Profiles

Sofia Cedervall

Sofia Cedervall

Adjunkt

View page in English
Arbetar vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Telefon 08-16 46 78
E-post sofia.cedervall@hsd.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A, plan 3
Rum P 323
Postadress Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

 

Adjunkt drama/teater

Jag är adjunkt i estetiska lärprocesser inriktning drama vid HSD och projektledare för Kulturskoleklivet. Jag är filosofie doktor i drama och disputerade 2020 vid University of Chester med avhandlingen Crafting Collaborations of Art and School: Contextual Studies in Sweden. Jag har även en fil.mag. i utbildningsvetenskap med inriktning mot estetiska och praktiska kunskapstraditioner, fil.kand. i pedagogik, högskoleexamen i kulturproduktion samt är auktoriserad dramapedagog.

Jag har under flera år bedrivit pedagogiskt utvecklingsarbete på nationell nivå med fokus på kulturskola, samverkan mellan kultur och skola samt barn och ungas inflytande och delaktighet. Som producent och projektledare har jag arbetat i både konstnärliga och pedagogiska projekt. Tidigare anställningar har jag haft på Sveriges Kulturskoleråd, Kulturförvaltningen Stockholms stad och Malmö Högskola. 

Intressen inom dramaämnet

Inom ämnet drama är jag särskilt inriktad på didaktik och ledarskap. Jag är också intresserad av drama som verktyg för att utveckla individer, grupper och organisationer. På SU undervisar jag i förskollärar- och lärarutbildning samt kurser i kandidatprogrammet Esetiska ämnens didaktik - drama/teater samt Kulturskoleklivet. Jag är engagerad i nätverket "drama i högre utbildning" där jag främst ägnar mig åt strategiska frågor vad gäller drama/teater som ämne skolan. 

Forskningsintresse

I min avhandling har jag undersökt kollaborativa projekt där skolor och professionella teatrar samverkar under en längre period och där pedagogiskt drama är en del av processen. Tre professioner har varit av särskilt intresse i undersökningen; lärare, skådespelare och dramapedagoger. Avhandlingen försöker beskriva de olika professionernas hantverkskunnande och praxiskulturer samt hur de tar sig an kreativa processer som involverar barn och unga. Vem väljer att arbeta i ett sådant projekt och varför? Vilka roller får, ges eller tar de olika professionerna? Vad generas och skapas i en sådan process? Läs avhandlingen i sin helhet här: 

https://chesterrep.openrepository.com/handle/10034/623326

 

Forskning

 

Publikationer


Cedervall, S. (2020). Crafting Collborations of Art and School: Contextual Studies in Sweden. Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy, University of Chester

Grip, K., Cedervall, S., Österlind, E. (2019) Drama och teater i kulturskolan ur pedagogernas perspektiv. Enkätundersökningen. Rapport, Stockholms Universitet. 

Balic, S. (2014) Rösträtts värdegrund. I Holmberg, Y. (red.). Rösträtt - musik på barns villkor. Stockholm: Gehrmans.

Aggestam, J., Einarsson, A., Balic, S. (2009) Återkoppling av utvärdering - ett dramatiskt alternativ. Malmö Högskola

Konferenser – Paperpresentationer

Cedervall, S. (2019). Praxisgemenskaper i möten mellan lärare, skådespelare och dramapedagoger. Presenterad vid NEÄL forskningskonferens, Nätverket för estetiska ämnen i lärarutbildning, Södertörn, Sverige, 11-13 november, 2019


Cedervall, S. (2019). Dramapedagogers Praxisgemenskap : Ett försök att beskriva en unik yrkesgrupps intresse, kultur, verksamhet, tradition, kunskap och repertoar. Presentation vid konferensen Dramaforskning i Sverige (DiS), Stockholm, Sverige, 24-25 oktober 2019


Grip, K., & Cedervall, S. (2019). Drama och teater i svensk kulturskola – frihet i samma form? Resultat från enkätundersökning. Paper presenterat vid konferensen Cutting Edge Kulturskole, 2019: Kritiske perspektiver på og i kulturskole, Tromsø, Norge, 3-4 oktober, 2019

Cedervall, S. (2018). Drama och teater i Kulturskolan. En studie på gång med stora kliv. Presentation vid konferensen Dramaforskning i Sverige (DiS), Stockholms Universitet, Sverige, 26 oktober 2018

 Cedervall, S. (2017). Arts-based research. Drama som forskningsmetod. Workshop vid konferensen Dramaforskning i Sverige (DiS), Stockholms Universitet, Sverige,  7 november 2017


Cedervall, S. (2017) Put them in play – a story about stories. Rollspel som analysmetod i ett forskningsprojekt. Presentation vid konferensen Dramaforskning i Sverige (DiS), Stockholms Universitet, Sverige, 7 november 2017

Cedervall, S. (2017) Encounters as-if. Educational role play as tool for analysis. Paper presenterat vid PGR conference 12 juli 2017, Chester University, UK, 12 juli, 2017

Balic, S. (2015) Three craftsmen. Skills and handling of teaching, artistry and drama. Paper presenterat vid Recap and Curious Minds Conference, Chester University, UK, 3 juli 2015

Balic, S. (2015) Vishetens vägval - Filosofiska perspektiv på metod. Paper presenterat vid konferensen Dramaforskning i Sverige – DiS, Göteborgs Universitet, Sverige, 17 april, 2015

Balic, S. (2015). Scenrum/Klassrum eller Like a bridge over troubled waters : När konstnärer, lärare och dramapedagoger samverkar.  Presentation vid Barnkultursymposium: ”Ordning och reda, konsten på fredá! Om fostran, marknad och barnkultur”, Stockholm, Sverige, 18-20 mars, 2015.

Balic, S. (2014) On the stage floor. Mission and role of drama pedagogues working in professional theatres. Paper presenterat vid PGR Conference, Chester University, UK, 27 juni 2014

Balic, S. (2014) What does research say about artists and schools in collaboration? A glance on 30 years of projects, policies, evaluation and research in Sweden and UK. Paper presenterat vid Högre nationellt seminarium för dramaforskning, Stockholms Universitet, Sverige, 2012.
 

Offentliga föreläsningar, i urval: 

Barnkultursymposium, “Ordning och reda, konsten på fredá! Om fostran, marknad och barnkultur”. Centrum för barnkulturforskning, Stockholms Universitet, 2015.
Titel: Scenrum/Klassrum eller Like a bridge over troubled waters. När konstnärer, lärare och dramapedagoger samverkar

Barnkulturkonferensen "Att välja rätt är stort, att välja fritt är större?" – en konferens om barn- och ungdomskultur. Kulturrådet 2014
Titel: En kulturskola för alla – om tillgänglig kultur för alla barn. Om erfarenheter från arbetet med unga som är funktionshindrade, jämställdhet samt delaktighet och inflytande. Tillsammans med Håkan Sandh från föreningen PASCAL.

Senast uppdaterad: 6 augusti 2020

Bokmärk och dela Tipsa