Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Forskningsmetoder i företagsekonomi och marknadsföring

Kursen behandlar företagsekonomiska forskningsansatser och undersökningsmetoder, litteraturstudier, tillämpning av teorier och begrepp, samt granskning av företagsekonomisk forskning inom marknadsföring.

Kursens läraktiviteter utgörs av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, akademiskt skrivande och enskilda studier. Föreläsningsserien adresserar frågor om och kring teman som problematisering, litteraturstudier, vetenskapsteori och metod, och akademiskt skrivande. Seminarierna ägnas åt att skriva om, diskutera och applicera dessa teman.

 • Kursupplägg

  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).
  Undervisningsspråk är svenska eller engelska.

  Undervisning

  Kursen kombinerar föreläsningar, seminarier och grupparbeten med en betydande andel självstudier.Kursen kombinerar föreläsningar, seminarier och grupparbeten med en betydande andel självstudier. Undervisningsspråket i de enskilda seminariegrupperna avgör på vilket språk, svenska eller engelska, inlämnings- och examinationsuppgifter ska skrivas.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat (poäng) från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till ett slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande tre viktade examinationsmoment:

  • Forskningsförslag: en hemtentamen skriven i par (omtentamen skrivs individuellt).
  • Artikelrecension: en individuell skriftlig hemtentamen.
  • Seminarienärvaro och parvis författad granskningsuppgift.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Hans Rämö