Profiles

Tobias Malm

Tobias Malm

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Telefon 08-120 763 46
E-post tobias.malm@edu.su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Rum 1524
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Tobias Malm är doktorand i pedagogik, musiklärare och hobbymusiker. Han har sin masterexamen i pedagogik och delar av sin lärarutbildning från denna institution, men har också studerat vid Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI), Musikhögskolan i Piteå och Luleå Tekniska Universitet. Han tillhör forskningsmiljön kring organisationspedagogik och undervisar i kurser som på olika sätt knyter an till människors lärande i och av organisation av alla de slag.

Undervisning

Tobias undervisar inom kurserna "Organisation och förändring" och "Organisationspedagogik - en introduktion"

Forskning

Tobias forskningsintresse kretsar kring lärande och organisation med inriktning mot musiker och musikliv. Det pågående avhandlingsprojektet i pedagogik utforskar musikers lärprocesser i vilka de formar små organisationer tillsammans.

Sverige har ett rikt och internationellt framgångsrikt musikliv som spänner över ett brett område mellan civilsamhälle, utbildningsväsende och musikbransch. Musiklivet berikar inte bara landets kulturella och kreativa näringar utan utgör också en viktig källa för många människors välbefinnande och självförverkligande.

Musiklivet utgörs till stora delar av små självorganiserade grupper utanför de formella institutionerna och under medias ”radar”. Trots, eller kanske på grund av det, finns det relativt lite forskning om dessa gruppers vardag. Befintlig forskning konstaterar att de ofta strävar efter publikt genomslag men att få lyckas. Interna konflikter och bristande engagemang utgör ständiga hot mot verksamheten. Men ännu har vi begränsad förståelse för hur människor i dessa sammanhang lär sig att fungera och vara produktiva tillsammans och vilka de största utmaningarna i detta är.

Avhandlingens preliminära syfte är att utveckla kunskap om musikers lärprocesser i vilka de formar små organisationer tillsammans. De grundläggande antagandena hämtas i den socialkonstruktivistiska tanketraditionen och många av analyserna vilar på Jean Lave och Etienne Wengers lärteori. Utgångspunkten är att organisationer utgörs av medlemmarnas samarbete och föreställningar och att dessa formas och förhandlas i pågående organiserings- och lärprocesser. De tre ingående delstudierna fokuserar på rockband och utforskar närmare bandmedlemmars formande av praktiker och identiteter - som integrerade aspekter av lärande – samt utmaningar förknippade med detta.

Det empiriska materialet är genererat och behandlat med en kvalitativ och etnografiskt inspirerad ansats under 4 års tid. Stockholmsbaserade rockband med olika ambitioner och framgång har studerats utifrån observationer av repetitioner, möten, online-chattande, livespelningar och sociala medier, samt intervjuer med bandmedlemmar individuellt och i grupp. Resultaten avrapporteras i tre olika artiklar – en per delstudie – varav den första är publicerad (Malm, 2017) och de övriga två är under färdigställande.

Avhandlingen kan bidra till ökad förståelse för musiklivets särskilda villkor men också till forskning om organisationsliv mer generellt. De primära målgrupperna är band- och gruppmedlemmar, studieförbunds- och folkhögskolepersonal, musikbransch och kulturella och kreativa entreprenörer samt lärare i företagande.

 

Publikationer

Malm, T. (2019), "Från album till låtar: tio år med Spotify", i Ovesson, C. (red.), Starka tillsammans. Tjugoen nulägesbilder av civilsamhället, Stockholm: Trinambai. ss. 199–208.

Malm, T. (2018), ”Recognizing the practitioner-self: Lessons from studying rock bands at-home”, Journal of Organizational Ethnography, Vol. 7 Issue: 2, pp.135-146.

Malm, T. & Thunborg, C. (2018), "Från källarband till småföretag – kreativitet och entreprenörskap i popband", i Granberg, O. & Ohlsson, J. (red.), Den lärande organisationen 2.0, Lund: Studentlitteratur. ss. 99–127.

Malm, T. (2017), “Becoming a rock band: The challenges of group identity”, Journal of Popular Music Education, 1:2, pp. 165–182, doi: 10.1386/jpme.1.2.165_1

Malm, T. (2015), “Organiseringsprocesser i ett popband: bakom kulisser och mellan människor”, Masteruppsats, Stockholms universitet: Institutionen för pedagogik och didaktik, Tillgänglig: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:798420

Konferenspresentationer

“Vad ska livemusik vara bra för? Rockband, ambivalens och sociala världar”, Konferenspresentation, MIRAC (Music-focused Interdisciplinary Research and Analysis Center), Högskolan Dalarna, DAVA/Mediehuset, Nov 2019

“Plantskola för vad? Folkbildningens funktion och betydelse för den svenska musikbranschen”, Konferenspresentation m. Aron Schoug, MIRAC (Music-focused Interdisciplinary Research and Analysis Center), Kungl. Musikhögskolan, Nov 2018

“Plantskola för vad? Folkbildningens funktion och betydelse för den svenska musikbranschen”, Konferenspresentation m. Aron Schoug, MIMER (Nationellt program för folkbildningsforskning), Folkhögskolan Hvilan, Nov 2018

“Från album till låtar: konsekvenser för lärande i internt bandarbete”, Konferenspresentation, MIRAC (Music-focused Interdisciplinary Research and Analysis Center), Kungl. Musikhögskolan, Nov 2017

“Pop- och rockband: De multipla gruppidentiteternas utmaningar”, Konferenspresentation, MIRAC (Music-focused Interdisciplinary Research and Analysis Center), Kungl. Musikhögskolan, Nov 2016

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2018. Tobias Malm. Journal of Organizational Ethnography 7 (2), 135-146

  Purpose

  The purpose of this paper is to explore and discuss some of the possibilities and risks that one can encounter in the process of doing ethnographic organization research with an at-home approach.

  Design/methodology/approach

  The paper draws on self-reflexive analyses of a four-year research process, where the author – a rock musician – investigated how rock bands within the author’s social networks organize their activities. The materials used for analysis were notes and diaries, as well as reflections on memories.

  Findings

  The findings illustrate aspects of the researcher’s “breaking out” process, which involved the researcher’s initial impulse to leave his practitioner-self, a subsequent lack of interest and eventually a return to what felt genuinely intriguing for him to study. The paper argues that one important aspect of the at-home researcher’s breaking out process may involve an active recognition of his/her practitioner-self as a resource – not least to avoid losing interest or getting lost in abstractions.

  Originality/value

  This paper conceptualizes and builds further upon previous discussions on at-home research, adding insights into the “breaking out” process and the curious paradox of the proposed necessity for the researcher to leave and utilize his/her at-home experience and familiarity.

 • 2017. Tobias Malm.

  Rock bands feature increasingly in music education. They are essential parts of popular culture and are increasingly highlighted as entrepreneurial organizations in a global music industry. However, to develop and stay together as a band is a difficult task. This study aims to develop an understanding of the challenges of becoming a rock band, shedding new light on previously underexplored complexities of band life by considering the impact of group identities. The methodology entails storytelling and identity work, inspired by a biographical approach. Six explorative interviews with band members were conducted. The results suggest that productive activities form several kinds of work group identities, whereas low-activity periods threaten group identification. The article discusses how diversity of group identities promotes development while uniformity promotes stability. To cope with this paradox, this article suggests that band members ought to learn to develop multiple group identities and flexible ways of relating to one another.

Visa alla publikationer av Tobias Malm vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 25 november 2019

Bokmärk och dela Tipsa