Stockholms universitet

Linus SalöProfessor

Om mig

Jag är professor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning och verkar i flera olika fält, däribland två- och flerspråkighetens sociolingvistik, språkpolitik och språkideologi samt vetenskapsstudier (historiska, sociologiska och språkliga perspektiv). Vad gäller det senare är jag särskilt intresserad av humanioras betydelse och samhällsroll, liksom frågor som rör samverkan och forskningens genomslag, kvalitet och politik mer allmänt. Se vidare Forskning och Publikationer nedan – många texter kan läsas på min Researchgate.

Jag har följande pågående uppdrag:

Vidare är jag huvudhandledare för Scarlett Mannish avhandlingsprojekt i tvåspråkighet (2022–) och handledare för Klara Müllers avhandlingsprojekt, KTH, om humanioras kvalitetskulturer (2021–). Jag är också affilierad med SEC, Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, Uppsala universitet.

Undervisning

Jag undervisar och handleder på alla nivåer: grund- och avancerad nivå samt på forskarutbildningen. Min undervisning kretsar ofta kring flerspråkighetens sociolingvistik, tvåspråkighetsforskningens idéhistoria, språkpolitik och -ideologi samt tvåspråkig utbildning. Många kurser handlar om metod och angreppssätt för att beforska sådant. Exempel på undervisade kurser under senaste decenniet är:

Rethinking methodology in Language and Literature Educational Research, Tvåspråkighet i undervisningsperspektiv, Critical Sociolinguistic Approaches to Bi- and Multilingualism Studies, Sociolingvistisk forskning om flerspråkighet, Advanced Studies in Sociolinguistic Approaches to Bi- and Multilingualism, Tvåspråkighet i ett ämnes- och idéhistoriskt perspektiv, Ethical Research Design for a Postdigital and Globalized Era, Självständigt arbete i svenska som andraspråk, Sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet, Samhälle, kultur och industri i Sverige ur ett historiskt perspektiv, Textanalys och multimodalitet, Språkbruk i arbetslivet, Sociolingvistiska och sociopolitiska perspektiv på flerspråkighet, Tvåspråkighet i samhällsperspektiv, Muntlig och skriftlig kommunikation för hälso- och sjukvårdskommunikation, Utbildningsvetenskap A, Organisation och ledning i offentlig verksamhet.

Forskning

Min forskning har en fot i språkvetenskap och en annan vetenskapsstudier i vid mening. Till mina intressen hör språk i samhället och språkpolitik, så som detta studeras inom sociolingvistik, lingvistisk antropologi och språksociologi. I mitt fall rör detta frågor om två-och flerspråkighet i historiskt perspektiv, med särskilt fokus på språkliga minoriteters utbildning och minoritetsspråkspolitik, likväl som mer nutida perspektiv på flerspråkighet och språkideologi i olika sammanhang. Ett annat forskningsfokus är vetenskapens sociolingvistik i internationaliseringens tidevarv, vilket inkluderar användningen av (olika) språk i publicering, undervisning och på arbetsplatsen. Inom vetenskapsstudier intresserar jag mig också för samverkansformer, kunskapsgenomslag, utvärderingspraktiker och humanioras kunskapspolitik. 

Publikationer (alla typer)

2024

2023

2022 

2021

2020

2019–2010

 

Forskningsprojekt