Profiles

Sofia Cedervall

Sofia Cedervall

Adjunkt

View page in English
Arbetar vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Telefon 08-16 46 78
E-post sofia.cedervall@hsd.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A, plan 3
Rum P 323
Postadress Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Adjunkt drama/teater

Jag är adjunkt i estetiska lärprocesser inriktning drama vid HSD och programansvarig för Kandidatprogrammet i estetiska ämnens didaktik - drama/teater. Jag har en fil.mag. i utbildningsvetenskap med inriktning mot estetiska och praktiska kunskapstraditioner, fil.kand. i pedagogik, högskoleexamen i kulturproduktion samt är auktoriserad dramapedagog. Sedan 2012 är jag doktorand vid Chester University, Storbritannien på temat professionella konstnärer och dramapedagoger i mötet med skolan.

Jag har under flera år bedrivit pedagogiskt utvecklingsarbete på nationell nivå med fokus på kulturskola, samverkan mellan kultur och skola samt barn och ungas inflytande och delaktighet. Som producent och projektledare har jag arbetat i både konstnärliga och pedagogiska projekt. Tidigare anställningar har jag haft på Sveriges Kulturskoleråd, Kulturförvaltningen Stockholms stad och Malmö Högskola. 

Intressen inom dramaämnet

Inom ämnet drama/teater är jag särskilt inriktad på didaktik och ledarskap. Jag är också intresserad av drama/teater som verktyg för att utveckla individer, grupper och organisationer. Jag är engagerad i nätverket "drama i högre utbildning" där jag främst ägnar mig åt strategiska frågor vad gäller drama/teater som ämne skolan. 

Forskningsintresse

Arbetstiteln för mitt avhandlingsarbete är "Professionella möten i konst och lärande". Avhandlingen syftar till att undersöka kollaborativa projekt där skolor och professionella teatrar samverkar under en längre period och där pedagogiskt drama är en del av processen. De tre professionerna som undersöks är lärare, skådespelare och dramapedagoger. Avhandlingen försöker beskriva de olika professionernas hantverkskunnande och praxiskulturer samt hur de tar sig an kreativa processer som involverar barn och unga. Vem väljer att arbeta i ett sådant projekt och varför? Vilka roller får, ges eller tar de olika professionerna? Vad generas och skapas i en sådan process? 

 

 

 

 

Forskning

Papers och publikationer

Balic, S. (2015) Three craftsmen. Skills and handling of teaching, artistry and drama. Paper presented at Recap and Curious Minds Conference, Chester University, 3rd of July, 2015

Balic, S. (2014) Rösträtts värdegrund. I Holmberg, Y (red.). Rösträtt - musik på barns villkor. Stockholm: Gehrmans.

Balic, S. (2014) On the stage floor. Mission and role of drama pedagogues working in professional theatres. Paper presenterat vid PGR Conference, Chester University, 27th of June 2014

Balic, S. (2014) What does research say about artists and schools in collaboration? A glance on 30 years of projects, policies, evaluation and research in Sweden and UK. Paper presenterat vid Högre nationellt seminarium för dramaforskning, Stockholms Universitet, 2012.

Aggestam, J. Einarsson, A. Balic, S. (2009) Återkoppling av utvärdering - ett dramatiskt alternativ. Malmö Högskola

Balic, S. & Kupferberg, F. (2008) Creative evaluation: Report from a project aiming at finding a model to evaluate the educational effects of a drama educational project. Paper presenterat vid NFPF/NERA congress 2008, Nordic Educational Research Association.

Offentliga föreläsningar, i urval: 

Barnkultursymposium, “Ordning och reda, konsten på fredá! Om fostran, marknad och barnkultur”. Centrum för barnkulturforskning, Stockholms Universitet, 2015.
Titel: Scenrum/Klassrum eller Like a bridge over troubled waters. När konstnärer, lärare och dramapedagoger samverkar

Barnkulturkonferensen "Att välja rätt är stort, att välja fritt är större?" – en konferens om barn- och ungdomskultur. Kulturrådet 2014
Titel: En kulturskola för alla – om tillgänglig kultur för alla barn. Om erfarenheter från arbetet med unga som är funktionshindrade, jämställdhet samt delaktighet och inflytande. Tillsammans med Håkan Sandh från föreningen PASCAL.

Senast uppdaterad: 27 februari 2018

Bokmärk och dela Tipsa