Stockholms universitet logo, länk till startsida

Sofia CedervallUniversitetslektor

Om mig

 

Dramapedagog, universitetslärare och forskare

Jag är universitetslektor i de estetiska ämnenas didaktik, inriktning drama (vik.) och koordinator för Kulturskoleklivet. Jag är filosofie doktor i drama och disputerade 2020 vid University of Chester med avhandlingen Crafting Collaborations of Art and School: Contextual Studies in Sweden. Jag har även en fil.mag. i utbildningsvetenskap med inriktning mot estetiska och praktiska kunskapstraditioner, fil.kand. i pedagogik, högskoleexamen i kulturproduktion samt är auktoriserad dramapedagog.

Under flera år har jag bedrivit pedagogiskt utvecklingsarbete på nationell nivå med fokus på kulturskola, samverkan mellan kultur och skola samt barn och ungas inflytande och delaktighet. Som producent och projektledare har jag arbetat i både konstnärliga och pedagogiska projekt. Tidigare anställningar har jag haft på Sveriges Kulturskoleråd, Kulturförvaltningen Stockholms stad och Malmö Högskola. 

Intressen inom dramaämnet

Inom ämnet drama är jag särskilt inriktad på didaktik och ledarskap. Jag är också intresserad av drama som verktyg för att utveckla individer, grupper och organisationer, t.ex. genom rollspel, forumspel, kommunikations- och gruppövningar. På SU undervisar jag i förskollärar- och lärarutbildning samt fristående kurser inom drama och kandidatprogrammet Estetiska ämnens didaktik - drama/teater samt Kulturskoleklivet. Jag är engagerad i nätverket "drama i högre utbildning" där jag främst ägnar mig åt strategiska frågor vad gäller drama/teater i skolan. Samverkan av olika slag ger mig energi, t.ex. projektet Lek en bok tillsammans med Stockholms stadsbibliotek. 

Forskningsintresse

I min avhandling undersökte jag kollaborativa projekt där skolor och professionella teatrar samverkar under en längre period och där pedagogiskt drama är en del av processen. Denna typ av projekt har ofta finansiering från det statliga programmet Skapande skola. Tre professioner har varit av särskilt intresse i undersökningen; lärare, skådespelare och dramapedagoger. Avhandlingen försöker beskriva de olika professionernas hantverkskunnande och praxiskulturer samt hur de tar sig an kreativa processer som involverar barn och unga. Vem väljer att arbeta i ett sådant projekt och varför? Vilka roller får, ges eller tar de olika professionerna? Vad generas och skapas i en sådan process? För en svensk sammanfattning se följande länk: https://www.su.se/hsd/publikationer/nya-publikationer/sofia-cedervalls-avhandling-1.496613
Läs avhandlingen i sin helhet här: https://chesterrep.openrepository.com/handle/10034/623326

Jag har ett särskilt intresse för drama och konstnärliga uttryck som forskningsmetod och har undersökt hur rollspel och andra narrativa genrer kan bidra till att generera och analysera data. 

För tillfället är jag engagerad i ett forskningsprojekt där drama/teater används som metod i psykosvården, med finansiering av Region Stockholm. I ett annat projekt, i samverkan med Fryshuset och tillsammans med Anneli Einarsson vid Malmö universitet, utforskar jag också värderingsövningar som verktyg för viktiga samtal i skolan. 

 

Forskning

 

Publikationer

Cedervall, S., Grip, K. & Österlind, E. [2022]. Drama och teater i svensk kulturskola – med demokrati som klangbotten. In press: Andersen et. Al. i Kulturskolen som inkluderende kraft – Perspektiver fra forskning til forandring. Cappelen.

Cedervall, S., Grip, K. (2020). Drama och teater i kulturskolan: med fokus på berättare och berättelse men sällan rum. I Kulturskoleklivet, ett kliv för lärarkåren. Tilde ~ Rapporter från Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet.

Cedervall, S. (2020). Crafting Collaborations of Art and School: Contextual Studies in Sweden. (Doctoral dissertation). University of Chester, United Kingdom.

Grip, K., Cedervall, S., Österlind, E. (2019). Drama och teater i kulturskolan ur pedagogernas perspektiv. Enkätundersökningen. Rapport, Stockholms Universitet. 

Balic, S. (2014). Rösträtts värdegrund. I Holmberg, Y. (red.). Rösträtt - musik på barns villkor. Gehrmans.

Aggestam, J., Einarsson, A., Balic, S. (2009) Återkoppling av utvärdering - ett dramatiskt alternativ. Malmö Högskola

Konferenser – Paperpresentationer

Cedervall, S., Hallgren, E. (2022). The function of drama/theatre work in psychosis care from the patients’ and caregivers’ perspective. Paper presenterat vid Nordic Arts & Health Conference, 10 maj 2022, Stockholm. 

