Professor Olle Lundberg
Professor Olle Lundberg, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet. Foto: Marianne Berggren

Den nya forskningsberedningen består av 12 experter med stor kunskap om svensk forskning. Gruppen leds av Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, och ska vara rådgivande i frågor rörande forskningspolitik, särskilt rörande den forskningsproposition som ska utarbetas. Temat för forskningsberedningen är kunskap och forskning som stöd för en bättre framtid inom exempelvis miljö, klimat och hälsa.

 – Detta är förstås ett både hedrande och viktigt uppdrag. Jag hoppas kunna bidra med tankar och idéer kring hur samhällsvetenskaplig forskning av hög kvalitet också mer direkt ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling,  säger Olle Lundberg, professor i Health Equity Studies vid Institutionen för folkhälsovetenskap och ny ledamot i forskningsberedningen.

Forskningsberedningens uppdrag

Beredningens huvuduppgift är att vara rådgivare till regeringen i utarbetandet av forskningspolitiken för de kommande åren. Regeringens ambition är att försvara Sveriges position som en ledande forskningsnation, värna den fria forskningen samtidigt som forskningspolitiken ska svara mot globala och nationella samhällsutmaningar. På dagordningen kommer det även finnas frågor om kompetensförsörjning inom vård, skola och näringsliv samt, som ett tvärgående tema, forskning och kunskap för att bemöta forskningsresistens, alternativa fakta och populism. Forskningsberedningen kommer att fungera som rådgivare i detta arbete men kan även lämna underlag till andra instanser, som det nationella innovationsråd som bistår regeringen.

Kort om Olle Lundberg

Olle Lundberg har bedrivit forskning kring välfärd, åldrande och ojämlikhet i hälsa. De senaste åren har han haft ett flertal regeringsuppdrag. Mellan 2015 och 2017 ledde han Kommissionen för jämlik hälsa. Mellan 2018 och 2019 ingick han som ledamot i Agenda 2030-delegationen, och sedan 2018 är han ledamot av Jämlikhetskommissionen. Vid årsskiftet 2019 blev Olle Lundberg förordnad  av regeringen som ledamot av styrelsen för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte).

Länkar till mer information

Om Forskningsberedningen 2019

Den första forskningsberedningen bildades 1962 då statsminister Tage Erlander bjöd in framstående forskare för att ge regeringen råd om forskningspolitiska frågor. Sedan 1991 leds den av forskningsministern. Den nya forskningsberedningen består av 12 experter med stor kunskap om svensk forskning. Beredningen förordnas från augusti 2019 till hösten 2020.

Ledamöter (2019-2020)

1. Anna Forsberg, professor, Lunds universitet
2. Johan Kuylenstierna, adj. professor, Stockholms universitet
3. Olle Lundberg, professor, Stockholms universitet
4. Sara Mazur, doktor, KAW-stiftelsen
5. Elisabet Nihlfors, professor, Uppsala universitet
6. Håkan Pihl, rektor, Högskolan Kristianstad
7. Lisa Salmonsson, doktor, Örebro universitet
8. Göran Sandberg, professor, Umeå universitet
9. Madelene Sandström, f.d. VD KK-stiftelsen
10. Astrid Söderbergh Widding, rektor, Stockholms universitet
11. Tuula Teeri, professor, VD för Kungliga. Ingenjörsvetenskapsakademien
12. Mathias Uhlén, professor, KTH