Stockholms universitet logo, länk till startsida

Kulturarvsstudier

Kulturarvsstudier är ett brett fält som ger kunskap om vårt gemensamma materiella och immateriella kulturarv. Med hjälp av kritiska teorier och praktiska övningar får du studera ett föränderligt och internationellt kulturarvsområde utifrån politiska, rättsliga och samhälleliga perspektiv. Kulturarv är ett av Stockholms universitets profilområden.

Circle i arbete med graffitimålningen Fascinate (1989) av Circle och Weird.
Circle i arbete med graffitimålningen Fascinate (1989) av Circle och Weird. Foto: Patrik Malbeck/Circle. Copyright: Patrik Malbeck/Circle. Licens: CC BY-NC-ND

Ämnesbeskrivning

Kulturarvsstudier behandlar begreppet kulturarv samt kulturarvsområdets idéhistoriska framväxt, organisation, verksamhet och samhällsroll i ett historiskt och samtida perspektiv. Utifrån aktuell internationell forskning samt politiska och rättsliga styrmedel studeras utvecklingen av kulturarvsfrågorna med tyngdpunkt på svenska förhållanden.

Här behandlas lagar och förordningar som reglerar kulturarvets säkerställande, skydd och vård. Här uppmärksammas den aktuella kulturarvsforskningens metoddiskussion, teoribildning och historiesyn, samt diskuteras principiella och metodiska problem i arbete med att dokumentera, tolka, vårda och bruka kulturarv av olika slag.

Utbildningen bygger på samverkan mellan disciplinerna arkeologi, etnologi, historia, konstvetenskap, kulturgeografi och nordiska språk samt praktiskt verksamma specialister.

Du studerar kulturarvsområdets och kulturmiljövårdens verksamheter och samhällsroller samt staters och regioners betydelse och uppdrag för identifiering, skydd och vård av fornlämningar, landskap, parker och bebyggelse bland annat genom nationell och internationell lagstiftning. Därigenom får du insikter i vilka möjligheter kulturmiljövården har att tolka, bevara, vårda och tillgängliggöra kulturhistoriskt värdefulla miljöer och landskap. Andra centrala teman är kulturarvets funktion i en global, nationell och lokal kontext och dess roll vid krig, katastrofer och konflikter samt vid internationell handel med kulturföremål.

Arbetsmarknad och karriär

Utbildningen förbereder för arbeten inom kulturarvsområdets myndigheter och organisationer som länsstyrelser, museer och kommuner samt konsultföretag och motsvarande aktörer som hanterar kulturarvsfrågor.

Möt några av våra tidigare studenter

Utbildningar inom ämnet

Examen

Forskning inom ämnet

Kulturarvsstudier är ett tvärvetenskapligt och internationellt växande forskningsfält som studerar hur det förflutna används, värderas och institutionaliseras i samtiden.

Frågorna har en uppenbar aktualitet och samhällsrelevans eftersom användningen av det förflutna i termer av kulturarv både medvetet och omedvetet motiverar, legitimerar och begripliggör identitetsformeringar på såväl lokal, nationell som internationell nivå.

Ett starkt tema i forskningen är hur kulturarv utgör en politisk, social, ekonomisk och kulturell resurs, både i samtiden och i ett historiskt perspektiv.

Läs mer om vår forskning