Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Grunder i företagsekonomi I, ledning och marknad

Företagsekonomi Ledning och Marknad (LOM) är en grundkurs inom ämnet företagsekonomi. Kunskaper i företagsekonomi (FEK) är alltid relevanta i dagens arbetsliv. Kursens övergripande syfte är att introducera och göra studenten förtrogen med grundläggande företagsekonomiska begrepp, modeller och teorier.

Kursen behandlar grundläggande begrepp, modeller och teorier inom företagsekonomins fyra delområden; management, marknadsföring, finansiering och redovisning.

Fokus ligger på ledningsperspektivet, dvs. hur ledningen för företag och organisationer kan använda företagsekonomiska verktyg för att styra sina organisationer med hänsyn tagen till de förutsättningar som råder på marknaden.

 • Kursupplägg

  Kursens arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).

  Undervisningsspråket är svenska.

  Undervisning

  Kursen genomförs i form av distanskurs och är helt nätbaserad. Undervisningsmaterial är tillgängligt på DSV:swebbaserade undervisningsplattform iLearn, i form av filminspelade föreläsningar, diskussioner och instruktioner samt i textuell form som presentationer.

  Materialet introducerar, beskriver och förklarar grundläggande begrepp, principer, regler och metoder inom ämnesområdet.

  Föreläsningsfilmerna ger vägledning inför inläsning av litteraturen.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment

  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:

  1. Sluttentamen (individuell skriftlig salstentamen)
  2. Dugga ORG I
  3. Dugga MF I
  4. Dugga RED
  5. Dugga FIN I

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. F är underkänt betyg.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Här hittar du inom kort kurslitteraturen för kursen.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se
  Kursansvar: Pontus Hedlin