förstå barns mobilitet i offentliga miljöer, lärande och medborgarskap är projektets syfte att kartlägga och granska de sätt på vilket den mobila förskolan erbjuder barn möjligheter att navigera, delta i och lära från stadens olika miljöer. Utifrån teorier om mobilitet, lärande och medborgarskap har vi genomfört en etnografisk studie med multipla metoder, inklusive en nationell enkätundersökning.

Lärande i staden: tidsrumsliga aspekter av en mobil förskola, finansierad av Vetenskapsrådet, 2015-2020 (dnr. 2015-01260). Projektledare: Katarina Gustafson

 

Forskningsprojekt

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

  • Children’s prosthetic citizenship as ‘here-and-now’, ‘not-yet’ and ‘not-here’. the case of the mobile preschool

    2021. Danielle Ekman Ladru, Katarina Gustafson, Tanja Joelsson. Social & Cultural Geography

    Artikel

    Using the case of the mobile preschool we focus on how children's prosthetic citizenship is constructed in relation to notions of mobility and place in the accounts of Swedish mobile preschool professionals. Mobile preschools are preschools in buses that visit different places in and around the city on an everyday basis. Analysis of interviews and workshop discussions with mobile preschool professionals shows how three different conceptualisations of children's 'proper' citizenship operate in parallel in these accounts - children as 'not-yet-citizens', children as 'not-here-citizens' and children as 'here-and-now-citizens'. These different conceptualisations are constructed in relation to the everyday mobility of the mobile preschool and notions of places as more or less beneficial for children's proper future and Swedish citizenship, and reveal how mobility is not only a consequence of citizenship relations but also constitutive of them. This paper contributes to knowledge on how mobility and notions of place constitute ideas on citizenship, and how forms and geographies of mobility produce subjects as more or less citizen.

    Läs mer om Children’s prosthetic citizenship as ‘here-and-now’, ‘not-yet’ and ‘not-here’. the case of the mobile preschool

Visa alla publikationer av Danielle Ekman Ladru vid Stockholms universitet