Stockholms universitet logo, länk till startsida

Elif HärkönenUniversitetslektor

Om mig

Jag är universitetslektor i rättsvetenskap med inriktning mot associationsrätt (deltid) samt kursansvarig för fördjupningskursen i Aktiemarknadsrätt. Jag undervisar framför allt på aktiemarknadsrättskursen men jag är även intresserad av bankrätt, mänskliga rättigheter, associationsrätt och IT-rätt. Vidare är jag involverad i bedömningen av masteruppsatser inom mina kompetensområden.

Forskning

Min forskning är inriktad på aktiemarknadsrättsliga och värdepappersmarknadsrättsliga frågor. Under senare år har jag framför allt forskat om hållbarhetsfrågor samt frågor rörande digitaliseringen och teknikutvecklingen på värdepappersmarknaden. Bland annat har jag intresserat mig för marknaden för gräsrotsfinansiering (crowdfunding) samt hur vi inom juridiken ska förhålla oss till teknikutvecklingen på värdepappersmarknaden. Vidare  har en stor del av min forskning handlat om hållbarhet (sustainability) på värdepappersmarknaden och i aktiemarknadsbolag. Några exempel på frågor som jag särskilt intresserat mig för är hållbarhets-due diligence i näringskedjor i aktiemarknadsbolag, hur hållbarhetsredovisning för aktiemarknadsbolag bör utformas, hur man kan arbeta med mänskliga rättigheter inom särskilda branscher såsom turismbranschen, samt hur aktörer på värdepappersmarknaden (institutionella investerare, de som skapar olika index, värdepappersrådgivare) kan hjälpa till i omställningen till ett hållbart samhälle. 

Publikationer

US Regulation of Crowdfunding

in Regulation  on European Crowdfunding Service Providers for Business: A Commentary (Eugenia Macchiavello ed.) ISBN: 978-1802209938 (forthcoming 2022)

Nordic Regulation of Crowdfunding

Co-written with Cecilia Hojvang Christensen & Thomas Neumann

in Regulation  on European Crowdfunding Service Providers for Business: A Commentary (Eugenia Macchiavello ed.) ISBN: 978-1802209938 (forthcoming 2022)

Institutional Investors and Sustainability-Related Stewardship Responsibilities–With a Focus on the European Union Sustainable Disclosure Regulation

Festschrift in honour of Rolf Skog (2022), ISBN: 9789139025246

Human rights Issues in Tourism

Co-written with Atsuko Hashimoto & Edward Nkyi, ISBN 1138491039 (2021)

Aktiebolagens ansvar för underleverantörer: en komparativ studie av aktiebolagens ansvar för brott mot mänskliga rättigheter som sker hos underleverantörer till bolaget,

Company Responsibility for Suppliers and Human Rights Violations (Written in Swedish), Festskrift till Rolf Dotevall, p. 285 (2020)

Yttrande Linköpings Universitet, Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning

An Opinion to the Swedish Government on the EU Regulation on Platform-to-Business Relations (Written in Swedish), Diarienummer LiU-2020-00078 (2020).

Liability and Damages for Unsuitable Investment Advice– An Analysis of Swedish and Finnish Law with a Focus on Loss Quantification

Co-written with Olli Norros, Juridisk Tidskrift, vol. 19–20, p. 374 (2019)

Regulating Equity Crowdfunding Service Providers- An Innovation-Oriented Approach to Alternative Financing 

Nordic J. of Commercial Law (2018)

Conflict Minerals in the Corporate Supply Chain–Is Transparency the Solution to Human Rights Violations in the Tin, Tantalum, Tungsten and Gold Supply Chains?,

European Business Law Review (2018) 

Investerarskyddet vid gräsrotsfinansiering– om intressekonflikter, asymmetrisk information och effektiva marknader

Investor Protection in Crowdfunding–Conflicts of Interest, Asymmetric Information and Effective Markets (Written in Swedish), Nordisk Tidsskrift for Selskabsret (2017)

Crowdfunding and the Small Offering Exemption in European and US Prospectus Regulation –Striking a balance between investor protection and access to capital?

European Company and Financial Law Review (2017)

Investeringsbaserad gräsrotsfinansiering–en expanderande marknad utan reglering

Investment Crowdfunding– An Expanding Market Without Regulation (Written in Swedish), 3 Juridisk Tidskrift (2017)

Corporate Liability and International Child Sex Tourism

Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism (2016)

Juridiska personers straffansvar– Om förstärkta sanktionssystem inom värdepappersmarknadsrätten

Corporate Criminal Liability – About Reinforced Sanctions on the Financial Markets (Written in Swedish), Juridisk Tidskrift (2015)

Investerarskydd och skadeståndsansvar–hur väl står sig de svenska reglerna i konkurrensen?

Investor Protection and Tort Law – How is Swedish Tort Law Ranked in a Comparison? (Written in Swedish), 3 Ny Juridik 1, (2013)

Aktiemarknadsbolagets informationsgivning

Disclosure Obligations in Stock Market Corporations (Written in Swedish), , PhD thesis, (2013)

Amerikansk övervakning av europeiska värdepappersmarknader

The Extraterritorial Application of U.S. Securities Regulation and Dodd-Frank Act (Written in Swedish),  Vänbok till Ingrid Arnesdotter (2012)

Utvärdering av juris kandidat-utbildningar samt grund- och forskarutbildningar i juridik, rättsvetenskap, handelsrätt och affärsrätt vid svenska universitet och högskolor

The National Agency of Higher Education Report on Legal Education in Sweden (Written in Swedish), Co-written with other members in the expert group, Report no. 2007:18 R (2007)

The Legal Rules Governing Islamic Financial Instruments

Vinges affärsjuridiska uppsatser (2004)