Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Avancerade forskningsmetoder i redovisning samt verksamhetsutveckling och styrning

Kursen syftar till att förbereda studenten inför uppsatsskrivande på masternivå.

Målet är att studenten efter genomgången kurs skall vara väl förtrogen med olika, såväl kvantitativa som kvalitativa, metoder för att genomföra empiriskt baserade vetenskapliga undersökningar inom samhällsvetenskap. I kursen demonstreras hur vetenskaplig metodik kan väljas och utföras utifrån olika forskningsfrågor. Mot bakgrund av detta ska studenten själv kunna utforma och utföra en undersökning utifrån en vald frågeställning.

Kursen behandlar följande huvudområden:

 • Vetenskaplig problemformulering
 • Metodval och upplägg av undersökning
 • Insamling av empiriska data
 • Teoribaserad analys
 • Vetenskapligt skrivande
 • Granskning av vetenskapliga undersökningar

Kursen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, presentationer och diskussioner av eget arbete samt kritisk granskning och diskussion av andra gruppers arbete. Studenten ges under seminariearbetet möjlighet att fördjupa sig i forskningsmetodik med olika kunskapsteoretiska och metodmässiga inriktningar.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka, motsvarande 1,5 ECTS).
  Undervisningsspråk är engelska för samtliga moment i kursen.

  Examination

  Examination av kursen utförs kontinuerligt under kursens gång genom dess olika aktiviteter. Varje examinationsmoment är vägt utifrån sin betydelse och arbetsinsats för kursen som helhet. De olika examinationsmomentens resultat vägs och summeras till en totalpoäng som ger kursens betyg.

  Examinationsmoment
  Viktning av examinationsmoment och deras koppling till ovanstående lärandemål:
  1. Individuella uppgifter och gruppuppgifter.
  2. Kamratbedömning av uppgifter.
  3. Närvaro och deltagande.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Olga Golubeva