Stockholms universitet

Filosofi

Filosofins frågor om hur vi bör leva, vad vi kan veta och vilken vår plats i universum är, ställdes för mer än 2000 år sedan. Filosofer i vår tid angriper dem på nya sätt och försöker ge nya svar. På Filosofiska institutionen har du chans att delta i denna diskussion. Det är personligt berikande och ger dig verktyg som du har nytta av hela livet.

Ämnesbeskrivning

Filosofi består av praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Båda ämnena är teoretiska och hänger nära samman med varandra, men handlar delvis om skilda frågor. Inom praktisk filosofi studeras grundläggande frågor som rör människans praktik och handlingar. Av särskilt intresse är begrepp som rationalitet, normer och värderingar. Hur bör vi leva? Har vi en fri vilja? Vad är ett rationellt beslut? Kan normer och värderingar vara sanna eller är de endast uttryck för känslor och attityder? Centrala forskningsområden inom praktisk filosofi är bland andra beslutsteori, moralfilosofi och politisk filosofi.

Inom teoretisk filosofi studeras grundläggande frågor om tillvarons beskaffenhet och om villkoren för vår kunskap om den. Begrepp som sanning, existens och mening är av särskilt intresse. Hur förhåller sig medvetandet till hjärnan? Finns det en verklighet som är oberoende av oss och kan vi i så fall veta något om den? Vad kännetecknar en vetenskaplig förklaring? Vad gör en slutledning giltig? Centrala forskningsområden inom teoretisk filosofi är bland andra kunskapsteori, språkfilosofi, vetenskapsteori och logik.

Arbetsmarknad och karriär

Studier i filosofi tränar upp din analytiska förmåga, vilket du har nytta av i många yrken. Många kombinerar sina studier i filosofi med andra ämnen och arbetar sedan inom tekniska och naturvetenskapliga områden eller inom humanistisk och samhällsvetenskaplig sektor.

Vi har talat med några tidigare studenter på institutionen och bett dem berätta om sina nuvarande yrken och om vilken användning de har av sina filosofikunskaper.

Läs våra alumn-intervjuer här

Utbildningar inom ämnet

Examen

För att få en kandidatexamen i filosofi kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Forskningsmiljön i filosofi är nationellt ledande och på flera områden internationellt framstående. Det gäller forskning i både teoretisk och praktisk filosofi. Sedan 2007 är filosofi rankat som ett av Stockholms universitets ledande forskningsområden.

Våra forskare publicerar frekvent sina resultat i internationella tidskrifter. Många av våra forskare är aktiva utomlands i form av kortare eller längre utlandsvistelser, gästföreläsningar och konferensdeltagande. Vidare har vi, bland annat genom vårt kollokvium och våra forskningsseminarier, regelbundna besök från framstående internationella forskare.

Det finns tre forskningscentra vid institutionen: Centrum för logik, språkfilosofi, och medvetandefilosofi, Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, samt Stockholms centrum för krigs- och fredsetik. Institutionens medarbetare har flera olika pågående forskningsprojekt, och även ett stort forskningsprogram, ”Kunskapsresistens: Orsaker, konsekvenser och motmedel”, som är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.