Profiles

Pia Skott

Pia Skott

Universitetslektor/Utbildningschef Rektorsprogrammet

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Telefon 08-16 20 63
E-post pia.skott@edu.su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Rum 2508
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är docent i pedagogik och arbetar sedan mars 2016 som universitetslektor på Institutionen för pedagogik och didaktik, vid Stockholms universitet. Här är jag också utbildningschef för Rektorsprogrammet. Utöver det arbetar jag huvudsakligen med att undervisa i våra olika rektorsutibildningar och med forskning i anslutning till skolledare. Jag är knuten till forskargruppen SOUL (= Skolors styrning, utveckling och ledning/ledarskap).

Min forskning handlar om olika aspekter av utbildning och kan översiktligt delas in följande områden:

 • Politisk styrning och lokal iscensättning av utbildning
  • hur styrning kan förstås utifrån att ett pedagogiskt perspektiv, i möte mellan olika samhällsnivåer
  • hur nationell styrning möter olika huvudmannasammanhang, såväl kommuner som fristående skolor
  • inom ramen för olika skolformer (från förskola till vuxenutbildning)
 • Utbildning av skolledare
  • Svensk rektorsutbildning
  • Vuxna professionellas lärande
 • Skolutveckling – med särskilt fokus på hållbar skolutveckling
  •  Med projekt i s.k. högpresterande skolor (Hållbart lärande)
 • Elevhälsa
  • Ur skolledningsperspektiv

 

Forskningsprojekt/uppdrag

2017- 2020 Hållbart lärande

Tillsammans med Christian Lundahl och Larissa Mickwitz. (Stockholm stad)

2016-2017  Elevhälsokompetens - vad kan det vara? (Specialpedagogiska skolmyndigheten)

2015-2017 Rektorsutbildning – intentioner, genomförande, lärande. Tillsammans med Monika Törnsén, Umeå universitet, Torbjörn Hortlund och Lillemor Rehnberg, Uppsala universitet. (Skolverket)

2014-2017 Effekter av rektorsutbildning. Tillsammans med Monika Törnsén, Umeå universitet (IFAU)

2015 Arbetsorganisation som innovationsmotor – en innovationsagenda för den svenska skolan. Tillsammans med Martin Rogberg och Fredrik Molin, IPF, Uppsala. (Vinnova)

2015. Förskolans ledningsorganisation. Tillsammans med Elisabet Nihlfors, Stina Hallsén, Anders Arnqvist och Kristina Malmberg, Uppsala universitet. (Uppsala kommun)

2014 Att styra och leda skola. Ett lokalt perspektiv. Uppsala kommun. Tillsammans med Elisabet Nihlfors och Sara Karlsson, Uppsala universitet. (Vinnova)

 

Undervisning och uppdrag

Är utbildningschef för Rektorsprogrammet i Stockholm och kursansvarig för fortbildningen för rektorer.

Undervisar framför allt på Rektorsprogrammet och fortbildningen för rektorer.

Föreläser därtill på olika utbildningar och för olika målgrupper inom skola och förskola.

https://urplay.se/program/206477-ur-samtiden-rektorsprogrammets-forskningskonferens-samordning-for-battre-elevhalsokompetens-i-skolan

Ansvarig för Skolverkets forskningsbevakning av skolledarskap och organisation. Se nedan.

 

Forskningsbevakningartiklar:

Skott, Pia & Nordzell, Anita (2017). Pedagogiskt ledarskap – ett begrepp som består och förändras.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/pedagogiskt-ledarskap---ett-begrepp-som-bestar-och-forandras

Skott, Pia (2018). Skolledarskapet måste anpassas till kontexten.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/skolledarskapet-maste-anpassas-till-kontexten

Skott, Pia (2018). Elevers och lärares välmående – skolledares angelägenhet.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/elevers-och-larares-valmaende---skolledarens-angelagenhet

Skott, Pia (2019). Samordnade insatser viktiga för hur rektorer utvecklar sitt kunnande.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/samordnade-insatser-viktigt-for-hur-rektorer-utvecklar-sitt-kunnande

