Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Språkfilosofi II

Kursen bygger vidare på Språkfilosofi I. Teman som presenteras på Språkfilosofi I fördjupas, och språkfilosofiska problem, teman och teorier som inte fick plats på Språkfilosofi I introduceras och diskuteras. Efter att ha följt denna kurs har du goda förutsättningar att ta del av den mest centrala samtida språkfilosofiska forskningen.

Föreläsningarna på kursen handlar om kvantifikation, syntaktisk teori, semantiska paradoxer och sanningspredikatet, konversation och diskurs, språkpragmatik, språklig vaghet, övertygelsetillskrivningar och dessas sanningsvillkor, samt regelföljandeproblemet. Varje kurstillfälle inrymmer också ett fördjupningsområde som upptar 2-4 föreläsningar, och som varierar från termin till termin.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Lärare: Anders Schoubye

  Undervisningsspråk: engelska

  Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar, men vissa inslag av gruppdiskussioner i samband med föreläsningarna kan förekomma. Närvaro på minst 70% av lektionstillfällena är obligatorisk. Undervisningen sker på det språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, som finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Information om kursens anpassning till gällande rekommendationer för att minska spridning av Corona-viruset

  All undervisning kommer att genomföras online, på Zoom. Tentan kommer att skrivas i ett verktyg för digitala hemtentor.

  Närvarokrav
  Vid kursstart meddelar läraren ifall kravet på minst 70% närvaro på denna kurs (se kursplanen) är i kraft eller ifall det upphävs.

  Examination

  a) Examinationsformer
  Kursen examineras genom inlämningsuppgifter under kursens gång, samt en hemuppsats om 8-10 sidor. Inlämningsuppgifterna och hemuppsatsen är alla examinationsuppgifter. Antalet inlämningsuppgifter bestäms av kursbeskrivningen för det aktuella kurstillfället. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna. Vid kurstillfällen som ges på engelska sker examination på svenska eller engelska.
  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, som finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  b) Betygsskala
  Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx= Otillräckligt
  F = Helt otillräckligt

  c) Betygskriterier
  De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier är bindande.

  d) Slutbetyg
  För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter, samt fullgjord närvaro.
  Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.
  Examinationsuppgifter som inte lämnas in i tid bedöms ej.

  e) Underkännande
  För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår som kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle.
  Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få en annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställande om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
  Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.

  f) Kompletteringsuppgifter
  Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg på inlämningsuppgift kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska lämnas in inom det tidsintervall som anges i kursbeskrivningen, efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator.
  Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E. Vid godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär - mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade resonemang - används betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  The readings for this course consist of a list of articles, selected by the instructor, and made available on the course’s Athena-page.

 • Kontakt

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se

  Studierektor Mattias Högström

  mattias.hogstrom@philosophy.su.se