Profiles

Mona Blåsjö

Mona Blåsjö

Professor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
Telefon 08-674 71 86
E-post mona.blasjo@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D
Rum D 536
Postadress Inst. för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Om mig

Min forskning och undervisning handlar om hur vuxna kommunicerar i dagens samhälle, med fokus på vilken roll texter, digitala medier och skrivande har i kommunikationen. Just nu forskar jag om chefer och andra kontorsanställda, och tidigare har jag undersökt akademiskt skrivande bland studenter och forskare. Arbetslivskommunikation är i fokus också i min undervisning. Mitt övergripande forskningsintresse är hur människor handlar i förhållande till texter och redskap, och tillsammans bygger nya kunskaper. Forskningsfälten jag arbetar inom är tillämpad språkvetenskap, språkbruksforskning (litteracitet), sociosemiotik och medierad diskursanalys (nexusanalys.)

Undervisning

Kursföreståndare och lärare på Språkkonsultprogrammet

Handledning

Linnea Hanell (2017): The knowledgeable parent: ideologies of communication in Swedish health discourse

Ingrid Lennartson-Hokkanen (2016): Organisation, attityder, lärandepotential: ett skrivpedagogiskt samarbete mellan en akademisk utbildning och en språkverkstad

Yvonne Hallesson (lic 2011): Högpresterande gymnasieelevers läskompetenser

Ulrika Nemeth (lic 2011): Jakten på den godkända texten: läspraktiker och internetanvändning på gymnasieskolan

Johan Christensson (pågående): Leka lärare – identitetskonstruktion som meningsskapande resurs i lärarutbildningen

Ann Ohlsson (lic, pågående): Elevers meningsskapande om vetenskaplig text

Raphael Sannholm (pågående): Cooperation in the Translation
Workplace

Forskning

Forskningsprojekt

User participation in social services (2018-2021)

Professional Communication and Digital Media: Complexity, Mobility and Multilingualism in the Global Workplace (2016-2019, projektledare)

Kampen om texten - om lärarstudenters möten och förhandlingar med olika akademiska skrivtraditioner på vägen mot en godkänd uppsats (2012-2015)

Writing to Learn in Digital Environments (2010-2013)

Medierande redskap i vetenskapliga texter (2003-2006)

Publikationer

Peer-review-granskade artiklar

Blåsjö, Johansson & Jonsson (2019): 'Put a meeting in my calendar!' The literacy practice of the digital calendar in workplaces. Sakprosa 1(11), 1-47.

Blåsjö & Christensson (2018): Questions as literacy practice and boundary object in a teacher education setting. Linguistics and Education 48, 85-95.

Arneback & Blåsjö (2017). Doing interdisciplinarity in teacher education. Resources for learning through writing in two educational programmes. Education Inquiry, 8(4), 299-317.

Hort, Knutsson & Blåsjö (2016). Genre pedagogy for digital learning environments. Design patterns for dialogues about texts. I: Proceeding of the 5th International Conference on Designs for Learning. Aalborg: Aalborg universitetsforlag. S. 79–97.

Blåsjö, Knutsson & Cerratto Pargman (2012). Exploring the Design Space of Genre Pedagogy and Virtual Learning Environments. Conference Proceedings. Designs for Learning, s. 75-77.

Blåsjö (2013). ”Att skriva avtal är att förutse problem.” Medierad diskursanalys som metod för att studera bolagsjuristers textbruk. I: Sakprosa 5:2, s. 1–34.

Knutsson, Blåsjö, Hållsten & Karlström (2012): Identifying different registers of digital literacy. The Internet and Higher Education 4(15), 237–246.

Blåsjö (2011). From percentage to prediction. University students meeting a parallel language of visuals and numerals. Ibérica 22, s. 123–139.

Böcker

Blåsjö & Jonsson (red.) (2018): Mångfald, möten och mejl. En forskningsöversikt och tre fallstudier om arbetslivskommunikation. MINS 64. Stockholms universitet.

Blåsjö (2010). Skrivteori och skrivforskning. En forskningsöversikt. 2:a reviderande och utökade upplagan. MINS 56. Stockholms universitet.

Blåsjö (2004). Studenters skrivande i två kunskapsbyggande miljöer. Diss. Stockholm: Almqvist & Wiksell.


Kapitel i antologier

Blåsjö & Wittek (2017): Skrivandet i professionsutbildningar – forskningsöversikt och teoretiska utgångpunkter. I: Erixon & Josephson (red.), Kampen om texten. Examensarbetet i lärarutbildningen. Lund: Studentlitteratur.

Blåsjö & Josephson (2017): Möten i domäner: uppsatsarbete i styrda strukturer. I: Erixon & Josephson (red.), Kampen om texten. Examensarbetet i lärarutbildningen. Lund: Studentlitteratur.

Blåsjö & Josephson (2017): Texter och genrenormer. I: Erixon & Josephson (red.), Kampen om texten. Examensarbetet i lärarutbildningen. Lund: Studentlitteratur.

Hanell & Blåsjö (2014). Diskurs i handling. Att analysera människors handlingar med medierad diskursanalys. I: Karlsson & Makkonen-Craig (red.), Analysing text AND talk: Att analysera texter OCH samtal. Uppsala: Uppsala universitet, S. 14–27.

Blåsjö, Hållsten, Karlström, Knutsson & Cerratto Pargman (2014). Att skriva för att lära i digitala miljöer. Resultatdialog 2014. Stockholm: Vetenskapsrådet, s. 109–119.

Blåsjö (2009). Appropriering av fackkunskap - förutsättning för ett "godkänt" akademiskt skrivande? I: Vatn, Folkvord & Smidt (red.) Skriving i kunnskapssamfunnet. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 143–160.

Blåsjö & Räisänen (2011). Redskap mellan världar. Medierande redskap och konstruktionen av ämneskunskap. I: Resultatdialog. Stockholm: Vetenskapsrådet. S. 143–148.

Blåsjö (2007). Litteraturlistan som medierande redskap. Några tankar om ett mångfunktionellt akademiskt textparti. I: Milles & Vogel (red.), Språkets roll och räckvidd. Festskrift till Staffan Hellberg den 18 februari 2007. Stockholm: Almqvist & Wiksell. S. 54–58.

Blåsjö (2005). Dialog med nötter. Markering av grupptillhörighet i historikers fotnoter. I: Bäcklund m.fl. (red.), Text i arbete. Festskrift till Britt-Louise Gunnarsson den 12 januari 2005. Uppsala: Uppsala universitet. S. 38–44.

Blåsjö (2004). ”Blir du logisk, lille vän?” Medierande redskap i nationalekonomi. I: Ilie (red.), Language, culture, rhetoric. Cultural and rhetorical perspectives on communication. Papers from the ASLA symposium in Örebro, 6–7 november 2003. ASLA 17. Valdemarsvik: Akademitryck. S. 257–266.

 

Senast uppdaterad: 27 maj 2019

Bokmärk och dela Tipsa