Masterprogram i kulturarvsstudier, 120 hp

Om utbildningen

Masterprogrammet i kulturarvsstudier ger fördjupade kunskaper inom ett föränderligt tvärvetenskapligt forskningsfält och verksamhetsområde. Programmet är arbetsmarknadsinriktat och samtidigt forskningsförberedande. Fördjupande teoretiska studier går hand i hand med praktiska studier av materiellt och immateriellt kulturarv i nationellt och globalt perspektiv.

Kurserna behandlar begreppet kulturarv samt kulturarvsområdets idéhistoriska framväxt, organisation, verksamhet och samhällsroll i ett historiskt och samtida perspektiv. Utifrån aktuell internationell forskning samt politiska och rättsliga styrmedel studeras utvecklingen av kulturarvsfrågorna med tyngdpunkt på svenska förhållanden. Här behandlas lagar och förordningar som reglerar kulturarvets säkerställande, skydd och vård. Här uppmärksammas den aktuella kulturarvsforskningens metoddiskussion, teoribildning och historiesyn, samt diskuteras principiella och metodiska problem som möter i arbete med att dokumentera, tolka, vårda och bruka kulturarv av olika slag.

Vidare diskuteras användning av kulturarv ur ett internationellt perspektiv. Här ryms frågor om globalt och lokalt kulturarv, nationalism och patriotism. Här behandlas internationella konventioner och politiska överenskommelser, och fokus läggs på internationellt viktiga kulturarvsfrågor, såsom UNESCO, och materiella och immateriella världsarv. Andra aktuella och viktiga teman som belyses är kulturarvets roll i krig och konflikt, turism, samt internationell handel med kulturföremål. Såväl undervisning och övningar som examinationer genomförs regelbundet i fält för att förbereda inför kommande arbetsuppgifter och forskning. I programmet ingår 10 veckors obligatorisk praktik, vilken kan genomföras inom Sverige eller utomlands.

Programmet är förberedande för arbete vid kulturarvsområdets centrala och regionala myndigheter, internationellt och i Sverige, såsom Riksantikvarieämbetet, länsstyrelser, museer, kommuner, samt privata företag inom kulturarvsområdet. Det passar som kompetensutveckling för yrkesverksamma inom kulturarvsområdet. Det är även förberedande för forskarutbildning inom området. I programmet medverkar forskare och lärare från olika institutioner vid Stockholms universitet. Specialister från Riksantikvarieämbetet och andra kulturmiljövårdsinstanser samt museer medverkar som gästlärare.

År I: 3 programspecifika kurser om 15 hp vardera samt valbara ämneskurser om totalt 15 hp.

År II: 2 fakultetsobligatoriska kurser om 7,5 hp vardera: Vetenskaplighet och forskningsetik respektive Avancerad akademisk engelska, en praktikperiod om 15 hp, samt ett examensarbete om 30 hp den sista terminen.

Om ämnet: Konstvetenskap

Konstvetenskap

Behovet att skapa bilder av verkligheten, gestalta idéer och forma miljöer har funnits i alla tider och kulturer. I ämnet konstvetenskap får du följa hur denna gestaltningsvilja förändrats till form och innehåll från antiken till vår egen samtid. Genom dina studier får du kunskaper såväl om konst och arkitektur som om andra former av visuell kultur, design och gestaltad miljö. Studierna syftar till att utveckla din förmåga att analysera bilder och byggnadsverk, bli observant på vilken information konstverk och byggnader kan ge som estetiska objekt, som uttryck för en stil och en livsuppfattning. Kurserna ger dig ingående historiska och teoretiska kunskaper om konst, konststilar och konstvärldar, där tonvikten läggs vid sociala sammanhang och aktuella frågeställningar om exempelvis intermedialitet, genus och postkolonialism. Stor vikt läggs vid att du ska tillägna dig kunskaper och färdigheter att själv tolka konstvetenskapens föremål utifrån relevanta teorier och metoder. Genom dina studier får du redskap att tolka och förstå din omgivning såväl de bilder, miljöer, byggnader och föremål som du möter i din vardag, som den konst, design och arkitektur som tillhör konsthistoriens klassiker. Men det konstvetenskapliga studiet handlar inte bara om att tillägna sig färdiga kunskaper och kompetenser, utan också om att kritiskt granska, ompröva och ifrågasätta traditionella perspektiv, kunskaper och urval.

ARBETSMARKNAD Utbildningen kan leda till tjänster inom den statliga och kommunala kultursektorn som till exempel museer och konsthallar, vid länsstyrelsernas kulturmiljöenheter, inom auktions och galleriverksamheten, inom media såsom radio/TV, tidningar, tidskrifter och bokförlag och som ett led i utbildningen till lärare, konservator eller arkivarie. Den analytiska förmåga som konstvetenskapen har att erbjuda kan komma till nytta i vilken verksamhet du än hamnar.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Kultur och historia

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för människan och samhället. Gemensamt för studierna är att du skärper din analytiska förmåga och lär dig se olika utvecklingslinjer, ofta i ett tvärvetenskapligt sammanhang.

Studier inom intresseområdet Kultur och historia ger en bred generell kompetens med stor användbarhet i arbetslivet där det krävs självständighet, analytiska färdigheter och förmåga att kommunicera.

Utbildningsansvarig institution

Institutionen för kultur och estetik