Skott, Pia (2019). Distribuerat ledarskap för hållbar skolutveckling.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/distribuerat-ledarskap-for-hallbar-skolutveckling

Skott, Pia (2020). Rektors ledarskap avgörande för hållbart elevhälsoarbete.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/rektors-ledarskap-avgorande-for-hallbart-elevhalsoarbete

 

Publikationer

Hylander, Ingrid. & Skott, Pia. (2020). Samordning för ett hållbart elevhälsoarbete. Specialpedagogiska skolmyndigheten. https://webbutiken.spsm.se/samordning-for-ett-hallbart-elevhalsoarbete/

Hylander Ingrid, & Skott, Pia. (2019). Från elevhälsa som stödverksamhet till elevhälsa som kärnverksamhet. Specialpedagogiska skolmyndigheten. Forskningsrapport. Skolors elevhälsoarbete två år efter deltagande i den nätbaserade kursen ”Att höja skolans elevhälsokompetens”.

Rönnström, Niclas & Skott, Pia. (2019). Lideres escolares, maestros de la complejidad. In Weinsteing, J. and Munoz (Eds.) Liderazgo en escuelas de alta complejidad. Diez miradaz. Series Liderazgo Educativo Ediciones.

Rönnström, Niclas & Skott, Pia. (2019). Managing contexts, mastering complexity – School leadership in vocational education and training. I Moreno Herrera, L, Teräs, M & Gougoulakis, P. (eds). Facets and Aspects of Research on Vocational Education and Training at Stockholm University. Emerging Issues in Research on Vocational educational education and training, vol 4.

Skott, Pia & Törnsén, Monika (2018). Styrning genom utbildning? Om 12 rektorers lärande och professionella utveckling genom 3 år av arbete och rektorsutbildning. Slutrapport IFAU.

Skott, Pia (2018). Samordning – en väsentlig aspekt av skolors elevhälsokompetens. Vad kan elevhälsokompetens vara? Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Forsberg, Eva, Nihlfors, Elisabet, Pettersson, Daniel & Skott, Pia (2017). Curriculum Code, Arena and Context: curriculum- and leadership research in Sweden. In Leadership and Policy in Schools. Volume 16, 2017 - Issue 2: Theorizing Educational Leadership Studies, Curriculum, and Didaktik - NonAffirmative Education Theory in Bridging Disparate Fields Guest Editors: Rose M. Ylimaki and Michael Uljens. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15700763.2017.1298811

Forsberg, Eva, Nihlfors, Elisabet, Pettersson, Daniel & Skott, Pia (2017). Codification of Present Swedish Curriculum Processes: Linking Educational Activities over Time and Space. In Uljens, M & Ylimaki, R.M. Bridging Educational Leadership, Curriculum Theory and Didaktik Non-affirmative Theory of Education. Springer. https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-58650-2.

Skott, Pia & Törnsén Monika (2017). Rektorsutbildning. Intentioner, genomförande, lärande. Forskningsrapport. Skolverket.

Skott, Pia & Nihlfors, Elisabet (2016). Mykorrhiza – en del av den nya tidens lokala skollandskap? I Elmgren et al (red). Att ta utbildningens komplexitet på allvar. Acta Universitatis Uppsaliensis. Uppsala Studies in Education, no 138.

Skott, Pia, Törnsén, Monika, Hortlund, Torbjörn, Rehnberg, Lillemor (2016). Rektorsutbildning. Intentioner, genomförande, lärande. Skolverket.

Skott, Pia & Törnsén, Monika (2016). Kalejdoskop – om skolledare i lokala kontexter. I Jarl, Maria & Nihlfors, Elisabet (red.). Ledarskap, utveckling, lärande. Grundbok för rektorer och förskolechefer. Stockholm: Natur & Kultur.

Skott, Pia & Nihlfors, Elisabet (2015). Educational Leadership in Transition: Special issue. NordSTEP 2015, 1: 30410 - http://dx.doi.org/10.3402/nstep.v1.30410

Rogberg, Martin, Skott, Pia och Molin, Fredrik (2015). Arbetsorganisation som innovationsmotor. En innovationsagenda för den svenska skolan. Vinnova.

