Profiles

Tobias Malm

Tobias Malm

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Telefon 08-120 763 46
E-post tobias.malm@edu.su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Rum 1524
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Tobias Malm är doktorand i pedagogik, musiklärare, lärarutbildare och hobbymusiker. Han har sin masterexamen och delar av sin lärarutbildning från denna institution, men har också studerat vid Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI), Musikhögskolan i Piteå och Luleå Tekniska Universitet. Han är en del av forskningsgruppen Organisationspedagogik här på institutionen, samt är medlem i Stockholmsgruppen, som är ett externt nätverk för musik- och musikpedagogisk forskning i Stockholm.

Undervisning

Tobias undervisar inom kurserna "Organisation och förändring" och "Organisationspedagogik - en introduktion"

Forskning

Tobias forskar om självorganisering med särskild inriktning mot musiklivets små grupper och deras arbete "behind the scenes". Detta relativt outforskade område utgör ett gränsland–mellan civilsamhälle och marknad, fritid och arbete, samt hobby och professionalism–som idag uppmärksammas alltmer för sin betydelse för utveckling inom kulturliv och kreativa näringar, i Sverige och internationellt.

Populärmusikens fundament kan betraktas som ett myller av frivilligt baserade och självorganiserade nätverk och grupper. Många av dessa småorganisationer formas på fritiden med siktet inställt på att etablera sin verksamhet inom någon del av kulturlivet. Därmed skapas förutsättningar för att nå ut till en bredare publik, nå artistiskt erkännande och kunna ägna en större del av sitt liv åt musiken. Men att arbeta på en mer semiprofessionell nivå innebär också stora utmaningar då dessa grupper vanligen styrs mer av lust och kreativitet, än av ekonomi och formellt ledarskap.

I Tobias avhandlingsprojekt utforskas pop- och rockband utifrån interna sociala villkor för att fungera och utvecklas som grupp. Det övergripande syftet är att utveckla kunskap om vad det innebär för band att gå från amatör till semiprofessionell. Det empiriska materialet är insamlat med en etnografisk ansats under 4 års tid. Pop- och rockband i Stockholm på olika nivåer har studerats utifrån 1) observationer av vardagligt arbete, främst i form av interna interaktioner under repetitioner, möten och online-chattande, men även utåtriktade aktiviteter såsom livespelningar och marknadsföring på sociala medier, samt 2) intervjuer med bandmedlemmar, både individuellt och i grupp. Olika delaspekter av resultatet avrapporteras efterhand i ett antal artiklar som belyser organisering, identitetsskapande och lärande, som sociokulturella och interaktionistiska fenomen.

Malm, T. (2018), ”Recognizing the practitioner-self: Lessons from studying rock bands at-home”, Journal of Organizational Ethnography, Vol. 7 Issue: 2, pp.135-146.

Malm, T. & Thunborg, C. (2018), "Från källarband till småföretag – kreativitet och entreprenörskap i popband", i Granberg, O. & Ohlsson, J. (red.), Den lärande organisationen 2.0, Lund: Studentlitteratur. ss. 97–125.

Malm, T. (2017), “Becoming a rock band: The challenges of group identity”, Journal of Popular Music Education, 1:2, pp. 165–182, doi: 10.1386/jpme.1.2.165_1

Malm, T. (2015), “Organiseringsprocesser i ett popband: bakom kulisser och mellan människor”, Masteruppsats, Stockholms universitet: Institutionen för pedagogik och didaktik, Tillgänglig: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:798420

Konferenspresentationer

“Plantskola för vad? Folkbildningens funktion och betydelse för den svenska musikbranschen”, Konferenspresentation m. Aron Schoug, MIMER (Nationellt program för folkbildningsforskning), Folkhögskolan Hvilan, Nov 2018

“Från album till låtar: konsekvenser för lärande i internt bandarbete”, Konferenspresentation, MIRAC (Music-focused Interdisciplinary Research and Analysis Center), Kungl. Musikhögskolan, Nov 2017

“Pop- och rockband: De multipla gruppidentiteternas utmaningar”, Konferenspresentation, MIRAC (Music-focused Interdisciplinary Research and Analysis Center), Kungl. Musikhögskolan, Nov 2016

Senast uppdaterad: 8 november 2018

Bokmärk och dela Tipsa