Rektorsprogrammets forskningskonferens 2024

Konferens

Datum: onsdag 8 maj 2024

Tid: 09.00 – 16.30

Plats: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98

Årets tema: Rektorers yrkeskunnande och rektorsyrkets kunskapsbas.

Rektorsprogrammets forskningskonferens anordnas varje år och är ett forum där de som forskar om skolors styrning, organisering och ledarskap möter dem som utövar detta. I år välkomnar vi skolans olika ledare och huvudmän med det högaktuella konferenstemat: Rektorers yrkeskunnande och rektorsyrkets kunskapsbas.

Föreläsning
Foto: Mostphotos

Konferensen är kostnadsfri för skolledare och huvudmän. Forskare och andra kunniga intressenter presenterar aktuell forskning och beprövad erfarenhet om skolledarskap och skolutveckling. Konferensdeltagarna ges chans att diskutera de olika bidragen och ställa frågor tillbaka. Anmäl dig så snart som möjligt då efterfrågan är stor!

Anmäl dig här senast den 31 mars:

Anmälan till Rektorsprogrammets forskningskonferens 2024

För frågor om konferensen kontakta Rektorsutbildningarnas kansli vid Stockholms universitet: rektorsprogrammet@edu.su.se.

 

Tema 2024:
Rektorers yrkeskunnande och rektorsyrkets kunskapsbas

Rektorer har fått ett ökat erkännande. De framhålls som viktiga för elevers lärande och utveckling, lärares undervisning och lärande, skolors utveckling och kapacitet, och för varje elevs rätt till likvärdig utbildning, trygghet och välmående utan undantag. Stat och huvudmän tilldelar också rektorer en mängd olika uppgifter knutna till myndighetsutövning, ekonomi, personalfrågor, arbetsmiljö och extern samverkan. De förväntningar och krav som ställs på rektorer reser frågor om deras kunnande. Det är en sak att ställa krav på och att erkänna rektorers betydelse, och en annan sak att rusta dem för yrket.

Frågan om vad rektorer behöver kunna och göra i sin mångfacetterade yrkesutövning är högaktuell. Statsmakterna anger riktningen för rektorsutbildning och professionsprogram, svenska lärosäten anordnar utbildningar för skolledare, skolhuvudmän gör omfattande satsningar på rektorers yrkeskunnande och fackförbunden betonar vikten av att rektorsyrket förankras i kårens kunnande. Rektorers yrkeskunnande är en högaktuell fråga och särskilt som många rektorer upplever hög arbetsbörda som ibland leder tanken till omöjliga uppdrag präglade av motstridiga krav. Det faktum att flera intressenter investerar i rektorers yrkeskunnande motiverar en fördjupad diskussion med stöd i forskning. 

Rektorsprogrammets forskningskonferens 2024 belyser och problematiserar rektorers yrkeskunnande och rektorsyrket kunskapsbas. Vad behöver egentligen rektorer kunna och göra i sin yrkesutövning? Hur förhåller sig generellt yrkeskunnande till det faktum att rektorer verkar inom olika skolformer, i skilda kontexter som ställer olika lokala krav? I vilken utsträckning kan man tala om vetenskaplig grund för rektorsyrket, och vilken roll spelar rektorerna själva i utvecklingen av det egna yrkeskunnande och de krav som ställs på dem i yrkesutövningen?

 

Program Clarion Hotel Stockholm, 8 maj 09.00-16.30
 

08.15-09.00 Registrering och frukostfika
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98.
09.00-09.30 Välkommen till Rektorsprogrammets forskningskonferens
Pia Skott, utbildningschef för Rektorsutbildning samt universitetslektor och docent i pedagogik vid Stockholms universitet. 
Niclas Rönnström, docent i pedagogik, universitetslektor, Stockholms universitet.
09.30-10.30 Att leda för barns och elevers lärande – rektorers kunskapsbas och förmågor 
Jan Håkansson, professor i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna. 
10.30-10.45 Paus
10.45-11.45 Etiska och moraliska perspektiv på skolledares arbete
Åsa Söderström, fd. lektor vid Karlstad universitet. 
Anette Forssten Seiser, docent i pedagogiskt arbete, Karlstad universitet.
11.45-12.45 Lunch
12.45-13.45 Rektorers kunskapsbas idag och imorgon – vad behöver förstärkas eller förändras?
Helene Ärlestig, professor i utbildningsledarskap vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet. 
14.00-
15.00
Att framkalla, mobilisera och förändra – om förändringsledning som rektorers yrkeskunnande
Eva Amundsdotter, Fil. Dr., universitetslektor, Stockholms universitet.
15.00-15.30 Fika
15.30-16.00 Att bygga förtroendekapital – en viktig del i rektorers yrkeskunnande
Annika Hällsson, författare och fd. rektor.
16.00-16.30 Avslutning
Pia Skott och Niclas Rönnström avslutar dagen.