Stockholms universitet

Litteraturvetenskap

Gillar du att läsa och är intresserad av hur litteraturen har förändrats genom historien, från äldre tiders muntliga diktning fram till dagens digitala textvärldar? Funderar du på vad litteratur egentligen är? Vill du bli expert på att analysera och tolka texter? Då är litteraturvetenskap ett ämne som passar dig!

Ämnesbeskrivning

I alla tider och i alla kulturer har människor berättat historier och framfört sånger och dikter, aktiviteter som har lett fram till den skrivna text som vi känner igen som litteratur. Men vad är egentligen litteratur? Hur ser den ut och hur är den skriven? Och vem bestämmer vad som är litteratur? Det är frågor som litteraturvetenskapen intresserar sig för.

Som litteraturvetare får du studera dikter, noveller, romaner och pjäser i deras historiska, samhälleliga och formmässiga sammanhang. Du får läsa och diskutera såväl kända klassiker som nyare litteratur och samtidigt fördjupa dig i allt från berättarteknikens ABC till ekokritiska och intermediala perspektiv. Du får lyssna på lärorika storförläsningar, du får öva dig i att argumentera på seminarierna och du får träna på att skriva recensioner och vetenskapliga texter.

Under dina studier i litteraturvetenskap kommer du att utveckla en litteraturhistorisk kompetens och tränas i kritiskt tänkande. Om du tar en examen i litteraturvetenskap får du dessutom ett kvitto på att du har en gedigen humanistisk och vetenskaplig skolning.

Vi erbjuder en rad olika kurser, från grundkursen litteraturvetenskap i och en rad fristående kurser på kvällstid och på distans upp till masterprogrammet i litteraturvetenskap.

Arbetsmarknad och karriär

Tidigare studenter arbetar ofta i yrken där höga krav ställs på läsförståelse, skrivfärdighet, språkkänsla och vetenskapliga förhållningssätt. En del arbetar inom förlagsbranschen som förläggare, redaktörer och språkgranskare. Andra jobbar som kulturjournalister och syns i tidningar, på radio och teve och på nätet.

Många litteraturvetare återfinns i statliga och kommunala verksamheter som kultursekreterare och informatörer. Lärare och bibliotekarier är två andra yrkesgrupper där en litteraturvetenskaplig utbildning av tradition spelar en framträdande roll.

Många författare och översättare har studier i ämnet som akademisk merit. 

Utbildningar inom ämnet

  • Utbildning på forskarnivå

    Utlysningar till forskarutbildningen i litteraturvetenskap sker oftast i samband med övriga ansökningar till universitetet (15 mars och 15 september), men inte varje termin eller år. Håll utkik på universitetets hemsida och ta gärna kontakt med institutionen om du är intresserad.

    Mer om forskarutbildningen

Examen

För att få en kandidatexamen i litteraturvetenskap kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en masterexamen i litteraturvetenskap läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Litteraturvetenskapen vid Stockholms universitet är känd för sin teoretiska profil och estetiska och litteraturteoretiska frågor är väsentliga för vår forskning oavsett område. Främst studeras svensk och skandinavisk litteratur, men många arbetar också med litteratur från andra språkområden, som de engelska, franska, tyska och spanska.

Våra forskare arbetar inom flera teoretiska områden där samarbeten mellan institutionens ämnesområden är etablerade, som medieteori, kritisk teori och genusteori. Vi har också landets enda professur i barnlitteratur och barn- och ungdomslitteratur är ett prioriterat forskningsområde.

Flera forskare vid institutionen ägnar sig åt litteratur före 1800. Både äldretextseminariet och tvärområdet Portal 1700 ingår i detta fokus på den förmoderna och tidigmoderna litteraturen.

Inom institutionen finns ett starkt intresse för modernismens och 1900-talets litteratur, och för områden som intermedialitet i olika former, alltså litteraturens samverkan med bild, film, dans och musik.

Mer om vår forskning

  • Kontakt

    Studievägledare Litteraturvetenskap och Lärarutbildningen, Teatervetenskap
    Studierektor Litteraturvetenskap