Inledning till vetenskapsfilosofi, 7,5 hp

Om utbildningen

Vetenskap är ett fenomen som är viktigt på en mängd sätt, men mest centralt är kanske att den oavlåtligen producerar ny kunskap, om företeelser som vi annars inte kunde veta något om. Kursen behandlar frågor av metafysisk och epistemologisk karaktär som modern vetenskap ställer oss inför. Till problemen som tas upp och diskuteras under kursen hör: Vad är en vetenskaplig förklaring? Vad är en naturlag? Hur får vetenskapliga teorier stöd från sinneserfarenhet? Finns det svårigheter med föreställningen att vetenskap utvecklas och gör framsteg? Vad innebär den objektivitet som man ofta föreställer sig att vetenskap kännetecknas av? Vad innebär ett orsakssamband?

Svar på frågor av dessa slag som har utvecklats under de senaste seklerna presenteras och diskuteras kritiskt.

Om ämnet: Filosofi

Filosofi

Filosofi består av praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Båda ämnena är teoretiska och hänger nära samman med varandra, men handlar delvis om skilda frågor.

Inom praktisk filosofi studeras grundläggande frågor som rör människans praktik och handlingar. Av särskilt intresse är begrepp som rationalitet, normer och värderingar. Hur bör vi leva? Har vi en fri vilja? Vad är ett rationellt beslut? Kan normer och värderingar vara sanna eller är de endast uttryck för känslor och attityder? Centrala forskningsområden inom praktisk filosofi är bland andra beslutsteori, moralfilosofi och politisk filosofi.

Inom teoretisk filosofi studeras grundläggande frågor om tillvarons beskaffenhet och om villkoren för vår kunskap om den. Begrepp som sanning, existens och mening är av särskilt intresse. Hur förhåller sig medvetandet till hjärnan? Finns det en verklighet som är oberoende av oss och kan vi i så fall veta något om den? Vad kännetecknar en vetenskaplig förklaring? Vad gör en slutledning giltig? Centrala forskningsområden inom teoretisk filosofi är bland andra kunskapsteori, språkfilosofi, vetenskapsteori och logik.

ARBETSMARKNAD Studier i filosofi tränar upp din analytiska förmåga, vilket du har nytta av i många yrken. Många kombinerar sina studier i filosofi med andra ämnen och arbetar sedan inom tekniska och naturvetenskapliga områden eller inom humanistisk och samhällsvetenskaplig sektor.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Kultur och historia

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för människan och samhället. Gemensamt för studierna är att du skärper din analytiska förmåga och lär dig se olika utvecklingslinjer, ofta i ett tvärvetenskapligt sammanhang.

Studier inom intresseområdet Kultur och historia ger en bred generell kompetens med stor användbarhet i arbetslivet där det krävs självständighet, analytiska färdigheter och förmåga att kommunicera.

Utbildningsansvarig institution

Filosofiska institutionen