Stockholms universitet

Journalistik

Det här är ämnet för dig som vill få en praktiskt yrkesinriktad utbildning till journalist eller forskningsförberedande utbildning i journalistikstudier.

Journalistik

Ämnesbeskrivning

För dig som vill bli journalist

Kandidatprogram i journalistik, 180 hp (HJOOK)

Här lär du dig att förstå journalistikens grunder som att samla in, bearbeta, källkritiskt granska och gestalta ditt material. Du får lära dig att arbeta med nyheter och publicera dem på olika plattformar, som radio, tv, webb och press.

Studierna i journalistik inbegriper också en längre praktikperiod på redaktion där du ges möjlighet att tillämpa dina teoretiska och praktiska kunskaper i journalistik i en professionell kontext. Studierna avslutas sedan med ett längre självständigt examensarbete.

För dig som vill forska om journalistik

Masterprogram i journalistikstudier, 120 hp (HMJOA) på engelska

Programmet vänder sig till dig med kandidatexamen inom samhällsvetenskapligt, humanistiskt eller tekniskt ämne som är intresserad av forskning inom journalistik.

Journalistikstudier är ett vetenskapligt fält som behandlar den teoretiska och empiriska forskningen om journalistikens makt och roll i samhället och dess produktionsprocesser och strukturella villkor, samt hur journalistiken används och tolkas av publiken. Journalistikstudier ger avancerade teoretiska och metodologiska kunskaper, förberedande både för självständigt utrednings- och forskningsarbete och för kvalificerade arbetsuppgifter inom journalistik- och medieområdet. Programmet är även förberedande för doktorandutbildning. 

Observera att det är ett teoretiskt och forskningsinriktat program, inte en praktisk journalistutbildning.

Arbetsmarknad och karriär

Arbetsmarknaden för journalister kännetecknas av mycket hög konkurrens och en gedigen utbildning är därför nödvändig för dig som vill arbeta som journalist. Våra tidigare studenter är i dag verksamma vid såväl mindre tidningar och produktionsbolag som alla de stora mediehusen och public service-bolagen (Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion).

Utbildningar inom ämnet

Huvudfokus är våra två program som leder till examen. 

Kurstips: Journalistic Writing 7,5 hp - för dig som vill skriva vetenskapsjournalistik

Kurs på engelska på grundnivå som är en introduktion till journalistiskt skrivande med fokus på vetenskapsjournalistik.

Du lär dig källsökning, intervjuteknik och källkritik, journalistiskt skrivande samt strategier för att kommunicera forskningsresultat i journalistisk form riktad till en bred publik. 

Läs mer om kursen här

  • Utbildning på forskarnivå

    Vi har utbildning på forskningsnivå i journalistik.

     

Examen

För att få en kandidatexamen i journalistik läser du något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en masterexamen i journalistik läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Institutionen är värd för ett antal stora, externt finansierade forskningsprojekt och de flesta publikationer som kommer från dessa återfinns i högkvalitativa internationella böcker och tidskrifter.

De ämnen som våra forskare inom journalistik tar upp pekar också på en önskan att producera forskning som både är aktuell och relevant; ämnen som politiska skandaler, kulturjournalistik, bildjournalistik, migration, journalistisk etik samt WikiLeaks, för att bara nämna några.