Stockholms universitet

Mikaela SundbergProfessor i sociologi

Om mig

Jag är professor i sociologi vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet och föreståndare för SCORE, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor. Jag är även affilierad forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet.

Min forskning rör sig inom flera sociologiska forskningsfält, främst vetenskapssociologi och vetenskaps- och teknikstudier (STS) och organisationssociologi, men även militärsociologi och religionssociologi. Jag använder mig av olika former av kvalitativa metoder.

Undervisning

För närvarande undervisar jag främst i kvalitativ analys på grundutbildningen och modern sociologisk teori på avancerad nivå.

Forskning

I min avhandling  Making Meteorology studerade jag hur man forskar inom meteorologi, t ex vilka metoder som används, vilka forskarroller det innebär, och hur olika metoder relatererar till varandra. Jag visade bl a hur fältexperiment organiseras, hur det finns olika perspektiv inom numerisk modellering och vilka konsekvenser de får, samt hur meterologisk forskning relateras till, och är central för, klimatforskning. 

Min forskning om numerisk modellering inom olika fysikbaserade vetenskaper, finansierad av Vetenskapsrådet och publicerad i ett flertal artiklar i t ex Social Studies of Science och Science, Technology and Human Values, handlade bl a om olika forskningskulturer gällande modellering, hur forskare skapar trovärdighet för resultat av numeriska simuleringar och hur organiseringen runt olika modeller och koder ser ut.

I min forskning om frivilliga totala institutioner har jag studerat å ena sidan franska Främlingslegionen, å andra sidan trappistkloster, inom ramen för två forskningsprojekt finansierade av Vetenskapsrådet. Baserat på omfattande etnografiskt arbete presenterar A Sociology of the Total Organization: Atomistic Unity in the French Foreign Legion (Routledge, 2015) en organisationssociologisk analys av vardagen på Främlingslegionens regementen. I boken Fraternal Relations in Monasteries: The Laboratory of Love (Routledge 2022) visas på spänningar mellan relationsideal och vardagliga villkor i klosterlivet.

Publikationer i urval

Sundberg, M. (2022) Fraternal Relations in Monasteries: The Laboratory of Love. Routledge.

Sundberg, M. (2022) "Total Institutions" in Hviid Jacobsen, M. and Smith, G. (eds) Routledge International Handbook of Goffman Studies. Routledge.

Sundberg, M.  (2021) Differences in Secondary Adjustments among Monks and Nuns. Current Sociology 69 (6).

Sundberg, M. (2020) The Politics of Monastic Life. Opportunities for Exit and Voice in a Voluntary Total Institution. European Journal of Sociology 61 (1).

Sundberg, M. (2019) "You can't just stick with those you like"- Why friendship practices threaten fraternal life in Cistercian monasteries. Sociology 53(6).

Sundberg, M (2019) Work practices, normative control and ascetic responsibilization in Cistercian monasteries. Journal of Management, Spirituality and Religion. 16 (5).

Sundberg, M. (2019) Brotherhood as a social relationship. In Ahrne, G. and Brunsson, N (eds) Organization outside Organization. The Abundance of Partial Organization in Social Life. Cambridge University Press.

Sundberg, M. (2015) A Sociology of the Total Organization: Atomistic Unity in the French Foreign Legion. Routledge.

Sundberg, M. (2012) Creating Convincing Simulations in Astrophysics, Science, Technology and Human Values, 37(1).

Sundberg, M. (2011) The Dynamics of Coordinated Comparisons: How simulationists in Astrophysics, Oceanography and Meteorology create Standards for Results, Social Studies of Science, 41(1).

Sundberg, M. (2010) Cultures of Simulations vs. Cultures of Calculations? The Development of Simulation Practices in Meteorology and Astrophysics, Studies in History and Philosophy of Modern Physics 41(3).

Sundberg, M. (2010) Organizing Simulation Code Collectives, Science & Technology Studies, 23(1).

Sundberg, M. (2009) The Everyday World of Simulation Modelling: The Construction of Parameterizations in Meteorology, Science, Technology and Human Values, 34 (2).

Sundberg, M. (2007) Parameterizations as Boundary Objects on the Climate Arena, Social Studies of Science 37 (3).

Sundberg, M. (2007) Mobilizing Networks. Researcher Roles in Atmospheric Science, Acta Sociologica, 50(3).

Sundberg, M. (2006) Credulous Modellers and Suspicious Experimentalists? Comparison of Model Output and Data in Meteorological Simulation Modelling,  Science & Technology Studies, 19(1).

Forskningsprojekt