Profiles

Helsinki 2016

Peteris Vanags

Professor i baltiska språk

View page in English
Arbetar vid Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska
Telefon 08-16 25 07
E-post peteris.vanags@balt.su.se
Postadress Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska 106 91 Stockholm

Om mig

Education and Qualifications

1980-1985 – Studies at the University of Latvia
1982-1984 – Studies at Vilnius University
1985 – Diploma in Baltic Languages, University of Latvia
1988 – Doctor of Philology, Vilnius University. Thesis: The History of Baltic u-Stem Adjectives
1998 – Dr. habil., Vilnius University. Thesis: Latvian Texts from the Earliest Period (16th-Early 17th Century): Translation Sources and Some Problems of Phonology, Morphology, Syntax and Vocabulary

Professional Experience

1989-1991 – Lecturer of Baltic Languages, University of Latvia
1994-1999 – Docent of Baltic Languages, University of Latvia
1996-2006 - Lecturer of Baltic Languages, Stockholm University
1996- - Editor of the journal of Baltic linguistics “Baltu filologija”
1999- - Professor of Historical Linguistics, University of Latvia
2006- - Professor of Baltic Languages, Stockholm University

 

Forskning

Main Publications

* Latviešu valoda pirms Latvijas valsts. In: Valoda un valsts. Valsts valodas komsijas raksti. 10. sēj. Rīga: Zinātne, 2019, 55–86.

* German Influence on the Christian Discourse of Early Written Latvian. In: M. Kaukko, M. Norro, K.-M. Nummila, T. Toropainen and T. Fonsén (eds.). Languages in the Lutheran Reformation. Textual Networks and the Spread of Ideas. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2019, 273–301. [doi-10.5117-9789462981553-ch12]

* Language interest and and the National Awakening. In: Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe: Volume 2 (ed. Joep Leerssen). Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018, 1157–1158.

* (with Everita Andronova, Renāte Siliņa-Piņķe, Anta Trumpa) The Electronic Historical Latvian Dictionary Based on the Corpus of Early Written Latvian Texts. Acta Baltico-Slavica 40, 2016, 137.

* (with Giedrius Subačius) Žodis valstybė Simono Daukanto pasiskolintas latvizmas. In: Archivum Lithuanicum 18, 2016, 337372.

* Latviešu valoda Mālpils baznīcas grāmatās 17.–18. gadsimtu mijā [The Latvian Language in Mālpils Parish Register Books from the Turn of the 17th–18th Centuries]. In: Pauloviča I. (sast.) Kultūrvēstures avoti un Mālpils novads. Mālpils: Mālpils novada dome, 2016, 65–83.

* Valoda ”Stāstos”. In: Blaufūss F.B. Vidzemes stāsti. Stāsti no tās vecas un jaunas būšanas to Vidzemes ļaužu, uzrakstīti 1753. Rīga: Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība, 2015, 43–74.

* Gothards Frīdrihs Stenders „Jauna ABC un lasīšanas mācība” un „Bildu ābice” – teksti jaunajā ortogrāfijā. Villerušs V. (sast.) Gotharda Frīdriha Stendera ābeces. Faksimili. Transkripcijas. Dokumentālas apceres. Rīga: Neputns, 2014, 9–47. 

* Valodas kopšanas un kultūras darbs Zviedrijā. In: Literārā valoda un normas lingvistiskajā praksē: Eiropas pieredze un tradīcijas. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2014, 22–46.

* Latviešu literārās valodas attīstība. Stradiņš J. (galv. red.). Latvieši un Latvija. Akadēmiskie raksti. Jansone I., Vasks A. (atb. red.). I sēj. Latvieši. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013, 177–203.

* Latviešu rakstu un to valodas izveide un attīstība 16.–18. gadsimtā. Veisbergs A. (red.). Latviešu valoda. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2013, 201–240.

* Līdz šim nezināms Kaspara Elversa vārdnīcas Liber memorialis letticus (1748) variants. Scientiae et patriae. Veltījums akadēmiķei profesorei Vairai Vīķei-Freibergai 75. dzimšanas dienā. Sast. Ausma Cimdiņa. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012, 291–304.

* Lettiska. In: B. Andersson, R. Raag (eds.) Från Nyens skans till Nya Sverige. Språken i det Svenska Riket under 1600-talet. (Konferenser 78). Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 2012, 260–280.

* Problems of Standard Latvian in the 19th Century: Changes in the Language Planning and Changes in Planners, from Baltic-Germans to Latvians. In: Nation und Sprache in Nordosteuropa im 19. Jahrhundert. Hrsg. von Konrad Maier. (Veröffentlichungen des Nordost-Instituts, Bd. 9). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2011, 199–207.

