Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Företagsfinansiering

Kursens övergripande syfte är att undersöka vilken relevans företagsfinansiella mål har för de praktiska beslut med vilka finansiella beslutsfattare konfronteras.

I kursen genomförs en tillämpad företagsvärdering där frågor om finansiell redovisning kopplas till olika aspekter av de finansiella marknaderna.
Kursen fokuserar företagsfinansiella begrepp och teorier samt de analystekniker som används vid värdering av projekt och tillgångar. De teman som behandlas är kapitalbudgetering och investeringsbeslut, analys av frågor så som hur man finansierar företagsinvesteringar (finansieringsbeslut), liksom hur stor del av ett
företags vinst som ska delas ut till ägarna (utdelningsbeslut). Den avslutande delen av kursen behandlar olika modeller för företagsvärdering, exempelvis för diskontering av framtida kassaflöden och beräkning av kapitalkostnader.

Kursens övergripande syfte är att introducera den studerande till teorier och praktik inom företagsfinansiering.

 

 • Kursupplägg

  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS). Undervisningsspråk är engelska.

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Självstudier inbegriper: studier av litteratur, förberedelsearbete inför föreläsningar och seminarier, samt datorbaserade övningar. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska då undervisningsspråket är engelska.

   

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Individuellt avslutande examinationsmoment, tentamen.
  2. Individuell MCQ dugga.
  3. Seminarieserie.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Tor Brunzell