Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Journalistikens gestaltningsmakt

Kurs inom masterprogrammet

Kursen behandlar journalistikens representationer och inramningar av verkligheten utifrån ideologikritiska, hermeneutiska och konstruktionistiska perspektiv och särskild vikt läggs på olika publiceringsformers betydelse för medieinnehållets uttryck, samt hur meningsproduktion fungerar i multimediala sammanhang. Ett förändringsperspektiv används för att belysa utmaningar av journalistikens makt att skildra omvärlden i en digitaliserad, deltagande mediekultur

 • Kursupplägg

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  - redogöra för relevant teoribildning och forskning om journalistikens konstruktioner av verkligheten, - kritiskt och systematiskt analysera journalistikens gestaltningar och inramningar och deras samhälleliga, politiska och sociala betydelser.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Kurskrav: seminarier är obligatoriska inslag i kursen. Undervisningen sker på det språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Examination

  a.    Kursens examineras genom individuell tentamen och skriftliga inlämningsuppgifter. För mer detaljeradinformation hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Examinator

  Examinatorer VT21

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Betyg och villkor

  b.    Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
  A    = Utmärkt
  B    = Mycket bra
  C    = Bra
  D    = Tillfredsställande
  E    = Tillräckligt
  Fx = Otillräckligt F = Helt otillräckligt
  c.    De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterierär bindande. 
  d.    För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter samtfullgjorda kurskrav. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning eller fullgörande av obligatoriska uppgifter. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift. Examinationsuppgifter som inte lämnas in i tid bedöms ej. 
  e.    För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår som kurstillfälle saknas erbjudsminst ett examinationstillfälle. Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen. Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg. 
  f.    Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.
   

 • Kontakt

  Studievägledning

  studievagledare@ims.su.se

  Studentexpedition

  exp@jmk.su.se