Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ledning av mänskliga resurser

Management av humana resurser är väsentligt och komplext i alla organisationer och det handlar om kontroll av t.ex. människors karaktär och beteend.

Kontroll är helt enkelt nödvändigt för att organisationen ska kunna nå sina mål – så kallad intern effektivitet. Det tillkommer att organisationer måste förhandla om sina mål med omgivningen – extern effektivitet. Den här kursen fokuserar på intern effektivitet och frågan om hur organisationer får människor i organisationen att följa, till och med sträva efter, organisatoriska mål. Kursen har kontroll som utgångspunkt (grundläggande kunskaper) för att undersöka hur nya generationer av människor sätter press på nuvarande kontrollsystem och fokus för kursen är hur, vad man då kan kalla för, den ”gamla” arbetsetiken utmanas av en ny arbetsetik. I huvudsak är argumentet i kursen att den nya arbetsetiken grundar sig i konsumtionssamhället och är till sin karaktär estetisk – vilket för med sig att arbetsetiken för nya generationer av arbetare i huvudsak är estetisk.

Två centrala områden behandlas på kursen:

 • Vilken påverkan har den konsumtionsdrivna – estetiska – arbetsetiken på de sätt som organisationer kan kontrollera människor?
 • Hur påverkar den konsumtionsdrivna – estetiska – arbetsetiken individuellt eller organisatoriskt ansvarstagande?


Kursen har två huvudsakliga teman: organisatoriska program för kontroll av mänsklig karaktär och beteende, och  estetiseringen av samhället, organisationer och individer.

Under kursen kommer studenterna att introduceras till de två områdena som ett relativt outforskat problem, som har stort inflytande både inne i men också utanför arbetsplatser. För att utveckla och stimulera studenternas förmåga att diskutera och argumentera genomförs grupparbeten med avsikt att skapa vetenskapligt informerade men essay-liknande texter. Det här tvingar studenterna att skriva i ett – för dom – ovant format. Studenterna kommer också att arbeta med en individuell essayliknande examen där de ska öva sin förmåga att kritiskt reflektera kring kursens två huvudteman. Den individuella examinationen är en hemtentamen.

 • Kursupplägg

   

   

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS.
  Undervisningsspråk är engelska.
  Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska.

  Examination

  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Individuell hemtentamen.
  2. Gruppuppgift (debattartikel)

  För att få godkänt betyg på kursen ska studenten examineras på samtliga lärandemål och behöver därmed delta i samtliga examinationsmoment.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Tommy Jensen