Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Företagsfinansiering

Kursens övergripande syfte är att undersöka vilken relevans företagsfinansiella mål har för de praktiska beslut med vilka finansiella beslutsfattare konfronteras.

I kursen genomförs en tillämpad företagsvärdering där frågor om finansiell redovisning kopplas till olika aspekter av de finansiella marknaderna. Kursen fokuserar företagsfinansiella begrepp och teorier samt de analystekniker som används vid värdering av projekt och tillgångar.

De teman som behandlas är kapitalbudgetering och investeringsbeslut, analys av frågor så som hur man finansierar företagsinvesteringar (finansieringsbeslut), liksom hur stor del av ett företags vinst som ska delas ut till ägarna (utdelningsbeslut). Den avslutande delen av kursen behandlar olika modeller för företagsvärdering, exempelvis för diskontering av framtida kassaflöden och beräkning av kapitalkostnader.

Kursen ges på engelska.
Mer information om kursen finns att hitta på den engelska kurssidan