Stockholms universitet

Idéhistoria

Vill du få en djupare förståelse för hur vi människor har uppfattat oss själva och världen genom historien? När du läser idéhistoria får du studera hur synen på världens uppbyggnad, kunskapens gränser och människans uppgift har förändrats under tidernas lopp.

Ämnesbeskrivning

Du får insikt i hur människors tankar om liv och död, rätt och fel, tidens gång, vetenskap och religion, kropp och själ, manligt och kvinnligt, natur och kultur, och politik och samhälle kan spåras i långa och ibland motstridiga idétraditioner. Men också, och lika viktigt, hur dessa tankar har påverkats av omständigheter, samhällsförhållanden och debatter i specifika historiska sammanhang.

Att studera idéhistoria ger dig historiska perspektiv på vår tids mest brännande diskussioner och dominerande världsbilder. Det ger dig även viktiga verktyg för att analysera samtiden – och reflektera över framtiden. 

Arbetsmarknad och karriär

Studenter som har läst idéhistoria arbetar inom en rad olika områden. De kan arbeta som journalister och skribenter, på förlag eller bibliotek, på muséer och arkiv, och inom andra delar av kultur- och mediesektorn. De kan arbeta i den ideella sektorn, med utbildning och folkbildning, och på statliga myndigheter och departement. Ämnets bildningskaraktär gör det också användbart som breddningsämne för dig som är exempelvis medicinare, naturvetare eller teknolog.

Möt några av våra tidigare studenter

Utbildningar inom ämnet

  • Utbildning på forskarnivå

    Utbildningen omfattar fyra års studier på heltid, men kan kombineras med institutionstjänstgöring och förlängs då med ett femte år. Utbildningen består av författandet av en avhandling (180 hp) och av kurser på forskarnivå (60 hp).

    Läs mer om vår forskarutbildning

Examen

För att få en kandidatexamen i idéhistoria kan du antingen läsa fristående kurser eller Kulturvetarprogrammet, 180 hp, som ges vid Historiska institutionen, med idéhistoria som huvudområde.

För att få en masterexamen i idéhistoria läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet – Program på avancerad nivå.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Idéhistoriker försöker förstå hur folk tänkt genom tiderna och i olika sammanhang. Det innebär att filosofi, vetenskap och politik spelar stor roll, men också hur till exempel medier utvecklats för att sprida idéerna. Undersökningarna spänner över vida fält, från introduktionen av ny teknologi till psykiatrihistoria och miljöhumaniora.

Läs mer om vår forskning

  • Kontakt

    Studievägledare
    Idéhistoria