Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Logik i datavetenskap och artificiell intelligens

Detta är en kurs som går igenom ett urval teman som innehåller betydelsefulla tillämpningar av logik till data- och informationsvetenskaper och artificiell intelligens.

Registrering
I god tid före kursstart skickas mail ut till alla antagna studenter, med information och instruktioner. Antagna studenter förväntas registrera sig själva (webbregistrering).

Vi behandlar klassisk första ordningens språk och logik för kunskapsrepresentation och automatisk teorembevisning baserad på första ordningens resolution med unifiering; Logikprogrammering och Prolog; Logiska metoder för programverifiering, till Floyd-Hoare logik för bevis av partiell korrekthet hos datorprogram, samt till metoder för att bevisa att datorprogram terminerar och är fullständigt korrekta; Dynamisk satslogik för program (PDL); Tidslogiker i datavetenskap. Användning av tidslogiker för linjär tid och för förgrenande tid för formell specifikation av egenskaper hos transisitionssystem, och av beräkningar i desamma. Modellprövning och formell verifikation av reaktiva och parallella system.

 • Kursupplägg

  Undervisning
  Lärare: Valentin Goranko

  Assistent: John Lindqvist

  Undervisningsspråk: engelska

  OBS! Kursen löper över hela terminen på kvartsfart.

  Undervisningen består av föreläsningar och övningar. Närvaro på 70% av undervisningstillfällena är obligatorisk. Kurskrav (obligatorier): inlämning av 3 skriftliga hemuppgifter under kursens gång, inom de tidsbegränsningar som specificeras vid kurstillfällets början, är obligatoriska inslag i kursen. Undervisningen sker på det språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Närvarokrav
  Vid kursstart meddelar läraren ifall kravet på minst 70% närvaro på denna kurs (se kursplanen) är i kraft eller ifall det upphävs.

  Examination

  a) Examinationsformer
  Kursen examineras genom 3 skriftliga inlämningsuppgifter och en salstentamen. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna. För mer detaljerad information om examinationen hänvisas till kursbeskrivningen, som finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  b) Betygsskala
  Betygsättningen sker enligt en sjugradig betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx= Otillräckligt
  F = Helt otillräckligt

  c) Betygskriterier
  De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier är bindande.

  d) Slutbetyg
  För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter, samt fullgjord närvaro. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift. Fullgörandet av de skriftliga inlämningsuppgifterna är en förutsättning för att få delta på salskrivningen.

  e) Underkännande
  För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår som kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle.
  Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få en annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
  Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.

  f) Kompletteringsuppgifter
  Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg på de skriftliga inlämningsuppgifterna kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska lämnas in inom det tidsintervall som anges av examinator vid kursstart, efter att kompletteringsbehov har meddelats av densamme. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E. Vid godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär - mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade resonemang - används betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Valentin Goranko: Logic as a Tool (Wiley & Sons 2016)
  David Harel, Dexter Kozen & Jerzy Tiuryn: Dynamic Logic (MIT Press 2000)
  Michael Huth & Mark Ryan: Logic in Computer Science (Cambridge University Press, 2nd ed. 2004)
  Stephane Demri, Valentin Goranko & Martin Lange: Temporal Logics in Computer Science (Cambridge University Press 2016)

  Kompletterande litteratur i urval av läraren.

 • Kontakt

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se

  Studierektor Mattias Högsttröm

  mattias.hogstrom@philosophy.su.se