Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Globala marknader

Det övergripande målet med kursen är att bibringa studenterna en översikt över hur handel samverkar med faktorer som geografi, politik, miljöresurser och teknologiska framsteg, och att ge studenterna begrepp och idéer för att analysera denna samverkan.

Denna kurs kommer att ge studenterna:

1) inblickar i hur dagens ekonomiska system har växt fram

2) en förståelse för och exempel på samverkan mellan handel, geografi, kultur, politik, och teknologiska framsteg

3) ekonomiska begrepp för att förstå handelsutbyte

4) kunskaper om enskilda marknader/geografiska kontaktytor.

Kursen är utformad för att bibringa studenterna idéer och begrepp vilka ger dem möjlighet att orientera sig i förhållande till handel och handelsutbyte, samt verktyg för att analysera och diskutera historiska och nutida skeenden relaterade till dessa områden.

Undervisningen består av föreläsningar (även gästföreläsningar) och seminarium. Under de senare kommer texter (i bred bemärkelse) att diskuteras, bland annat kommer nyhetsartiklar att användas i stor utsträckning. Studenter kommer att ombeds lämna in analyser och kommentarer, vilka därefter kommer att ligga till grund för diskussioner och även för betyg. Inför varje seminarium kommer studenterna att ges ett urval av texter och frågor att kommentera.
Betygssättningen kommer särskilt att utgå från i vilken mån som studenter kan tillämpa begrepp och idéer från litteraturen på ett korrekt och kritiskt sätt. Utöver detta, och i syfte att avgöra att studenterna har läst och förstått kurslitteraturen, kommer en kort, skriftlig tentamen att avsluta kursen.

 

 • Kursupplägg

  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS.
  Undervisningsspråk är engelska.

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras genom de olika utbildningsmomenten, samt genom en avslutande tentamen.
  Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska då undervisningsspråket är engelska.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. En individuell multipelvalstentamen.
  2. Två teambaserade essäer (1500 ord respektive 3000 ord).

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Tony Fang