Cedervall, S., Thorgersen, K., Widén, A. (2022). Lydiga kliv och subversive samarbeten. Paper presenterat vid konferensen Cutting Edge Kulturskole, Kristiansand, Norge, 18 februari 2022.

Cedervall, S., Einarsson, A. (2021). Values clarification och värderingsövningar. En forskningsöversikt. Presentation vid konferensen Dramaforskning i Sverige (DIS), Stockholm, Sverige, 29 oktober 2021. 

Cedervall, S., Einarsson, A. (2021). Experternas röster om utmaningar och möjligheter med värderingsövningar. Presentation vid konferensen Dramaforskning i Sverige (DIS), Stockholm, Sverige, 29 oktober 2021. 

Cedervall, S. (2019). Praxisgemenskaper i möten mellan lärare, skådespelare och dramapedagoger. Presenterad vid NEÄL forskningskonferens, Nätverket för estetiska ämnen i lärarutbildning, Södertörn, Sverige, 11-13 november, 2019


Cedervall, S. (2019). Dramapedagogers Praxisgemenskap : Ett försök att beskriva en unik yrkesgrupps intresse, kultur, verksamhet, tradition, kunskap och repertoar. Presentation vid konferensen Dramaforskning i Sverige (DiS), Stockholm, Sverige, 24-25 oktober 2019


Grip, K., & Cedervall, S. (2019). Drama och teater i svensk kulturskola – frihet i samma form? Resultat från enkätundersökning. Paper presenterat vid konferensen Cutting Edge Kulturskole, 2019: Kritiske perspektiver på og i kulturskole, Tromsø, Norge, 3-4 oktober, 2019

Cedervall, S. (2018). Drama och teater i Kulturskolan. En studie på gång med stora kliv. Presentation vid konferensen Dramaforskning i Sverige (DiS), Stockholms Universitet, Sverige, 26 oktober 2018

 Cedervall, S. (2017). Arts-based research. Drama som forskningsmetod. Workshop vid konferensen Dramaforskning i Sverige (DiS), Stockholms Universitet, Sverige,  7 november 2017


Cedervall, S. (2017) Put them in play – a story about stories. Rollspel som analysmetod i ett forskningsprojekt. Presentation vid konferensen Dramaforskning i Sverige (DiS), Stockholms Universitet, Sverige, 7 november 2017

Cedervall, S. (2017) Encounters as-if. Educational role play as tool for analysis. Paper presenterat vid PGR conference 12 juli 2017, Chester University, UK, 12 juli, 2017

Balic, S. (2015) Three craftsmen. Skills and handling of teaching, artistry and drama. Paper presenterat vid Recap and Curious Minds Conference, Chester University, UK, 3 juli 2015

Balic, S. (2015) Vishetens vägval - Filosofiska perspektiv på metod. Paper presenterat vid konferensen Dramaforskning i Sverige – DiS, Göteborgs Universitet, Sverige, 17 april, 2015

Balic, S. (2015). Scenrum/Klassrum eller Like a bridge over troubled waters : När konstnärer, lärare och dramapedagoger samverkar.  Presentation vid Barnkultursymposium: ”Ordning och reda, konsten på fredá! Om fostran, marknad och barnkultur”, Stockholm, Sverige, 18-20 mars, 2015.

Balic, S. (2014) On the stage floor. Mission and role of drama pedagogues working in professional theatres. Paper presenterat vid PGR Conference, Chester University, UK, 27 juni 2014

Balic, S. (2014) What does research say about artists and schools in collaboration? A glance on 30 years of projects, policies, evaluation and research in Sweden and UK. Paper presenterat vid Högre nationellt seminarium för dramaforskning, Stockholms Universitet, Sverige, 2012.
 

Offentliga föreläsningar, i urval: 

Barnkultursymposium, “Ordning och reda, konsten på fredá! Om fostran, marknad och barnkultur”. Centrum för barnkulturforskning, Stockholms Universitet, 2015.
Titel: Scenrum/Klassrum eller Like a bridge over troubled waters. När konstnärer, lärare och dramapedagoger samverkar

Barnkulturkonferensen "Att välja rätt är stort, att välja fritt är större?" – en konferens om barn- och ungdomskultur. Kulturrådet 2014
Titel: En kulturskola för alla – om tillgänglig kultur för alla barn. Om erfarenheter från arbetet med unga som är funktionshindrade, jämställdhet samt delaktighet och inflytande. Tillsammans med Håkan Sandh från föreningen PASCAL.