Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Portföljteori

Det övergripande syftet med kursen är att ge studenterna möjlighet att förstå balansgången mellan avkastning och risk inom portföljteori, samt att underlätta tillämpningen av standardtekniker för portföljval i verkliga livet. Samtidigt vägleds studenterna i kritiskt tänkande med avseende på de senaste framstegen inom portföljvalsprocesser.

Portföljteori handlar om hur finansiella tillgångar kan kombineras för att ge optimal avkastning i förhållande till risken. Kursen ger grundläggande kunskaper om portföljförvaltning som är relevanta för exempelvis banker, försäkringsbolag och pensionsfonder. Kursen tar upp såväl teoretiska prissättningsmodeller för
finansiella tillgångar (CAPM, APT) som metoder för att utvärdera resultaten av portföljförvaltning.
Kursen behandlar följande områden: effektiva portföljer, Markowitz modell, diversifiering, modellen för prissättning av kapitaltillgångar (CAPM), arbitrage-prissättningsteori (APT), säkerhetsanalys.

 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).
  Undervisningsspråk är engelska. Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska då undervisningsspråket är engelska.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Grupparbete.
  2. Individuellt seminarieprojekt.
  3. Individuell slutexamination.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.
  En kurs omfattar 100 kurspoäng. För att erhålla ett godkänt slutbetyg krävs minst eller fler än 50

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se
  Kursansvar: Ai Jun Hou