* The Latvian Vocabulary. In: L. Larsson (ed.) Wörter-Büchlein. A German-Swedish-Polish-Latvian Dictionary Published in Riga in 1705. (Slavica Suecana, Series A – Publications, vol. 2). Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 2010 (2011), 74–82.

* Erstlinge lettischen Drucks – Kristofora Fīrekera rakstība iespiestā veidā. [Erstlinge lettischen Drucks – Christophor Fürecker’s Orthography in Printed Form]. In: Baltistica 45 (1), 2010, 119–128.

* Vanags P., Raag R. Die christliche Terminologie und die Verbreitung christlicher Personennamen im Estnischen und Lettischen im Zeitalter von Reformation und Konfessionalisierung. In: M. Asche, W. Buchholz, A. Schindling (Hgg.) Die baltische Lande im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Teil 2. Münster: Aschendorf, 2010, 15–40.

* Der Einfluss der Glückschen Bibelübersetzung auf die Entwicklung der lettischen Schriftsprache. In: Chr. Schiller, M. Grudule (Hgg.) „Mach dich auf und werde licht – Celies nu, topi gaišs“. Zu Leben und Werk Ernst Glücks (1654–1705). Akten der Tagung anlässlich seines 300. Todestages vom 10. bis 13. Mai 2005 in Halle (Saale). Wiesbaden: Harrassowitz, 2010, 159–178.

* Die Literatur der Letten im Zeichen von Reformation und Konfessionalisierung. In: M. Asche, W. Buchholz, A. Schindling (Hgg.) Die baltische Lande im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Teil 1. Münster: Aschendorf, 2009, 263–305.

* Common Roots of the Latvian and Estonian Literary Languages. Kristiina Ross / Peteris Vanags (eds.). Frankfurt am Main etc: Peter Lang, 2008.

* Language policy and linguistics under Ulmanis. In: The Ethnic Dimension in Politics and Culture in the Baltic Countries 19201945. Ed. by Baiba Metuzale-Kangere. Stockholm: Södertörns högskola, 2004, 121–140.

* Luterāņu rokasgrāmatas avoti. Vecākā perioda (16. gs.17. gs. sākuma) latviešu teksti. Rīga: Mantojums; Stokholma: Memento, 2000. 432 lpp.

* "Wörter=Büchlein". Vārdnīciņa, kā dažas parastas lietas tiek dēvētas vācu, zviedru, poļu un latviešu valodā. 1705. gada Rīgā iznākušās vācu-zviedru-poļu-latviešu vārdnīcas faksimiliespiedums ar P. Vanaga kommentāriem un indeksu. Stokholma: Memento, 1999. 113 lpp.

* Divskaņa au varianti visvecākajos latviešu rakstos – fonētikas vai rakstības jautājums? In: Savai valodai: Rakstu krājums veltījums Rūdolfam Grabim. Rīga: ZAV, 1997, 282–295.

* Viduslejasvācu valodas fonoloģiskas sistēmas un rakstības ietekme pirmo latviešu rakstu valodā. In: Baltistica 32 (2), 1997, 165–178.

* Latviešu valodas patskaņi un divskaņi: sistēma un rakstība visvecākā perioda rakstu avotos. In: Baltu filoloģija 7, 1997, 150–175.

* Verbu pagātnes formas 16. gs.–17. gs. sākuma latviešu rakstu valodā un pagātnes celmu tālākais liktenis. In: Baltistica 31(2), 1996, 143–153.

* 1586. gada katehisma tekstu izcelsme (tēvreize, svētā kristība, debesu atslēgas jeb grēku piedošana, Svētais vakarēdiens). In: Res Balticae 2, 1996, 85–98.

* 16. gadsimta latviešu tekstu avoti. In: Baltu filoloģija 4, 1994, 27–42.

* Locative in the Earliest Latvian Writings. In: Journal of Baltic Studies, Vol. XXIII, No. 4 (Winter 1992), 387–394.

* Prūsų kalbos u- kamieno būdvardžiai. In: Colloquium pruthenicum primum. Warszawa: Unywersytet Warszawski, 1992, 85–91.

* u- kamieno būdvardžių likimas lietuvių kalboje. In: Lituanistica 3, 1990, 75–82. 

* On Latvian Adjectives and Adverbs Having a Root-End k,g. In: Baltistica 26(1), 1990, 15–19.

* On the History of Baltic u- Stem Adjectives. In: Baltistica 25(2), 1989, 113–122.

Senast uppdaterad: 27 augusti 2019

Bokmärk och dela Tipsa