Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Internationellt masterprogram i konstvetenskap: teknisk konstvetenskap och konstmuseet

Programmet ger dig som student fördjupade empiriska och teoretiska kunskaper inom det konstvetenskapliga huvudområdet med inriktning mot teknisk konstvetenskap, konstmuseets historia och professionella praxis, samt samlingshistoria och arkivkunskap. Undervisningsspråk är engelska.

Investigation of a painting.
Photo: Emmebi Diagnostica Artistica.

Nästa programstart är inte fastställd.

Mer information om programmet hittar du på programmets engelska sida:

Till engelska sidan

Genom utformningen av kurser och examinationer utvecklar du din förmåga att förstå och tillämpa den yrkespraxis gällande logistik, ekonomi, juridik och administration som tillämpas i bevarandeinstitutioner och motsvarande där äldre konst omhändertas. Som student på programmet utvecklar du även din förmåga att förstå och tillämpa vetenskapliga undersökningsmetoder gällande konstobjektets material, ålder och kondition, att förstå och tillämpa digitala processer för att tillgängliggöra tekniska forskningsresultat i databaser och motsvarande och rekonstruera/konstruera historiska och/eller aktuella utställningsrum i digital form. Vidare utvecklar du din förmåga att förstå och tillämpa metoder i arkivkunskap och rekonstruktion av historiska konstsamlingar.

Programmet har en internationell profil med engelska som undervisningsspråk och internationell lärarkompetens. Inom programmet finns möjligheter till studier och praktik utomlands, liksom en studieresa. Programmet har en tydlig koppling till såväl forskningsmiljöer intressanta för programmets inriktning som till en nationell och internationell arbetsmarknad. Lärarkompetens från relevanta yrkesområden medverkar i utbildningen.

Undervisningen sker till stor del i direkt kontakt med det studerade materialet: i universitetets konstsamling, i laboratorium, i arkiv och i relevanta museimiljöer. Programmet ger kunskaper och färdigheter för verksamhet och arbete på det internationella konstvetenskapliga fältet med tydlig inriktning mot museivärlden, konsthandeln och motsvarande. Det ger formell behörighet till, samt en god kunskaps- och färdighetsgrund för utbildning på forskarnivå.

 • Programöversikt

  Studieuppehåll

  Den student som önskar göra uppehåll i sina studier på programnivå i ämnet konstvetenskap anmodas fylla i en blankett och lämna in till studievägledaren.

  Mer information finns här i blanketten för ansökan om studieuppehåll:

  Blankett för studieuppehåll i konstvetenskap (110 Kb)

 • Kontakt

  Studievägledare Konstvetenskap och Kulturarvsstudier