Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Nutrition, självständigt arbete

Det självständiga arbetet syftar till att fördjupa studentens kunskap om och erfarenhet av vetenskapligt arbete inom ämnet nutrition. Arbetet utgörs av ett avgränsat forskningsprojekt där studenten under handledning ansvarar för projektets genomförande, från planering och utförande till sammanställning och presentation av resultat.

Laptop

Det självständiga arbetet utförs inom en forskargrupp vid Karolinska Institutet eller annat universitet eller högskola, eller inom ett företag eller myndighet om förutsättningar finns. Du uppmanas att själv finna ett projekt/handledare inom det område som intresserar dig. Handledaren (eller minst en av handledarna om du har fler) måste vara disputerad.

 • Kursupplägg

  Kursen består av följande delar:

  1. Vetenskaplighet, 1,5 hp
   Detta är en obligatorisk seminarieserie som du själv behöver anmäla dig till.
   Mer information och anmälan till Vetenskaplighetsmomentet
   Denna kurs kan tas när som helst under kandidatprogrammet, men registreras inte i Ladok förrän du är registrerad på det Självständiga arbetet.
  2. Projektarbete, 13,5 hp
   Frågeställningen måste utgöra en avgränsad forskningsfråga/ hypotesprövning. Projektet kan ske inom olika områden såsom t ex experimentell studie, studie inom folkhälsonutrition, klinisk studie, nutritionsepidemiologisk studie eller litteraturstudie i form av en systematisk översikt.
   Kandidatarbeten i nutrition (543 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av handledning av arbetet, föreläsningar om vetenskaplighet samt seminarier.

  För kursen används läroplattformen Athena, där kursplan, annat material och information finns tillgänglig.

  Examination

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten:

  • kunna formulera ett tydligt och avgränsat mål med ett forskningsprojekt;
  • kunna söka, läsa, granska och sammanställa relevant vetenskaplig litteratur;
  • kunna dokumentera ett forskningsprojekt inom givna tidsramar och med givna resurser;
  • kunna analysera och utvärdera erhållna data och diskutera resultat och slutsatser;
  • kunna sammanställa och författa en vetenskaplig rapport;
  • kunna muntligen presentera, förklara och diskutera forskningsresultat i dialog med andra; samt
  • visa insikter i begreppet vetenskaplighet.

  Kursen examineras på följande vis:

  • kunskapskontroll av del 1 sker genom skriftligt prov
  • kunskapskontroll av del 2 sker genom skriftlig och muntlig redovisning av arbetet samt opponering och diskussion på andras arbeten.

  Betygssättning av del 1 sker enligt tvågradig betygsskala: godkänd (G) eller underkänd (U). Betygssättning av del 2 sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala (A-F). För godkänt krävs lägst betyg E samt deltagande i alla obligatoriska moment.

  Examinator

  Magdalena Rosell
  Telefon: 08 524 811 44
  magdalena.rosell@ki.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Här kan ni komma direkt till era scheman och salsbokningar i Time Edit på KI.
  Fyll i kurskoden och klicka sen på "visa schema".

  Hitta ditt schema i TimeEdit på KI

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturen består av relevanta böcker, vetenskapliga artiklar, rapporter som du själv söker i samråd med handledaren. Handledaren har också till uppgift att delge relevant litteratur. I kurslitteraturen ingår även kapitel 8 i boken ”Forskningsetik” av Gert Helgesson (Studentlitteratur 2015).

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Sara Bruce
  Telefon: 08 524 811 52
  E-post: sara.bruce.1@ki.se