Go to this page on our english site

Grundkurs i handelsrätt: Medie- och marknadsjuridik

 • 7,5 hp

Kursen Medie- och marknadsjuridik syftar till att skapa förståelse för det medie- och marknadsrättsliga systemet samt dess olika och ibland motstridiga intressen. Hur ska reklam utformas för att inte vara olaglig? På vilket sätt kan ett varumärke skyddas? Vad innebär egentligen upphovsrätt? Vilka krav ställer GDPR på hantering av personuppgifter?

De rättsområden som primärt berörs i denna kurs är marknadsförings- och den immaterialrättsliga lagstiftningen. De immaterialrättsliga frågor som behandlas har sin fokus på upphovsrätt, design och varumärken. Särskild vikt läggs vid hur dessa immaterialrätter används i praktiken som skydd och konkurrensmedel.

Vidare behandlas frågor rörande den svenska offentliga rättens förhållande till det medie- och marknadsrättsliga systemet. Detta gäller i synnerhet yttrandefrihetsgrundlagen, tryckfrihetsförordningen, skyddet för den personliga integriteten samt offentlighetsprincipen. 

 

 

 • Kursupplägg

   

  Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  • Förstå och redogöra för det aktuella regelverkets funktion som konfliktlösare.
  • Identifiera, skriftligt analysera och muntligt diskutera juridiska problem inom kursens sakområde.
  • Tillämpa rättsregler och rättsprinciper på konkreta juridiska problem inom kursens sakområde.
  • Analysera och bedöma olika lösningar med beaktande av de ekonomiska, samhälleliga, och kulturella intressen som ligger till grund för det medie- och marknadsrättsliga systemet.

   

  Undervisning

   

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. All undervisning är obligatorisk.

   

  Obligatoriska moment

   

  All undervisning är obligatorisk. Kursföreståndaren kan dock meddela en generell dispens från närvarokravet. Den generella dispensen omfattar dock inte slutseminariet. Utöver detta kan dispens meddelas vid laga förfall. Studenten ska då fullgöra en pedagogiskt likvärdig uppgift som kompensation för frånvaron.

  Det råder ett krav på aktiv närvaro på seminarierna. Med aktiv närvaro avses att studenten ska ha förberett seminarieuppgifterna samt vara beredd att redovisa dem och delta i diskussionen.
   

  Ett obligatoriskt moment äger giltighet under två år från den termin då obligatoriet fullgjordes. Exempel: om obligatoriet fullgörs vt 2020 är giltigt fram till och med vt 2022. Efter det måste obligatorierna uppfyllas på nytt.

   

  Examination

   

  Examination sker genom obligatorisk och aktiv närvaro vid seminarierna (inklusive slutseminariet), en skriftlig arbetsuppgift och en skriftlig hemtentamen.


  Betyg

  För att bli slutligt godkänd på kursen fordras att samtliga förväntade studieresultat för kursen är uppfyllda. Som betyg används något av vitsorden A (Utmärkt), B (Mycket bra), C (Bra), D (Tillfredsställande) eller E (Tillräckligt). Underkända betyg är Fx (Otillräckligt) eller F (Helt otillräckligt).

  Kursbetyget baseras på en samlad bedömning av alla examinationsmoment.

   

  Examinator

   

  Information om kursens examinator läggs upp senast en månad före kursstart.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

   

  För närvarande finns kursens schema endast på institutionens hemsida. Vanligen schemaläggs kursen med flera föreläsningar i veckan och ibland sker flera på samma dag. Föreläsningarnas längd är normalt 2h. 

  Se kurshemsidan för Medie- och marknadsjuridik.

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   

  Obligatorisk litteratur

  • Maunsbach & Wennersten, Grundläggande immaterialrätt, Gleerups, 4 uppl., 2018
  • Nordell, Marknadsrätten - en introduktion, Norstedts Juridik, 7 uppl., 2017

   

 • Kontakt

   

  Juridiska institutionens utbildningskansli har i uppgift att ge allmän information, vägledning och service i olika utbildningsfrågor som är relaterade till institutionen.

  Vänd dig till en studievägledare om du har frågor som rör antagning, tillgodoräknande, behörighet eller är i behov av studievägledning. Använd kursens funktionsadress (kurskontakt) då du vill ha svar på frågor som rör denna kurs, dess schema, kurslitteratur eller tentamen.

   

  Studievägledare
  Promi Hoque
  E-post: promi.hoque@juridicum.su.se
   

  Kurskontakt
  E-post: hamema@juridicum.su.se

   

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen