Stockholms universitet logo, länk till startsida

Linus SalöUniversitetslektor, Docent

Om mig

Jag är docent vid Centrum för tvåspråkighetsforskning och verkar i flera olika fält, däribland två- och flerspråkighetens sociolingvistik, språkpolitik och språkideologi, språksociologi, lingvistisk antropologi och vetenskapsstudier (historiska, sociologiska och språkliga perspektiv). Se vidare Forskning och Publikationer nedan – många texter kan läsas på min Researchgate.

Jag har följande pågående uppdrag vid SU:

Sedan 2017 arbetar jag inom projektet Universitetet som samhällsbyggare (Vinnova 2015–2023) med ledningsansvar för tre subprojekt. Därtill ingår jag i två NOS-HS-nätverk: "Language, Globalization, and the Nation" och "The Politics and Ideologies of Multilingual Writing". Jag är också handledare för Klara Müllers avhandlingsprojekt, KTH, om humanioras kvalitetskulturer (2021–), samt affilierad med SEC, Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, Uppsala universitet.

Jag sitter i redaktionsrådet för Language Policy (Springer) samt i internationella granskarpaneler för humaniora vid Danmarks Frie Forskningsfond. Vidare är jag vetenskapligt sakkunnig i gruppen som fördelar statliga revitaliseringsmedel, förlagd vid Institutet för språk och folkminnen. 

Undervisning

Jag undervisar och handleder på alla nivåer: grund- och avancerad nivå samt på forskarutbildningen. Under 2023 undervisar jag på följande kurser:

  • Rethinking methodology in Language and Literature Educational Research (forskarnivå)
  • Critical Sociolinguistic Approaches to Bi- and Multilingualism Studies (avancerad nivå)
  • Advanced Studies in Sociolinguistic Approaches to Bi- and Multilingualism (avancerad nivå)
  • Ethical Research Design for a Postdigital and Globalized Era (forskarnivå)

Min undervisning kretsar ofta kring flerspråkighetens sociolingvistik, tvåspråkighetsforskningens idéhistoria, språkpolitik och -ideologi samt tvåspråkig utbildning. Många kurser handlar om metod och angreppssätt för att beforska sådant. Exempel på undervisade kurser under senaste decenniet är: Tvåspråkighet i undervisningsperspektiv, Sociolingvistisk forskning om flerspråkighet, Tvåspråkighet i ett ämnes- och idéhistoriskt perspektiv, Självständigt arbete i svenska som andraspråk, Sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet, Samhälle, kultur och industri i Sverige ur ett historiskt perspektiv, Textanalys och multimodalitet, Språkbruk i arbetslivet, Sociolingvistiska och sociopolitiska perspektiv på flerspråkighet, Tvåspråkighet i samhällsperspektiv, Muntlig och skriftlig kommunikation för hälso- och sjukvårdskommunikation, Utbildningsvetenskap A, Organisation och ledning i offentlig verksamhet.

Forskning

Till mina forskningsintressen hör språk i samhället och språkpolitik, så som detta studeras inom sociolingvistik, lingvistisk antropologi och språksociologi. I mitt fall rör detta frågor om två-och flerspråkighet i historiskt perspektiv, med särskilt fokus på språkliga minoriteters utbildning och minoritetsspråkspolitik, likväl som mer nutida perspektiv på flerspråkighet och språkideologi i olika sammanhang. Ett annat forskningsfokus är vetenskapens sociolingvistik i internationaliseringens tidevarv, vilket inkluderar användningen av (olika) språk i publicering, undervisning och på arbetsplatsen. Inom universitetsstudier intresserar jag mig också för samverkansformer, kunskapsgenomslag, utvärderingspraktiker och humanioras kunskapspolitik. 

På senaste tiden har jag varit redaktör för en forskningsantologi på Dialogos (2021), ett specialnummer i International Journal of the Sociology of Language (2022) och en bok på Studentlitteratur, Sveriges nationella minoritetsspråk – nya språkpolitiska perspektiv (tillsammans med Tommaso Milani). Tillsammans med kolleger är jag för närvarande redaktör för en forskningsantologi om universitetens betydelsefullhet:

  • Mattsson, P., Perez Vico, E. & Salö, L. (eds.). Making Universities Matter: Perspectives on Impact, Collaboration and Engagement across Time and Space. Springer. 

Publikationer (alla typer)

2023

2022 

2021

2020

2019–2010

 

Forskningsprojekt