Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Praktisk filosofi I - filosofi, ekonomi och politik

Den här kursen utgör första terminen av kandidatprogrammet i filosofi, ekonomi och politik. Programmet syftar till att ge dig en god grund för att analysera grundläggande samhällsproblem. Många av dessa problem har både normativa, ekonomiska och politiska aspekter. De normativa aspekterna står i centrum under den första terminen.

Kursens syfte är att ge dig en god grund för att beskriva och analysera normativa problem. Kursen består av fem delkurser och inleds med ett upprop och en introduktionsföreläsning.

 • Kursupplägg

  Praktisk filosofi I - filosofi, ekonomi och politik består av 5 delkurser à 6 hp.

  Obligatoriskt upprop

  Måndagen den 29 augusti kl 9-10. Ordinarie antagna.

  Måndagen den 29 augusti kl 11-12. Reserver. 

  Antagna studenter som har deltagit på uppropen registreras på programmet och kurstillfället (campusregistrering).

  Delkurser

  Delkurs 1: Inledning till argumentation, semantik och logik

  Lärare: Katharina Berndt Rasmussen 

  Den första delkursen har som syfte att förmedla för utbildningen grundläggande analytiska kunskaper och färdigheter. Delkursen består av en serie föreläsningar och praktiska övningar som introducerar centrala begrepp och problem inom argumentationsanalys, semantik och logik. Exempel på centrala begrepp är sanning, giltighet och rationalitet. Exempel på centrala problem är rekonstruktion och värdering av argument. Examination för hela delkursen utgörs av en skriftlig tentamen.

  Delkurs 2: Normativ etik

  Lärare: Krister Bykvist 

  Den andra delkursen fokuserar på normativa frågor av grundläggande karaktär för oss människor. Exempel: Hur bör man leva? Hur bör man handla? Vad skiljer de handlingar som bör utföras från de handlingar som inte bör utföras? Delkursen består av en serie föreläsningar och seminarier som analyserar denna typ av frågor samtidigt som centrala normativa teorier introduceras. Ett exempel på sådana normativa teorier är utilitarismen. Examination för hela delkursen utgörs av en skriftlig tentamen.

  Delkurs 3: Politisk filosofi

  Lärare: Niklas Möller (huvudlärare) med gästlärare, Erik Angner, Isaac Taylor, Torbjörn Tännsjö & Katharina Berndt Rasmussen

  Den tredje delkursen fokuserar på normativa frågor av samhällelig karaktär. Exempel: Hur bör det som kan fördelas i ett samhälle fördelas? Kan en ojämlik fördelning rättfärdigas? Vem bör bestämma vad i ett samhälle? Är individens frihet okränkbar? Delkursen består av en serie föreläsningar och seminarier som analyserar denna typ av frågor samtidigt som centrala politiska teorier introduceras. Exempel på sådana teorier är liberalism, libertarianism och marxism. Examination för hela delkursen utgörs av en skriftlig tentamen. Undervisningsspråk: engelska

  Delkurs 4: Metaetik

  Lärare: Jonas Olson

  Den fjärde delkurs behandlar normer och värderingar utifrån ett annat och mer grundläggande perspektiv än de två tidigare delkurserna. Istället för frågor om vad som gör en handling eller politik rätt eller fel reser metaetiken frågor om den semantiska, metafysiska och epistemiska grunden för normativa och värdemässiga uppfattningar. Delkursen består av en serie föreläsningar och seminarier som introducerar och analyserar centrala frågor och positioner i metaetik. Exempel på sådana frågor: Kan en moralisk värdering vara objektivt sann? Kan oenigheter i normativa frågor lösas på ett rationellt sätt? Är moraliska värderingar endast uttryck för känslor och attityder? Exempel på positioner inom metaetik: Naturalism, Emotivism och Värdeobjektivism. Examination för hela delkursen utgörs av en skriftlig tentamen.

  Delkurs 5: Ekonomins och samhällsvetenskapens filosofi

  Lärare: Erik Angner

  Den femte delkursen består av en serie föreläsningar och gruppseminarier som introducerar och analyserar centrala begrepp och problem inom ekonomins och samhällsvetenskapens filosofi. Exempel på begrepp som analyseras är välfärd, rationalitet och kollektiva val. Problem som analyseras är t.ex. förhållandet mellan preferenser, välfärd, och värde, samt grundläggande frågor om välfärdens natur och mätning av välfärd. Examination för hela delkursen utgörs av en skriftlig tentamen.

  Undervisning

  Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examination

  a) Kursen examineras genom salskrivningar. En salskrivning per delkurs förutom för delkursen i normativ etik som består av en dugga och en salskrivning. Godkänt betyg på denna dugga krävs för att skriva salskrivningen. För mer detaljerad information om examinationen hänvisas till kursbeskrivningen.

  b) Betygsättningen sker enligt en sjugradig betygsskala:
  A=Utmärkt
  B=Mycket bra
  C=Bra
  D=Tillfredsställande
  E=Tillräckligt
  Fx=Otillräckligt
  F=Helt otillräckligt.

  c) De skriftliga betygskriterierna

  Delkurs 1: Inledning till argumentation, semantik och logik

  Delkurs 2: Normativ etik (47 Kb)

  Delkurs 3: Politisk filosofi (45 Kb)

  Delkurs 4: Metaetik (48 Kb)

  Delkurs 5: Ekonomins och samhällsvetenskapens filosofi (47 Kb)

  d) För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga prov. Slutbetyget på hela kursen bestäms genom att bokstavsbetygen A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också väger in det antal poäng som respektive delkurs utgör av hela kursens poängtal. Betyget på hela kursen sätts således genom ett viktat genomsnitt av delkurserna. Gängse avrundningsregler tillämpas.

  e) För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfälle finnas under aktuell termin. Minst ett examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas. Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg. Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få en annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.

  f) Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Obligatoriskt upprop

  Måndagen den 29 augusti kl 9-10. Ordinarie antagna.

  Måndagen den 29 augusti kl 11-12. Reserver. 

  Antagna studenter som har deltagit på uppropen registreras på programmet och kurstillfället (campusregistrering).

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Delkurs 1: Inledning till argumentation, semantik och logik

  R. Feldman: Reason and Argument (välj gärna Pearson New International Edition)
  Kompletterande litteratur i urval av läraren

  Delkurs 2: Normativ etik

  Krister Bykvist: Utilitarianism, A Guide for the Perplexed.
  Kompletterande litteratur i urval av läraren

  Delkurs 3: Politisk filosofi

  W. Kymlicka: Contemporary Political Philosophy, An Introduction, second edition
  Kompletterande litteratur i urval av läraren

  Delkurs 4: Metaetik

  Nils Franzén, Victor Moberger & Olle Risberg: Grundbok i metaetik

  Delkurs 5: Ekonomins och samhällsvetenskapens filosofi

  Julian Reiss: Philosophy of Economics, A Contemporary Introduction.
  Kompletterande litteratur i urval av läraren

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Programansvarig Erik Angner

  Erik.Angner@philosophy.su.se

  Studievägledare Sama Agahi

  sama.agahi@philosophy.su.se

  Studierektor Åsa Burman
  asa.burman@philosophy.su.se