Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Miljövetenskap, självständigt arbete

Det självständiga arbetet ger dig erfarenhet och kunskap om vetenskaplighet och vetenskapligt arbete inom miljövetenskap, såsom planläggning, genomförande och rapportering av en vetenskaplig undersökning. Vidare tränas litteratursökning, författande av en vetenskaplig rapport samt övning i muntlig rapportering av forskningsresultat i form av seminarium.

Arbetet kan utföras inom något av institutionens forskningsområden men även utanför institutionen med handledning från institutionen. Studien kan vara praktisk, med laborativa moment, teoretisk, då befintliga data utvärderas eller en litteraturstudie baserat på en vetenskaplig frågeställning.

Varje student har egen handledare och en examinator. Om arbetet utförs utanför institutionen har studenten 2 handledare, en på arbetsplatsen där arbetet utförs och en på institutionen.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Plan, rapport och presentation kan utföras på svenska eller engelska. Detta ska beslutas innan arbetet börjar. Samma språk bör användas genomgående.

  Det självständiga arbetet utformas individuellt i samarbete med en handledare. Arbetets uppläggning ska beskrivas i en projektplan som innan arbetet påbörjas ska godkännas av kursansvarig.

  Den studerande har rätt till minst 10 timmar handledartid varav minst en tredjedel individuell handledning.

  Lärandemål

  Förväntade studieresultat

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • planera, genomföra och dokumentera ett experimentellt och/eller teoretiskt arbete med ett vetenskapligtförhållningssätt
  • utnyttja nödvändig teori för genomförande av arbetet
  • genomföra målrelaterad vetenskaplig litteratursökning
  • kunna tillgodogöra sig vetenskaplig primärlitteratur
  • utvärdera, analysera och dra korrekta slutsatser från erhållna resultat
  • sammanställa och författa en vetenskaplig rapport
  • muntligen rapportera och presentera arbetet och dess resultat

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom skriftlig och muntlig redovisning

   

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt.
  Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader. En avstängning registreras som ett tillfälligt avbrott i studierna och kan påverka bl. a. studiemedel men även rätten till studentbostad.

  Här kan du läsa mer:
  Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet
  Dina rättigheter och skyldigheter som student
   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturen baseras på vetenskapliga publikationer och rapporter inom det aktuella området framtagna av den studerande genom litteratursökning samt litteratur utdelad av huvudhandledaren och/eller av den biträdande handledaren.

 • Kontakt

  Studievägledare och kursansvarig

  Frida Edberg, studeranu@aces.su.se

  Institutionen för miljövetenskap, Enheten för biogeokemi