Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik

Kursen innehåller en introduktion till begreppen kunskap och vetenskap. Tonvikten ligger på kritisk argumentation, metoder för hypotesprövning, förklaringar, tolkning och förståelse, med andra ord det som utmärker en akademisk kunskapssyn. Skillnaden mellan "tyckande" och kunskap betonas, liksom värdet av empiriska material som utgångspunkt för slutsatser.

Lärarstudenterna, som i sin framtida yrkesutövning både skall kunna själva samla in empiriskt material kring sin gärning och kunna förmedla kunskap om olika vetenskaper, orienteras om en bredd av vetenskapliga metoder. Kursen behandlar även grunderna i forskningsetik.

 • Kursupplägg

  HT–23

  Lärare under period 1 A: Björn Brunnander

  Lärare under period 1 B: Mikael Janvid

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Föreläsningar
  Föreläsningarna är till för att underlätta din inlärning och förståelse för de frågor kursen behandlar. Deltagande i föreläsningarna är frivilligt, men rekommenderas starkt! Föreläsningarna anknyter till den litteratur som ingår i kursen, men utgör inte en systematisk genomgång av innehållet i denna. Litteraturen förutsätts du läsa in på egen hand. Ditt utbyte av föreläsningarna ökar om du förbereder dig genom att läsa den litteratur de anknyter till. Av schemat framgår vilken litteratur som är lämplig att läsa inför respektive föreläsning. En del av de dokument som läggs på dokumentkameran samt de Power Point-presentationer som visas under föreläsningarna kommer läggas ut på Athena. Dessa presentationer täcker dock långt ifrån allt som tas upp på föreläsningarna och ersätter därför inte dessa.

  Seminarier
  Deltagande i seminarierna är frivilligt, men rekommenderas starkt! Samtliga seminarietillfällen skall förberedas individuellt. Uppgifterna till seminarierna hittar du i kompendiet. Aktivt deltagande genom förberedelseuppgifter och medverkan i seminariediskussioner ökar ditt utbyte av kursen och gör att du är bättre förberedd för den avslutande tentamen.

  Examination

  Kursen examineras genom salskrivning.

  Betygsättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Otillräckligt
  F = Helt otillräckligt.

  Betygskriterier meddelas vid kursstart.

  För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E. Den som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.

  Student som fått betyget Fx kan efter överenskommelse med bedömande lärare inkomma med kompletteringsuppgift inom en vecka.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Lars-Göran Johansson: Introduktion till vetenskapsteorin 4:e upplagan (Thales).

  Ytterligare arbetsmaterial distribueras via Athena.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Vår administratör Kersti Bergqvist nås på adressen info@philosophy.su.se. Kontakta henne rörande frågor om t.ex. registrering, tentamensanmälan etc. Det är också till denna e-postadress ni som har intyg om rätt till stöd och anpassning från studentavdelningen ska skicka era intyg. På så sätt når ni Björn Brunnander som är institutionens kontaktperson.

  För frågor om ditt specifika kurstillfälle kontakta din föreläsare:

  Hösten 2023 kommer Björn Brunnander bjorn.brunnander@philosophy att vara föreläsare på förskollärarprogrammet.

  Mikael Janvid (mikael.janvid@philosophy.su.se) kommer att vara föreläsare på grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem.

  Kursansvarig studierektor
  Björn Brunnander

  bjorn.brunnander@philosophy.su.se