Skott, Pia, Hallsén, Stina, Arnqvist, Anders, Malmberg, Kristina, Nihlfors, Elisabet (2015). Djupanalys av förskolans ledningsorganisation – dokumentstudie. Uppsala kommun.

Skott, Pia, Karlsson, Sara & Nihlfors, Elisabet (2015). Att styra och leda skola. Ett lokalt perspektiv. Rapport från samverkansprojekt mellan Uppsala kommun och Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Skott, Pia, Pettersson, Daniel. & Bergh, Andreas. (2015). I mötet mellan politik och pedagogik – 70 år av skol(forms)reformer. I S. Lindblad & L. Lundahl, (red.). Utbildning. Makt och politik. Lund: Studentlitteratur.

Bergh, Andreas, Pettersson, Daniel & Skott, Pia (2015). Internationella kunskapsmätningar och det stärkta nationella uppföljningssystemet. I S. Lindblad & L Lundahl, (red.). Utbildning. Makt och politik. Lund: Studentlitteratur.

Skott, Pia (2014): School boards and superintendents doing local curriculum work: Conflict or successful cooperation? International Journal of Educational Management, 28 (7) pp 842 – 855.

Skott, Pia (2014). Och jag låg hemma och grät med neddragna gardiner. I M. Törnsén & H. Ärlestig, (red.). Ledarskap i centrum. Om rektor och förskolechef. Malmö: Gleerups.

Skott, Pia. (2014). I mötet mellan nationell utbildningspolitik och lokala styr-rum. I O. Johansson, &  E. Nihlfors, (red): Skolledare i mötet mellan nationella mål och lokal policy. Malmö: Gleerups.

Skott, Pia & Kofot, Kasper. (2013). Independent Schools in Different Nordic Contexts: Implicatins for School Leadership? I Moos, Lejf (ed). Transnational influences on values and practices in Nordic educational leadership: is there a Nordic model? Dordrecht: Springer.

Skott, Pia. (2013). Att leda inom ramen för olika huvudmannaskap. I O. Johansson, & L. Svedberg, (red): Att leda mot skolans mål. Malmö: Gleerups.

Holmgren, Mikael; Johansson, Olof; Nihlfors, Elisabet & Skott, Pia (2012): Local School Governance in Sweden: Boards, Parents, and Democracy. Journal of School Public Relations, 33(1) pp 8-28.

Skott, Pia. (2012). I möte mellan nationell utbildningspolitik och kommunal genomförandepraktik. I T. Englund, E. Forsberg, D. Sundberg, (red.): Vad räknas som kunskap - läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola. Malmö: Liber.

Skott, Pia. (2011). Utbildningspolitik och läroplanshistoria. I E. Larsson & J. Westberg. (Eds), Utbildningshistoria – en introduktion. Lund: Studentlitteratur

Skott, Pia (2011). Läsa-, skriva-, räkna-satsningen. En utvärdering. Skolverket. Redovisning av regeringsuppdraget. Dnr 2009:571.

Skott, Pia (2009): Läroplan i rörelse. Det individuella programmet i mötet mellan nationell utbildningspolitik och kommunal genomförandepraktik. Uppsala: Uppsala universitet, 2009. Avhandling.

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2017. Eva Forsberg (et al.). Leadership and Policy in Schools 16 (2), 357-382

  This article describes the development of the Swedish curriculum-theory tradition with a focus on different curriculum practices, educational message systems, arenas, and curriculum makers. Attention has been paid to different places, spaces, and times in relation to the selection, ordering, and manifestation of knowledge, norms, and values, as well as the management and organization of education. Curriculum and leadership research and changes in Swedish education are described and we introduce the comparative curriculum code as a codification of the contemporary changes in the education system and their consequences for the selection and ordering of knowledge and students.

Visa alla publikationer av Pia Skott vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 27 april 2020

Bokmärk och dela Tipsa