Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Inledning till vetenskapsfilosofi

Kursen behandlar ett urval grundläggande vetenskapsfilosofiska problem och teorier, och ger ett historiskt perspektiv på dessa. Den vänder sig till alla som önskar en bred filosofisk orientering i de mest betydande idéerna om hur vetenskapen fungerar.

Frågor som berörs är bland andra: Vad skiljer vetenskapliga från icke-vetenskapliga praktiker? Finns det en principiell skillnad mellan natur- och humanvetenskaper? Tillämpas olika sorters förklaringar inom olika vetenskapliga fält? Hur är vetenskapliga teorier relaterade till det vi kan observera? Hur och till vilken grad är vetenskapen objektiv? Kan vi förvänta oss att våra bästa vetenskapliga teorier är sanna?

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, som finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
  Undervisningen sker på det språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen.

  Examination

  a) Kursen examineras genom salstentamen.
  Vid kurstillfällen som ges på engelska sker examination på svenska eller engelska.
  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
  b) Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx= Otillräckligt
  F = Helt otillräckligt
  c) De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier är bindande.
  d) För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på salstentamen.
  e) För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen erbjudas. Den termin kurstillfälle saknas ska minst ett examinationstillfälle erbjudas.
  Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
  Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
  f) Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Johannes Persson &Nils-Eric Sahlin: Vetenskapsteori för sanningssökare (Fri tanke förlag 2013)

 • Kontakt

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se