Profiles

Larissa Mickwitz

Larissa Mickwitz

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Telefon 08-16 38 19
E-post larissa.mickwitz@edu.su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Forskningsprojekt

Att bli ” svensk lärare” - En studie av Snabbspåret för nyanlända med lärarutbildning (2017-2018)

Projektet är finansierat av IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. I projektet undersöker jag tillsammans med Anki Bengtsson, Stockholms universitet, snabbspåret för nyanlända lärare vid Stockholms universitet. I studien fokuseras deltagarnas utvecklingsprocess till att bli professionella ”svenska lärare”. Snabbspåret för lärare är en ny satsning inom regeringens etableringspolitik på arbetsmarknadsområdet för att öka nyanländas anställningsbarhet inom ett bristyrke. I ett vidare perspektiv kan den statliga etableringspolitiken placeras inom Europeiska mål om utbildad arbetskraft i en konkurrenskraftig kunskapsekonomi. Projektet avser bidra till kunskap om nyanländas möjlighet att etablera sig inom sin profession i Sverige samt ge underlag för utvärdering och utveckling av programmet. Utgångspunkten för studien är att etableringsreformen snabbspåret för lärare handlar om styrning på flera olika plan, men också om professionalisering. Därför anläggs både ett institutionellt och ett professionsteoretiskt perspektiv, vilket möjliggör en studie på flera nivåer av deltagarnas väg till att etablera sig som professionella lärare i den svenska skolan. På en policynivå analyseras centrala policydokument och på lokal nivå genomförs intervjuer med deltagare, lärare och handledare. I fokus står såväl deltagarnas professionsutveckling som de institutionella förutsättningarna för nyanländas etablering i den svenska skolan.

 

Hållbart lärande (2017-2020)

Projektet är finansierat av Stockholms stad, FoU-enheten, och bedrivs tillsammans med Christian Lundahl (projektledare), Örebro universitet och Pia Skott, Stockholms universitet.

Under de senaste 20 åren har det alltmer framkommit att elever upplever en ökad stress i skolan. Orsakerna kan vara flera, men det är rimligt att tro att ett ökat fokus på skolresultat och dess betydelse för elevernas framtid spelar in. Höga förväntningar, tydliga krav och kontinuerlig bedömning kan få elever att arbeta hårdare men det är viktigt att det sker på ett sätt som är hållbart i längden. I ett system med betoning på hög måluppfyllelse intresserar vi oss för hur ett hållbart lärande kan etableras inom ramen för ett högt förväntningstryck på elever, lärare och skolledare. 

Syftet med projektet är att teoretisk och praktiskt utveckla kunskaper om hur en undervisningskultur kan se ut där elever och personal tillåts nå sin fulla potential och höga resultat utan att hälsa, lust och lärande går förlorat på vägen. Studiens utgår ifrån att en generell betoning på vikten av hög måluppfyllelse i skolan bör problematiseras. Samtidigt som många skolor kämpar med att öka måluppfyllelsen för de svagaste elevgrupperna finns det skolor som år efter år når väldigt goda skolresultat.

Projektet fokuserar två så kallade ”högpresterande skolor” i Stockholm som vi kommer att följa under tre års tid.  Projektet kombinerar litteraturstudier, fokusgruppsintervjuer med forskningscirklar, där sistnämnda metod är den bärande strategin både i skolans förändringsarbete och i den vetenskapliga kunskapsproduktionen.

 

Publikationer

Bengtsson, A. & Mickwitz, L. (2019). Att bli ”svensk lärare” - En undersökning av Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare. IFAU: Rapport 2019:31

Mickwitz, L. (2018). Föräldradeltagande i skolan i Insulander, Eva & Selander, Staffan (red.) Att bli lärare, Stockholm: Liber.

Mickwitz, L. (2015). Den professionella lärarens existensvillkor. Utbildning och Demokrati 24:2

Mickwitz, L. (2015). En reformerad lärare: Konstruktionen av en professionell och betygssättande lärare i skolpolitik och skolpraktik. Stockholms universitet

Lundahl, C., Hultén, M. Klapp, A. & Mickwitz, L. (2015). Betygens geografi. Forskning om betyg och summativa bedömningar i Sverige och internationellt. Vetenskapsrådet, rapport för Skolforskningsinstitutet

Hultén, M., Klapp, A., Lundahl, C. & Mickwitz, L. (2015). Betyg på betygen – vad säger forskningen om betygens effekter? Skola och samhälle

Mickwitz, L. (2011). Rätt betyg för vem? Betygsättning som institutionaliserad praktik. Stockholms universitet

Mickwitz, L. (2010). Problemet betyg – skolpolicy i ett nyinstitutionellt perspektiv i Tvära möten – om utbildning och kritiskt lärande (red. Strandbrink, Lindqvist & Forsberg), Södertörn Studies in Education No 1. Stockholm: Södertörns högskola

 

Peer-reviewed konferensbidrag

Bengtsson, A. & Mickwitz, L. (2019). Recently Immigrated Teachers’ Entering into a New School System: Challenges and Possibilities. Presentation på the American Educational Research Association (AERA) Annual Meeting 2019, Toronto, Kanada.

Bengtsson, A. & Mickwitz, L. (2018). Challenges and tensions in the (re-)professionalization process of recently immigrated teachers. Paper presentation, ECER (European Conference on Educational Research): Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research? Bolzano, Italien

Mickwitz, L. (2013). The Construction of an (Un)Professional Teacher. Paper presentation, NERA (Nordic Educational Research Association). Reykjavik, Island

Mickwitz, L. (2010). The Grading System in a New Institutional Perspective. Education Policy versus Practice. Presentation av paper, NERA (Nordic Educational Research Association). Malmö, Sweden

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 19 december 2019

Bokmärk och dela Tipsa