Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi

Kursen består av ett självständigt utfört forsknings- eller utredningsprojekt formulerat i samarbete med en handledare. Kursen ger kunskap i att planlägga ett projekt och att tillämpa relevanta metoder.

Du lär dig också att samla in, bearbeta och kritiskt tolka datamaterial. Ett viktigt moment är också att sätta ditt projekt i ett vetenskapligt perspektiv och relatera det dagsaktuella kunskapsläge. Arbetet redovisas i form av en vetenskaplig uppsats och en muntlig redogörelse. 

Kursen ingår i i följande fyra masterprogram:

För mer information se Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi 30 hp (GE9009)

  • Kurslitteratur

    Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

    Litteraturen baseras på vetenskapliga publikationer och rapporter inom det aktuella området framtagna av den studerande genom litteratursökning samt litteratur utdelad av huvudhandledaren och/eller av den biträdande handledaren.